POSTANI ČLAN DBUS

Članstvo v DBUS ni vezano izključno na baletne umetnike, ampak na vse, ki se z baletno umetnostjo ukvarjajo profesionalno ali na kakršen koli drug način, na vse, ki so poznavalci ali ljubitelji baletne umetnosti ali na tiste, ki želijo Društvo baletnih umetnikov zgolj podpreti s plačilom letne članarine.


Članstvo DBUS je razdeljeno v naslednje skupine:

Aosnovno članstvo: posamezniki, ki opravljajo ali so opravljali poklicno dejavnost povezano z baletno umetnostjo v Sloveniji

Bdopolnilno članstvo: posamezniki, ki aktivno in kreativno sodelujejo pri projektih DBUS in so člani neinštitucionalnih baletno plesnih skupin

Cdopolnilno članstvo: posamezniki, ki so učenci ali dijaki slovenskih baletno izobraževalnih ustanov ter študenti, ki so končali baletno izobraževanje in se z baletno umetnostjo še ne ukvarjajo profesionalno 

Dpodporno članstvo: podporniki DBUS, posamezniki, ki so poznavalci ali ljubitelji baletne umetnosti in posamezniki, ki sodelujejo v dejavnostih DBUS kakorkoli drugače razen s plesom

Epridruženo članstvo: posamezniki, tuji baletni umetniki, ki sodelujejo v projektih DBUS.

Člani DBUS imajo pravice in dolžnosti skladno s Statutom društva ter skladno z vrsto članstva. Te so:

Pravice osnovnega članstva so:
– da volijo in so izvoljeni v organe DBUS;
– da soodločajo v organih DBUS;
– da podajajo mnenja in predloge organom DBUS.

Pravice osnovnega, dopolnilnega, podpornega in pridruženega članstva so:
– da sodelujejo pri delu DBUS in podajajo mnenja in predloge organom DBUS;
– da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja DBUS pri svojem delu;
– da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti DBUS;
– da so seznanjeni s programom in finančno materialnim poslovanjem DBUS;
– da sodelujejo pri propagandi DBUS, njegovega dela in javnih dogodkov DBUS; 
– da so upravičeni do ugodnosti, ki veljajo za člane DBUS.

Dolžnosti članov DBUS so:
– da spoštujejo pravila in druge akte ter sklepe organov DBUS;
– da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog DBUS;
– da se udeležujejo občnih zborov in vestno opravljajo sprejete naloge in funkcije;
– da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor DBUS (izvršni odbor lahko v upravičenem primeru oprosti člana plačevanja članarine);
– da dajejo DBUS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog;
– da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane DBUS;
– da varujejo ugled DBUS.

Višine članarin za leto 2021 bodo znane po zaključku letnega občnega zbora DBUS v letu 2021.

VIŠINA ČLANARINE ZA ČLANE DBUS V LETU 2020

S sklepom Izvršnega odbora Društva baletnih umetnikov Slovenije, so višine članarin DBUS v letu 2020 enake višinam članarin v letu 2019:  

ČLANSTVO “A”:  osnovno članstvo – posamezniki, ki opravljajo ali so opravljali poklicno dejavnost povezano z baletno umetnostjo v Sloveniji:

20,00 EUR – višina celoletne članarine za delovno aktivne člane 

10,00 EUR – višina celoletne članarine za člane v pokoju 

  0,00 EUR – višina članarine za člane, ki so dopolnili 80 let


ČLANSTVO “B”: dopolnilno članstvo  – posamezniki, ki aktivno in kreativno sodelujejo pri projektih DBUS in izhajajo iz neinštitucionalnih plesnih skupin:

20,00 EUR – višina celoletne članarine


ČLANSTVO “C” dopolnilno članstvo – posamezniki, ki so učenci ali dijaki slovenskih baletno izobraževalnih ustanov ter študenti, ki so končali baletno izobraževanje in se z baletno umetnostjo še ne ukvarjajo profesionalno: 

  5,00 EUR – višina celoletne članarine


ČLANSTVO “D”podporno članstvo – podporniki DBUS, posamezniki, ki so poznavalci ali ljubitelji baletne umetnosti in posamezniki, ki sodelujejo v dejavnostih DBUS kakorkoli drugače razen s plesom:

20,00 EUR – višina celoletne članarine za delovno aktivne člane

10,00 EUR – višina celoletne članarine za člane v pokoju

  5,00 EUR – višina celoletne članarine za učence, dijake, študente in brezposelne


ČLANSTVO “E”: pridruženo članstvo – posamezniki, tuji baletni umetniki, ki sodelujejo z DBUS


PLAČILA ČLANARINE SO OPROŠČENI:

  • baletni umetniki, ki so dopolnili 80 let starosti
  • častni člani DBUS
  • člani DBUS, ki jih občni zbor oprosti plačila članarine
  • člani DBUS – socialno ogrožene osebe, ki DBUS dostavijo potrdilo o socialni ogroženosti