POSTANI ČLAN DBUS

Članstvo v DBUS ni vezano izključno na baletne umetnike, ampak na vse, ki se z baletno umetnostjo ukvarjajo profesionalno ali na kakršen koli drug način, na vse, ki so poznavalci ali ljubitelji baletne umetnosti ali na tiste, ki želijo Društvo baletnih umetnikov zgolj podpreti s plačilom letne članarine.


Članstvo DBUS je razdeljeno v naslednje skupine:

A.) Osnovno članstvo: posamezniki – profesionalni baletni plesalci, ki opravljajo ali so opravljali poklicno dejavnost povezano z s profesionalno baletno umetnostjo v Sloveniji in baletni plesalci samozaposleni v kulturi, ki redno sodelujejo z javnimi zavodi s področja profesionalne baletne umetnosti v Sloveniji ali tujini oziroma/ali z Društvom baletnih umetnikov Slovenije;

B.) Dopolnilno članstvo: posamezniki, ki so aktivni učenci, dijaki ali študenti slovenskih baletno izobraževalnih ustanov ter člani iz naslova Osnovnega članstva društva, ki dve leti niso plačali članarine;

C.) Podporno članstvo: posamezniki, ki aktivno in kreativno sodelujejo pri projektih neinštitucionalnih baletno plesnih skupin, posamezniki, ki so poznavalci ali ljubitelji baletne umetnosti in posamezniki, ki sodelujejo v dejavnostih društva in jih ni mogoče uvrstiti v osnovno članstvo.

Člani DBUS imajo pravice in dolžnosti skladno s Statutom društva ter skladno z vrsto članstva. Te so:

Pravice osnovnega članstva so:
– da volijo in so izvoljeni v organe DBUS;
– da soodločajo v organih DBUS;
– da podajajo mnenja in predloge organom DBUS.

Pravice osnovnega in drugih oblik članstva so:
– da sodelujejo pri delu DBUS in podajajo mnenja in predloge organom DBUS;
– da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja DBUS pri svojem delu;
– da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti DBUS;
– da so seznanjeni s programom in finančno materialnim poslovanjem DBUS;
– da sodelujejo pri propagandi DBUS, njegovega dela in javnih dogodkov DBUS; 
– da so upravičeni do ugodnosti, ki veljajo za člane DBUS.

Dolžnosti članov DBUS so:
– da spoštujejo pravila in druge akte ter sklepe organov DBUS;
– da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog DBUS;
– da se udeležujejo občnih zborov in vestno opravljajo sprejete naloge in funkcije;
– da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor DBUS (izvršni odbor lahko v upravičenem primeru oprosti člana plačevanja članarine);
– da dajejo DBUS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog;
– da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane DBUS;
– da varujejo ugled DBUS.

VIŠINA ČLANARINE ZA ČLANE DBUS V LETU 2021  

  • 20,00 eur za vse člane iz naslova vseh članstev, ki niso upokojenci ali študenti oziroma dijaki
  • 10,00 eur za vse člane – upokojence pred 80 letom starosti
  • 5,00 eur za vse člane – študente oziroma dijake ali učence
  • 0,00 eur za vse člane, ki so dopolnili 80 let starosti
  • 20,00 eur za vse člane iz tujine, ki sodelujejo z DBUS pri realizaciji projektov.

PLAČILA ČLANARINE SO OPROŠČENI:

  • baletni umetniki, ki so dopolnili 80 let starosti
  • častni člani DBUS
  • člani DBUS, ki jih občni zbor oprosti plačila članarine
  • člani DBUS – socialno ogrožene osebe, ki DBUS dostavijo potrdilo o socialni ogroženosti