OK

SEJE IZVRŠNEGA ODBORA DBUS

Seje izvršnega odbora DBUS v mandatnem obdobju 2022 - 2025

1. seja: 23. januar 2022

Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Konstituiranje novega IO DBUS za mandatno obdobje 1.1.2022 – 31.12.2022
 3. Seznanitev s Poslovnikom o delu Izvršnega odbora DBUS
 4. Poročilo o prijavah na 4-letni razpis programskih izvajalcev (JPR-PROG-2022-2025)
 5. Program DBUS za leto 2022
 6. Sprejem novih članov v DBUS
 7. Obravnava in potrditev osnutkov razpisov: – za prijave za sodelovanje na »Gala večeru novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev 2022«, – razpisa za strokovne nagrade Lydie Wisakove v letu 2022, – razpisa za strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja v letu 2022.
 8. Debata in določitev možnih kandidatov za sestavo novih komisij za nagrade Lydie Wisakove in Pie in Pina Mlakar za naslednje mandatno obdobje dveh let
 9. Obravnava dopisa UE Ljubljana v zvezi s spremembami Statuta DBUS
 10. Debata o sestavi strokovne skupine za nadaljevanje aktivnosti, vezanih na upokojevanje baletnih plesalcev v profesionalnih baletnih ansamblih
 11. Debata o sestavi skupine za urejanje statusa v kulturi samozaposlenih baletnih umetnikov
 12. Debata o sestavi 3-članskega Odbora za ureditev slovenskega baletnega arhiva
 13. Debata o sestavi 7-članskega Odbora za izboljševanje statusa baletnega šolstva
 14. Določitev datuma občnega zbora DBUS 2022
 15. Debata o srečanjih članov DBUS in o ugodnostih za člane DBUS
 16. Obravnava predloga Claudie Sovre o tem, da bi DBUS študentom Akademije za ples prispeval del finančnih sredstev
 17. Razno

Sprejeti sklepi:

 1. Sklep 1: Vsi prisotni se strinjajo z dnevnim redom.
 2. Sklep 2: Vsi prisotni se soglasno strinjajo s konstituiranjem novega Izvršnega odbora DBUS za mandatno obdobje 1.1.2022 – 31.12.2022.
 3. Sklep 3: Člani IO DBUS so se seznanili s Poslovnikom o delu izvršnega odbora DBUS.
 4. Sklep 4: Glede na to, da novi statut, ki predstavlja enajst članov IO za enkrat še ni v veljavi, saj ga Upravna enota še ni potrdila, zaradi česar še vedno velja stari statut, ki predstavlja devet članov IO, se prisotni strinjajo, da se že sedaj v dejavnosti IO vključi dva dodatna člana, Antona Bogova in Filipa Juriča, ki ju je kot desetega in enajstega člana potrdil občni zbor društva.
 5. Sklep 5: Člani IO DBUS so se seznanili z višino dodeljenih sredstev, ki jih je DBUS prejelo za naslednje štiriletno obdobje na razpisu JPR-PROG-2022-2025.
 6. Sklep 6: IO DBUS se je seznanil s programom DBUS za leto 2022, ki je enak programu kot je bil predstavljen na občnem zboru 2021.
 7. Sklep 7: IO DBUS v Društvo baletnih umetnikov Slovenije sprejema dva nova člana, Antoneto Turk in Nejca Noč.
 8. Sklep 8: Predsednik bo vsem bivšim članom DBUS, ki jih je občni zbor izključil iz društva poslal obvestilo ter navedel razloge za izključitev.
 9. Sklep 9: IO potrjuje razpisa za strokovne nagrade Lydie Wisakove ter za strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja v letu 2022.
 10. Sklep 10: V razpisu za sodelovanje na »Gala večeru novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev v letu 2022« se zapiše, da mora biti član DBUS le koreograf, ne pa tudi preostali plesalci.
 11. Sklep 11: Koreografom na Gala večeru novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev v letu 2022 se dodeli določena vsota finančna sredstva, in sicer glede na število plesalcev v njihovi koreografiji: trije plesalci in več 300 eur, dva plesalca 200 eur, en plesalec 100 eur. Višino sredstev, ki jih prejme posamezni plesalec določi koreograf. V koliko bo inkaso od prodanih vstopnic dopuščal se lahko koreografom naknadno dodeli višja sredstva.
 12. Sklep 12: V razpisu za »Gala večeru novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev 2022«  se namesto »resna glasba« zapiše besedna zveza »umetnostna glasba«.
 13. Sklep 13: Predsednik bo uredil predlog razpisa s sprejetimi sklepi in ga v vpogled in potrditev poslal članom IO DBUS.
 14. Sklep 14: Člani IO DBUS bodo v roku 10 dni posredovali svoje predloge kandidatov za nove člane komisij za podeljevanj nagrad Lydie Wisakove ter Pie in Pina Mlakarja predsedniku DBUS. Predsednik bo predlage posredoval članom IO v potrditev in ožji izbor.
 15. Sklep 15: Predsednik bo pripravil predloge dopolnil skladno z dopisom UE Ljubljana in jih poslal članom IO. Poskušal se bo sestati z gospo, ki je dopis pripravila in z njo poskušal doreči končne popravke. O tem bo poročal IO DBUS. Občni zbor bi o popravkih odločal na korespondenčni seji.
 16. Sklep 16: V strokovno komisijo za nadaljevanje aktivnosti, vezanih na upokojevanje baletnih plesalcev v profesionalnih baletnih ansamblih se imenujejo Tomaž Rode, Urša Vidmar, Matjaž Marin, Tomaž Golub in Anton Bogov, ki se bodo sestali, predebatirali ter pripravili predloge, ki jih bodo predstavili na seji IO DBUS.
 17. Sklep 17: IO imenuje za vodji Skupine za urejanje statusa v kulturi samozaposlenih baletnih umetnikov Mirjano Šrot in Filipa Juriča, ki bosta predlagala še vsaj enega člana. Skupina bo pripravila predloge in jih predstavila IO DBUS.
 18. Sklep 18: IO imenuje za vodjo Odbora za urejanje slovenskega baletnega arhiva Danico Dolinar, ki bo po svoji presoji IO predlagala člane odbora na naslednji seji.  
 19. Sklep 19: Zaradi obširnega in strokovno zahtevnega vprašanja bo IO DBUS debato o sestavi Odbora za izboljševanje statusa baletnega šolstva nadaljeval na naslednji seji.
 20. Sklep 20: Občni zbor DBUS v letu 2022 bo v nedeljo, 27. marca 2022 v Mariboru.
 21. Sklep 21: IO imenuje za vodjo skupine za srečevanje članov DBUS, za ugodnosti za člane DBUS in za potovanja DBUS Uršo Vidmar, za člana pa Antona Bogova. V skupini bo sodeloval tudi Tomaž Rode. Skupina bo do naslednje seje pripravila predlog srečanj članov DBUS v Ljubljani in Mariboru.
 22. Sklep 22: IO DBUS je obravnaval predlog Claudie Sovre o tem, da bi DBUS študentom Akademije za ples Alma Mater Europaea prispevalo del finančnih sredstev. Ker DBUS od Ministrstva za kulturo prejema namenska finančna sredstva za realizacijo svojega programa, ob tem pa je štipendiranje študentov domena države in politike, se predlog zavrže.