STATUT (Ustanovni akt DBUS)

PRAVILA

Društva baletnih umetnikov Slovenije

(v nadaljevanju DBUS)

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen

»Društvo baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) na prostovoljni, samostojni in nepridobitni osnovi združuje:

 • v osnovno članstvo posameznike, ki opravljajo ali so opravljali poklicno dejavnost povezano z baletno umetnostjo v Sloveniji;
 • v dopolnilno članstvo posameznike, ki aktivno in kreativno sodelujejo pri projektih neinštitucionalnih baletno plesnih skupin;
 • v dopolnilno članstvo posameznike, ki so učenci ali dijaki slovenskih baletno izobraţevalnih ustanov ter študente, ki so končali baletno izobraževanje in se z baletno umetnostjo še ne ukvarjajo profesionalno;
 • v podporno članstvo podpornike DBUS, posameznike, ki so poznavalci ali ljubitelji baletne umetnosti in posameznike, ki sodelujejo v dejavnostih DBUS kakorkoli drugače razen s plesom;
 • v pridruženo članstvo posameznike, tuje baletne umetnike, ki sodelujejo z DBUS. 

2. člen

DBUS je pravna oseba zasebnega prava. Sedež ima v Ljubljani, Župančičeva ulica 1.

DBUS ima status društva, ki deluje v javnem interesu, ko mu ga s posebno odločbo dodeli minister za kulturo.

3. člen

DBUS ima svoj znak (logotip) in pečat. Znak je sestavljen iz črk DBUS, ki jih prekinjajo trije baletni motivi. Pečat je okrogle oblike z znakom v sredini in imenom društva na obodu.

4. člen

DBUS lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, ki delujejo na področju baletne umetnosti in prispevajo k razvoju njene in sorodnih dejavnosti.

DBUS deluje samostojno, lahko pa se včlani v sorodne domače in mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

5. člen

Delo DBUS in njegovih organov je javno.

DBUS obvešča svoje člane:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov DBUS;
 • preko društvenega glasila;
 • preko sredstev javnega obveščanja;
 • na internetni strani DBUS.

DBUS obvešča širšo javnost o svojem delu tako, da so seje organov DBUS javne (na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike javnega obveščanja), da organizira okrogle mize in tiskovne konference.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu DBUS je odgovoren predsednik društva.

II. NAMEN IN CILJI DBUS

 6. člen

Namen in cilji DBUS so:

 • sodeluje z organizacijami in inštitucijami, ki se ukvarjajo z baletno umetnostjo in z drugimi poklicnimi združenji s področja gledaliških umetnosti, s šolami, zavodi, podjetji in drugimi ustanovami v Republiki Sloveniji in v tujini;
 • si prizadeva za visoko strokovno raven drugih inštitucij, povezanih z baletno umetnostjo v Republiki Sloveniji, predlaga izboljšave in opozarja na probleme;
 • si prizadeva za popularizacijo slovenske baletne umetnosti v domačem in mednarodnem prostoru;
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju baletne umetnosti ter z dosežki svetovne in domače baletne literature;
 • spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov DBUS in se zavzema za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov in umetnikov doma in v tujini;
 • združuje, spodbuja, razvija, organizira in usklajuje potrebe, interese in ustvarjalna hotenja posameznikov in skupin na področju baletne umetnosti v Sloveniji;
 • spodbuja nastajanje izvirnih del slovenskih koreografov in izvirnih baletnih del slovenskih skladateljev za balet;
 • skrbi za afirmacijo in popularizacijo baletne umetnosti v Sloveniji;
 • skrbi za afirmacijo in popularizacijo slovenske baletne umetnosti v tujini;
 • vzdržuje stike s sorodnimi organizacijami v tujini;
 • se na področju baletne umetnosti zavzema za urejanje, izboljšanje in reševanje socialne, eksistenčne in druge problematike svojih članov, o njih informira pristojne sindikate, organizacije, državne organe in inštitucije ter z njimi usmerja politiko njihovega reševanja;
 • na razne načine pomaga baletnim plesalcem doma in v tujini.

7. člen

DBUS uresničuje svoj namen in cilje z izvajanjem, tako da:

 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov iz področja delovanja društva s seminarji in drugimi oblikami dodatnega izobraževanja;
 • pripravlja in izvaja posebne akcije in prireditve v Sloveniji in mednarodnem prostoru;
 • zbira in hrani dokumentacijo domačih baletnih dogodkov v na vseh vrstah nosilcev podatkov (pisna in tiskana besedila, partiture, film, video itd.);
 • izdaja in prevaja strokovno literaturo s področja dejavnosti DBUS v skladu z veljavno zakonodajo;
 • obravnava aktualna vprašanja slovenske baletne umetnosti;
 • izmenjuje informacije z domačih in tujih prizorišč baletne in sorodnih umetnosti;
 • sodeluje v kulturniški zbornici, kjer zastopa interese slovenske baletne umetnosti;
 • sodeluje z različnimi drugimi organizacijami doma in v tujini;
 • posreduje podatke o slovenskem baletnem življenju zainteresiranim organizacijam doma in v tujini;
 • sodeluje z nasveti, strokovno pomočjo, predavanji in pripravo posebnih baletnih vzgojnih ur v vzgojno-varstvenih zavodih, na osnovnih, srednjih ter posebnih strokovnih šolah v okviru pouka baletne vzgoje;
 • omogoča popuste pri nakupu vstopnic in nakupu baletnih materialov in rekvizitov v dogovoru z gledališči in različnimi podjetji za svoje člane;
 • obvešča javnost o vseh svojih aktivnostih;
 • podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove za posebne doseţke na področju baletne umetnosti v Sloveniji in za življenjsko delo na področju baletne umetnosti v Sloveniji, skladno s pravilnikom o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove;
 • podeljuje strokovne nagrade Pia in Pino Mlakar za koreografske dosežke na področju baletne umetnosti v Sloveniji skladno s pravilnikom o podeljevanju strokovne nagrade Pia in Pino Mlakar;
 • predlaga kandidate za različna priznanja, nagrade in štipendije organizacijam in ustanovam, ki podeljujejo priznanja, nagrade in štipendije z umetniškega področja.

III. ČLANSTVO

 8. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. DBUS ima osnovno, dopolnilno, podporno in pridruženo članstvo.

DBUS lahko podeljuje naziv častnega člana ali častnega predsednika, skladno s Pravilnikom o podeljevanju naziva Častni predsednik DBUS in Častni član DBUS. Nazive podeljuje občni zbor na predlog izvršnega odbora.

Kdor želi postati član DBUS mora Izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član DBUS, ter se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili DBUS in plačeval članarino.

DBUS ima lahko sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki jih zanima baletna umetnost, jo želijo popularizirati, razširiti svoje znanje na tem področju in DBUS materialno, moralno ali kako drugače pomagati. 

9. člen

Pravice osnovnega članstva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe DBUS;
 • da soodločajo v organih DBUS;
 • da podajajo mnenja in predloge organom DBUS.

Pravice osnovnega, dopolnilnega, podpornega in pridruženega članstva so:

 • da sodelujejo pri delu DBUS in podajajo mnenja in predloge organom DBUS;
 • da uporabljajo skupne doseţke in rezultate delovanja DBUS pri svojem delu;
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti DBUS;
 • da so seznanjeni s programom in finančno materialnim poslovanjem DBUS;
 • da sodelujejo pri propagandi DBUS, njegovega dela in javnih dogodkov DBUS;
 • da so upravičeni do ugodnosti, ki veljajo za člane DBUS.

Dolžnosti članov DBUS so:

 • da spoštujejo pravila in druge akte ter sklepe organov DBUS;
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog DBUS;
 • da se udeleţujejo občnih zborov in vestno opravljajo sprejete naloge in funkcije;
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor DBUS (izvršni odbor lahko v upravičenem primeru oprosti člana plačevanja članarine);
 • da dajejo DBUS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog;
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane DBUS;
 • da varujejo ugled DBUS.

III./2. PRENEHANJE ČLANSTVA

10. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz DBUS, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva izvršni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz DBUS odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

IV. ORGANI DBUS

11. člen

Organi DBUS so:

 • občni zbor,
 • izvršni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija,
 • komisije za nagrade DBUS.

IV./1. OBČNI ZBOR

12. člen

Občni zbor je najvišji organ DBUS, ki ga sestavljajo vsi redni člani.

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov DBUS. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

Način dela rednega občnega zbora ureja Poslovnik o delu rednega občnega zbora DBUS.

13. člen

O sklicu občnega zbora in predloţenem dnevnem redu morajo biti člani DBUS seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Občni zbor izvede volitve v organe vsaka štiri leta. Volitve v organe DBUS so praviloma tajne, glasovanje o ostalih vprašanjih je praviloma javno razen če se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

Če posamezen član enega izmed organov DBUS preneha opravljati funkcijo v posameznem organu med mandatom, občni zbor za čas do poteka mandata organov izvoli nadomestnega člana na rednem ali izrednem občnem zboru.

14. člen

Naloge občnega zbora:

 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejema, spreminja pravila in druge akte DBUS;
 • sprejema program dela DBUS;
 • sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun DBUS;
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika ter člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;
 • odloča o višini članarine;
 • obravnava poročili predsednika in tajnika in smernice delovanja in sprejema o tem stališča in sklepe;
 • na predlog izvršnega odbora odloča o rednih zaposlitvah;
 • odloča o pritoţbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz DBUS;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani DBUS v skladu z namenom in cilji DBUS;
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
 • podeljuje na predlog izvršnega odbora naziv častnega člana;
 • podeljuje na predlog izvršnega odbora naziv častnega predsednika;
 • sklepa o prenehanju obstoja DBUS.

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti občnemu zboru v pisni obliki poslani najmanj 8 dni pred sklicanim občnim zborom.

Delovni organi občnega zbora so:

 • delovno predsedstvo,
 • verifikacijska komisija,
 • kandidacijska komisija,
 • volilna komisija,
 • zapisnikar
 • dva overovatelja.

Občni zbor sklepa z večino glasov prisotnih članov. (O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.

IV./2. IZVRŠNI ODBOR

15. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora in je za svoje delo odgovoren le-temu. Opravlja vodstvena, organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo DBUS med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Organi izvršnega odbora so:

 • predsednik DBUS
 • podpredsednik DBUS
 • tajnik DBUS
 • blagajnik DBUS
 • člani.

16. člen

Izvršni odbor ima devet članov. Sestavljajo ga predsednik DBUS, podpredsednik DBUS, tajnik DBUS, blagajnik DBUS in pet izvoljenih članov.

Praviloma so predsednik, tajnik, blagajnik in dva (2) člana iz Ljubljanskega okoliša, podpredsednik in trije (3) člani pa iz Mariborskega okoliša. 

17. člen

Mandatna doba članov izvršnega odbora je štiri leta, in sicer od 1. januarja v letu po volilnem Občnem zboru do 31. decembra čez štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve posameznih članov. 

18. člen

Izvršni odbor se sestaja najmanj trikrat letno.

19. člen

Naloge in pravice izvršnega odbora se delijo:

 • na naloge in pravice, ki jih opravlja izvršni odbor;
 • na naloge in pravice, ki jih opravlja predsednik;
 • na naloge in pravice, ki jih opravlja podpredsednik;
 • na naloge, ki jih opravlja tajnik;
 • na naloge, ki jih opravlja blagajnik.

20. člen

Naloge in pravice izvršnega odbora so:

 • sklicuje redni ali izredni občni zbor;
 • spremlja delo predsednika DBUS;
 • spremlja izvrševanje programa dela DBUS;
 • na predlog predsednika DBUS obravnava in odloča o spremembah letnega programa DBUS;
 • obravnava predloge društvenih aktov, ki jih sprejema občni zbor;
 • ustanavlja stalne in občasne društvene komisije in priložnostne ter organizacijske odbore in imenuje njihove člane;
 • obravnava predlog finančnega načrta in finančno poročilo za minulo leto, preden jih obravnava in sprejema občni zbor;
 • obravnava predlog predsednika o zaposlitvah in občnemu zboru predlaga zaposlitve;
 • upravlja s premoženjem DBUS;
 • spremlja materialno in finančno poslovanje in sredstva DBUS;
 • predlaga in sprejema dopolnila k finančnemu poslovanju DBUS;
 • uresničuje sklepe občnega zbora, ter mu poroča o svojem delu;
 • opravlja druge naloge, za katere ga je pooblasti občni zbor;
 • sprejema poslovnike in pravilnike s področja svojega delovanja in področja dela svojih organov, za katere ni posebej določeno, da jih sprejema občni zbor;
 • odloča o vključevanju in sodelovanju DBUS z ostalimi sorodnimi organizacijami;
 • sprejema programe, ki jih predlaga predsednik;
 • obravnava predloge za višine članarin za posamezno leto;
 • odloča zoper sklep disciplinske komisije, razen v primeru pritožbe zoper sklep o izključitvi iz članstva;
 • na predlog predsednika odobrava službene poti predsednika; podpredsednika, tajnika, blagajnika in članov izvršnega odbora v tujino;
 • obravnava predloge predsednika, ki niso v rednem letnem planu in odloča o njih;
 • predlaga, obravnava in sprejema aktivnosti, ki niso določene v letnem načrtu;
 • posameznik ali skupina članov izvršnega odbora opravlja naloge, ki jih je naložil izvršni odbor ali predsednik.

21. člen

PREDSEDNIK DBUS

Predsednik DBUS je uradni in zakoniti zastopnik DBUS in je odgovoren za društveno poslovanje in delovanje.

Predsednik DBUS je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo štirih let in sicer od 1. januarja v letu po volilnem Občnem zboru do 31. decembra čez štiri leta.

Predsednik je odgovoren za delovanje DBUS v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.

Naloge in pravice predsednika so:

 • zastopa in predstavlja DBUS pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini ter oblikuje ideje o delovanju društva;
 • operativno in umetniško vodi DBUS;
 • skrbi za pravno formalno delovanje DBUS in o njem obvešča izvršni odbor;
 • podpisuje društvene akte, pogodbe, dopise in ostale dokumente;
 • občnemu zboru predlaga in utemeljuje predčasno razrešitev posameznega člana organov izvršnega odbora in nove posamezne člane organov izvršnega odbora;
 • odloča o sprotnih nalogah članov izvršnega odbora in jih dodeljuje;
 • pripravlja in sestavlja program dela društva in ga predloži v obravnavo izvršnemu odboru;
 • skrbi za izvrševanje programa dela DBUS;
 • sklicuje seje izvršnega odbora in predlaga dnevne rede;
 • sklicuje seje nadzornega odbora najmanj enkrat letno;
 • pripravlja dokumentacijo za seje izvršnega odbora;
 • izvršnemu odboru predlaga sklic rednih in izrednih občnih zborov;
 • vodi občne zbore društva do izvolitve delovnega predsedstva
 • občnemu zboru poroča o delu izvršnega odbora in DBUS;
 • odobrava finančne transakcije in finančna izplačila ter ostalo finančno poslovanje v skladu s pravilnikom DBUS o finančnem poslovanju in računovodstvu;
 • vodi finančno poslovanje DBUS skladno s pravilnikom o računovodstvu;
 • vodi materialno poslovanje DBUS;
 • odobrava in podpisuje izplačilne naloge;
 • skrbi za sredstva DBUS;
 • skrbi za pravočasno pripravo predloga finančnega načrta in finančnega poročila za minulo leto;
 • pripravlja in sestavlja razpise DBUS, ki jih v obravnavo predloži izvršnemu odboru;
 • spremlja aktualne razpise Ministrstva za kulturo in pripravlja dokumentacijo za kandidaturo DBUS na razpise, ki jih v obravnavo predloži izvršnemu odboru;
 • se odloča za kandidature DBUS na ostale aktualne razpise;
 • izvršnemu odboru predlaga spremembe amandmajev aktov DBUS;
 • pripravlja predloge novih poslovnikov in aktov ter amandmajev aktov DBUS, ki jih pred proceduro sprejemanja na občnem zboru predloži v obravnavo izvršnemu odboru;
 • skrbi za pravočasno imenovanje stalnih komisij DBUS in izvršnemu odboru predlaga sestavo njihovih članov;
 • izvršnemu odboru predlaga ustanovitev občasnih društvenih komisij in priložnostnih odborov in sestavo njihovih članov;
 • pripravlja in podpisuje pogodbe;
 • odloča o službenih potovanjih po Sloveniji in v tujino, če ta niso daljša od 250 kilometrov;
 • izvršnemu odboru predlaga službene poti v tujino in njihov namen, kadar gre za sluţbene poti daljše od 250 kilometrov;
 • izvršnemu odboru v obravnavo predlaga višine članarin za posamezno leto, ki jih izvršni odbor predlaga občnemu zboru;
 • odloča o odtujitvi premičnega premoženja DBUS;
 • se dogovarja za predstave DBUS;
 • sestavlja programe predstav in jih umetniško vodi;
 • se dogovarja z izvajalci in sodelavci za sodelovanje;
 • izvršnemu odboru predlaga aktivnosti v zvezi z izboljšavami s področja na katerem DBUS deluje;
 • izvršuje naloge, ki mu jih naloži občni zbor in izvršni odbor društva.

22. člen

PODPREDSEDNIK

Podpredsednik DBUS je hkrati podpredsednik organov izvršnega odbora.

V odsotnosti predsednika opravlja operativna dela predsednika in skrbi za nemoteno operativno delovanje DBUS.

Naloge in pravice podpredsednika so:

 • tesno sodeluje s predsednikom;
 • v odsotnosti predsednika operativno vodi DBUS;
 • po pooblastilu predsednika podpisuje pogodbe, dopise in ostale dokumente;
 • v odsotnosti predsednika odloča o sprotnih nalogah članov izvršnega odbora in jih dodeljuje;
 • v odsotnosti predsednika skrbi za izvrševanje programa dela DBUS;
 • v odsotnosti predsednika sklicuje seje izvršnega odbora;
 • v odsotnosti predsednika pripravlja dokumentacijo za seje izvršnega odbora;
 • v odsotnosti predsednika izvršnemu odboru predlaga sklic rednih in izrednih občnih zborov;
 • skrbi za izvajanje aktivnosti v zvezi z interesi in potrebami članov DBUS v mariborskem okolišu;
 • spremlja aktualne razpise Mestne občine Maribor in ostale razpise v mariborskem okolišu in o njih obvešča predsednika in izvršni odbor;
 • v mariborskem okolišu spremlja stanje na področju za katerega je DBUS ustanovljeno in predlaga aktivnosti;
 • v odsotnosti predsednika v soglasju z izvršnim odborom pripravlja in podpisuje pogodbe;
 • po naročilu izvršnega odbora podpisuje dokumente;
 • v dogovoru s predsednikom se dogovarja in organizira izvedbe učnih ur o baletu v mariborskem okolišu;
 • predsedniku in izvršnemu odboru predlaga aktivnosti v zvezi z izboljšavami s področja na katerem DBUS deluje.

23. člen

TAJNIK DBUS

Tajnik DBUS je tajnik društva in hkrati tajnik izvršnega odbora. Skrbi za opravljanje administrativnega dela ter za koordinacijo med organi DBUS po navodilih predsednika in izvršnega odbora DBUS. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru, izvršnemu odboru in predsedniku.

Naloge tajnika so:

 • opravlja dela administrativnega značaja;
 • vodi evidenco članov DBUS;
 • vpisuje nove člane v evidenco članstva društva o čemer obvešča izvršni odbor in občni zbor;
 • ureja dokumentacijo in skrbi za arhiviranje dokumentacije DBUS;
 • piše zapisnike na sejah izvršnega odbora, na sejah stalnih komisij in na sestankih če je to potrebno in jih poleg predsednika podpisuje;
 • polega predsednika podpisuje akte in poslovnike DBUS, ko jih sprejme občni zbor;
 • vodi evidenco prejete in poslane pošte.

24. člen

BLAGAJNIK DBUS

Delo blagajnika je javno.

Naloge blagajnika so:

 • opravlja pristojne naloge blagajniškega poslovanja v skladu s pravilnikom DBUS o finančnem poslovanju in računovodstvu;
 • pripravlja položnice za plačevanje članarine članov;
 • vodi evidenco plačane in neplačane članarine in o tem obvešča predsednika.

25. člen

Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik DBUS, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Izvršni odbor lahko na predlog predsednika za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije ali priložnostne odbore. Naloge, število članov in predsednika komisij na predlog predsednika določi izvršni odbor. Za svoje delo so komisije odgovorne predsedniku in izvršnemu odboru. Člani komisije so praviloma člani DBUS. Izjemoma lahko DBUS povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

26. člen

Način dela in podrobnejše pristojnosti izvršnega odbora so določene s pravilnikom o izvršnem odboru in poslovnikom o delu izvršnega odbora.

IV./3. NADZORNI ODBOR

27. člen

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov DBUS ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem DBUS. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnem zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta, in sicer od 1. januarja v letu po volilnem Občnem zboru do 31. decembra čez štiri leta.

Podrobnejše delovanje nadzornega odbora je določeno s poslovnikom o delu nadzornega odbora DBUS.

IV./4. DISCIPLINSKA KOMISIJA

28. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani.

Mandatna doba članov disciplinske komisije je štiri leta, in sicer od 1. januarja v letu po volilnem Občnem zboru do 31. decembra čez štiri leta.

Izvoljeni člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika.

Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov DBUS.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s Pravilnikom o disciplinski in materialni odgovornosti.

29. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, disciplinski postopek in disciplinski ukrepi so opredeljeni s Pravilnikom o disciplinski in materialni odgovornosti.

IV./5. PRILOŽNOSTNI ODBORI IN KOMISIJE

30. člen

DBUS ima lahko priložnostne odbore in komisije.

Priložnostne odbore na predlog predsednika ali članov Izvršnega odbora imenuje Izvršni odbor. Priložnostni odbori so lahko imenovani za realizacijo posameznih projektov DBUS. Priložnostni odbori so odgovorni Izvršnemu odboru.

V. DELOVNA MESTA

31. člen

Društvo ima lahko enega ali več redno zaposlenih delavcev in več honorarno zaposlenih delavcev.

VI. FINANCNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DBUS

32. člen

Finančno in materialno poslovanje DBUS je urejeno s Pravilnikom o finančnem poslovanju in računovodstvu.

33. člen

Viri dohodkov so:

 • članarina;
 • darila, volila;
 • dohodek iz dejavnosti DBUS in naslova materialnih pravic;
 • javna sredstva;
 • prispevkov sponzorjev in donatorjev;
 • drugi viri.

Če DBUS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

34. člen

DBUS razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnimi načrti, ki jih sprejme Občni zbor. Na rednem občnem zboru člani obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

35. člen

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, blagajnik in za to določeni člani izvršnega odbora.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

36. člen

DBUS ima svoj transakcijski račun.

37. člen

Vsak član DBUS ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje DBUS.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko DBUS najame finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

38. člen

DBUS ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last DBUS vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa Izvršnega odbora. Nepremično premoţenje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

VII. PODRUŽNICE

39. člen

V območjih, kjer deluje večje število članov, se le ti lahko delovno povezujejo v podružnico, ki deluje po pravilih DBUS in uresničuje program dela v okviru delovnega programa DBUS. Podružnice niso pravne osebe. So metoda dela društva organizirana po interesnem principu članov društva.

Podružnico vodi tričlanski odbor, ki ga izvolijo člani DBUS s tega področja in je za svoje delo odgovoren izvršnemu odboru DBUS. Ti trije člani so vključeni v izvršni odbor DBUS.

Stroške za udeležbo na sejah izvršnega odbora DBUS plača tistim članom izvršnega odbora, ki na sejo pridejo iz drugih mest. Način prihoda posameznih članov izvršnega odbora na sejo izvršnega odbora odredi predsednik DBUS.

VIII. PRENEHANJE DBUS

40. člen

DBUS lahko preneha:

 • po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov;
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja DBUS preide premoženje zakonitemu nasledniku, če tega ni pa Društvu glasbenih umetnikov Slovenije, Ljubljana, Stari trg 34.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

IX. KONČNE DOLOČBE

41. člen

Ta pravila so bila sprejeta na občnem zboru DBUS dne 18. marca 2012 v Mariboru, s čimer prenehajo veljati pravila sprejeta na občnem zboru v Ljubljani 21. maja 1996.

Predsednik DBUS                                                         Tajnik DBUS

Tomaž Rode                                                                  Nina Ogrinc