OK

Postani član Društva baletnih umetnikov Slovenije

Članstvo v DBUS ni vezano izključno na baletne umetnike, ampak na vse, ki se z baletno umetnostjo ukvarjajo profesionalno ali na kakršen koli drug način, na vse, ki so poznavalci ali ljubitelji baletne umetnosti ali na tiste, ki želijo Društvo baletnih umetnikov zgolj podpreti s plačilom letne članarine.


Vsi člani društva so združeni v Članstvo, ki je razdeljeno na tri skupine:

 1. Osnovna skupina: posamezniki – profesionalne baletne plesalci, ki opravljajo ali so opravljali poklicno dejavnost povezano z s profesionalno baletno umetnostjo v Sloveniji in baletni plesalci samozaposleni v kulturi, ki redno sodelujejo z javnimi zavodi s področja profesionalne baletne umetnosti v Sloveniji ali tujini oziroma/ali z Društvom baletnih umetnikov Slovenije;
 2. Dopolnilna skupina: posamezniki, ki so aktivni učenci, dijaki ali študenti slovenskih baletno izobraževalnih ustanov, ki še niso profesionalni baletni umetniki;
 3. Podporna skupina: posamezniki, ki aktivno in kreativno sodelujejo pri projektih neinštitucionalnih baletno plesnih skupin, posamezniki, ki so poznavalci ali ljubitelji baletne umetnosti in posamezniki, ki sodelujejo v dejavnostih društva in jih ni mogoče uvrstiti v osnovno skupino.

V Osnovni skupini so slovenski profesionalni baletni umetniki ali v kulturi samozaposleni baletni umetniki, ki redno sodelujejo z javnimi zavodi s področja profesionalne baletne umetnosti v Sloveniji ali tujini oziroma/ali z Društvom baletnih umetnikov Slovenije (plesalec, koreograf, pedagog, baletni mojster ali kdorkoli se z baletno umetnostjo ukvarja profesionalno), oziroma profesionalni baletni umetniki s pravico bivanja v Sloveniji, ki niso Slovenci po narodnosti, vendar delujejo v Sloveniji. V Osnovni skupini so lahko tudi profesionalni slovenski baletni umetniki, ki ne živijo na območju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo, pod enakimi pogoji, ob upoštevanju načela pomembnosti za slovensko kulturo.

V Dopolnilni skupini so aktivni učenci, dijaki ali študenti slovenskih baletno izobraževalnih ustanov.

V Podporni skupini so baletni plesalci, ki niso redno zaposleni v javnem zavodu s področja profesionalne baletne umetnosti, v kulturi samozaposleni baletni plesalci, ki ne sodelujejo redno z javnim zavodom s področja profesionalne baletne umetnosti v Sloveniji in/ali z Društvom baletnih umetnikov Slovenije, plesalci drugih plesnih zvrsti, ki aktivno in kreativno sodelujejo pri projektih neinštitucionalnih baletnih in plesnih skupin, posamezniki, ki so poznavalci ali ljubitelji baletne umetnosti in posamezniki, ki sodelujejo v dejavnostih društva in jih ni mogoče uvrstiti v Osnovno skupino.

Člani DBUS imajo dolžnosti in pravice skladno s Statutom društva ter skladno s skupino članstva. Te so:

Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo pravila in druge akte ter sklepe organov društva;
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva;
 • da se udeležujejo občnih zborov in vestno opravljajo sprejete naloge in funkcije;
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva (izvršni odbor lahko v upravičenem primeru na podlagi sklepa občnega zbora oprosti člana plačevanja članarine, in sicer ko član dopolni 80 let starosti, če je član socialno ogrožena oseba, ki DBUS dostavi potrdilo o socialni ogroženosti, če član prejme naziv častnega člana, če član prejme naziv častnega predsednika);
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog;
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva;
 • da varujejo ugled društva.

Pravice Osnovne skupine so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva;
 • da soodločajo v organih društva.

Pravice Osnovne, Dopolnilne in Podporne skupine so:

 • da sodelujejo pri delu društva in podajajo mnenja in predloge organom društva;
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu;
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva;
 • da so seznanjeni s programom in finančno materialnim poslovanjem društva;
 • da sodelujejo pri propagandi društva, njegovega dela in javnih dogodkov društva;
 • da so upravičeni do ugodnosti, ki veljajo za člane društva.

VIŠINA ČLANARINE ZA ČLANE DBUS V LETU 2022

Občni zboru društva je na svojem rednem letnem zasedanju 26.3.2022 sprejel naslednji sklep:

Osnovna članarina DBUS za leto 2022 navkljub splošnim podražitvam in višanju stroškov na vseh področjih ostane enaka višini članarine v letu 2021, kakršna je bila tudi vse zadnje desetletje, in sicer:

 • 20,00 eur za vse člane iz naslova vseh skupin, ki niso upokojenci ali študenti oziroma dijaki;
 • 10,00 eur za vse člane – upokojence pred 80 letom starosti;
 • 5,00 eur za vse člane – učence, dijake in študente;
 • 0,00 eur za vse člane, ki so dopolnili 80 let starosti;
 • 20,00 eur za vse člane iz tujine, ki sodelujejo z DBUS pri realizaciji projektov.

Občni zbor DBUS oprosti plačevanja članarine socialno ogrožene osebe, ki o svojem statusu dostavijo potrdilo, vse člane, ki so dopolnili 80 let starosti ter častne člane in častnega predsednika društva.

Občni zbor DBUS daje možnost upokojenim članom DBUS, da zaradi splošnih podražitev življenja Izvršnemu odboru DBUS podajo prošnjo za oprostitev plačila članarine v letu 2022  z navedbo utemeljenih razlogov ter pooblašča Izvršni odbor, da odloča o morebitnih prošnjah članov za oprostitev plačila članarine.

Pristopna izjava v članstvo DBUS: