OK

Slovenska in mednarodna poslanica ob Mednarodnem dnevu plesa 2021

NINA NOČ

Slovenska plesna poslanica 2021

Nina Noč, priznana baletna solistka

29. april, dan posvečen plesu. Umetnosti, ki so jo poznala že primitivna ljudstva in se z njo izražala, zahvaljevala, prosila. Je komunikacija brez meja in razumljiva vsem brez slovarja. Je najbolj pristno izražanje človekovega čustvovanja, pojmovanja, razpoloženja. Je veselje, je žalost, je hvaležnost, je jeza, je obup … In kaj je sploh lahko še bolj čarobnega, kot to, da s plesom izrazimo sebe in pri tem ne uporabimo niti ene besede? Ples je del vsakega izmed nas. Zagotovo terapija za vse. Plešite, ko ste veseli, plešite, ko ste jezni. Plešite vsak dan in vedno. Ples ostaja med nami živ in prav nič na tem svetu nam ne more vzeti te vrhunske umetnosti.
Slovensko plesno poslanico objavlja Društvo baletnih umetnikov Slovenije

FRIEDEMANN VOGEL

Mednarodna plesna poslanica 2021

Friedemann Vogel, baletni plesalec

Vse se začne z gibom – z instinktom, ki ga imamo vsi – in ples je gib, izpopolnjen za sporazumevanje. Brezhibna tehnika je pomembna in impresivna, a nazadnje je pomembno le to, kar plesalec z gibom izrazi. Plesalci smo nenehno v gibanju, v stremljenju k ustvarjanju nepozabnih trenutkov. Ne glede na plesno zvrst je to tisto, za kar si prizadeva sleherni plesalec. Tako so se zdaj, ko nam na vsem lepem ni več dovoljeno nastopati, ko so gledališča zaprta in festivali odpovedani, naši svetovi ustavili. Ni telesnih stikov. Ni predstav. Ni občinstva. V novejši zgodovini se še ni zgodilo, da bi bila plesna skupnost kolektivno postavljena pred izziv, da ostane motivirana in da najde svoj raison d’être. Toda ravno zdaj, ko nam je bilo vzeto nekaj dragocenega, se resnično zavedamo, kako potrebno je to, kar počnemo, in kako zelo pomemben je ples za družbo nasploh. Plesalce nas pogosto občudujejo zaradi naših telesnih zmožnosti, a naša duševna moč je še večja. Verjamem, da nam bo edinstvena kombinacija telesne in duševne agilnosti pomagala, da bomo zmogli in se prerodili, da bomo še naprej plesali in navdihovali. / Prevod: Nataša Jelić
Mednarodno plesno poslanico objavlja ITI International - prevod: Nataša Jelić

Mednarodni plesni komite, ki deluje pod okriljem Mednarodnega gledališkega inštituta ITI Unesco, je leta 1982 ustanovil Mednarodni dan plesa. Praznujemo ga 29. aprila, na rojstni dan Jeana-Georgesa Noverra (1727−1810), stvaritelja novodobnega baleta. Vsako leto na ta dan obkroži svet poslanica ene od znamenitih osebnosti s področja plesa. Namen praznovanja in vsakoletne poslanice je povezati vse zvrsti plesa, da bi častili to obliko umetnosti in vedno znova odkrivali njeno univerzalnost, da bi premagali vse politične, kulturne in etnične ovire ter povezali ljudi skozi mir in prijateljstvo v jeziku, ki mu pravimo PLES. Prva mednarodna plesna poslanica leta 1982 je bila zaupana slovenskemu baletnemu umetniku Henriku Neubauerju.

Leta 2021 mednarodno plesno poslanico sporoča mednarodno uveljavljeni nemški baletni prvak Friedemann Vogel.

 

Pri nas je leta 2009 Društvo baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) pričelo z objavljanjem slovenskih plesnih poslanic ob Mednarodnem dnevu plesa. Te slovenskemu plesnemu krogu in slovenski javnosti vsako leto sporoča eden od priznanih domačih baletnih in plesnih umetnikov. Prva, leta 2009, je bila zaupana koreografu, baletnemu plesalcu in Umetniškemu direktorju Baleta SNG Maribor Edwardu Clugu; druga, leta 2010 baletnemu plesalcu, koreografu, pedagogu in dobitniku strokovne nagrade Pia in Pino Mlakar 2010 za vseživljenjsko delo na področju baletne koreografije Vlastu Dedoviču; leta 2011 baletnemu plesalcu, koreografu, pedagogu, prejemniku strokovne nagrade Lydie Wisiakove 2011 za življenjsko delo na področju baletne umetnosti ter Prešernove nagrade za življenjsko delo 2018 Janezu Mejaču; leta 2012 baletnemu umetniku in častnemu predsedniku DBUS dr. Henriku Neubauerju; leta 2013 solistki baleta SNG Maribor in koreografinji Valentini Turcu; leta 2014 baletnemu plesalcu in prejemniku Prešernove nagrade za življenjsko delo 1996 Vojku Vidmarju, leta 2015 plesalcu, koreografu in prejemniku nagrade Prešernovega sklada 2015 Gregorju Lušteku; leta 2016 baletni in plesni pedagoginji ter pobudnici Revij klasično-baletnih šol in društev RS Ani Vovk Pezdir;  leta 2017 baletnemu plesalcu, koreografu in predsedniku Društva baletnih umetnikov Slovenije Tomažu Rodetu; leta 2018 baletni plesalki, pedagoginji in prejemnici strokovne nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo leta 2017 Ljiljani Keča, leta 2019 baletnemu plesalcu in umetniškemu vodji Baleta SNG Opera in balet Ljubljana Petru Đorčevskemu ter leta 2020 prešernovima nagrajencema Milku Šparembleku in Vojku Vidmarju.

Leta 2021 slovensko plesno poslanico sporoča priznana baletna solistka Baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Nina Noč.

2021 International Dance Day Messages in English

NINA NOČ

Slovenian Dance Day Message 2021

Nina Noč, acclaimed ballet soloist of the Slovenian national theatre Opera and ballet Ljubljana

29 April is dedicated to Dance. To the Art that already primitive people were familiar with. They used it to express themselves, to express gratitude and to beg. Dance is communicating without boundaries. You don’t need a dictionary to understand it. It’s the most authentic expression of human emotions, perceptions, moods. It’s a joy, a sadness, a gratitude, an anger, a despair … And what could be more magical than expressing ourselves through dance without using a single word? Dance is a part of each of us. It’s definitely a therapy for everyone. So, dance when you are happy or when you are angry. Dance every day and always. Dance stays alive among us. There's nothing that can take away this art of excellence from us.
The Slovenian Dance Day Message is published by the Slovenian Ballet Artists Association

FRIEDEMANN VOGEL

International Dance Day Message 2021

Friedemann Vogel, Ballet dancer

Everything starts with movement – an instinct we all have – and dance is movement refined to communicate. Much as flawless technique is important and impressive, it is ultimately what the dancer expresses inside the movement that is the essence. As dancers, we are constantly on the move, aspiring to create these unforgettable moments. Regardless of the dance genre, it’s what every dancer strives to achieve. So, when all of a sudden, we aren’t allowed to perform anymore, with theatres closed and festivals cancelled, our worlds come to a standstill. No physical contact. No shows. No audiences. Never in recent history has the dance community been so collectively challenged to stay motivated, to find our raison d’être. Yet, it is precisely when something precious has been taken away from us that we truly appreciate how vital it is what we do, and how much dance means to society at large. Dancers are often celebrated for their physical prowess, when in fact we are sustained even more by our mental strength. I believe it is this unique combination of physical and psychological agility that will help us overcome, to reinvent ourselves to keep dancing, and to keep inspiring.
The International Dance Day Message is published by ITI International