OK

MLADI SLOVENSKI BALET

MLADI SLOVENSKI BALET

Projekt EVROPSKI SOCIALNI SKLADI / NOVE KARIERNE PERSPEKTIVE II / 2014 – 2015

Zaključno poročilo

O MSB - Mladem slovenskem baletu

Mladi slovenski balet (MSB) je bil osnovan v sklopu programa »Kariernih perspektiv II«, ki ga je delno sofinancirala Evropska unija v sklopu ESS in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije ter se je izvajal v obdobju od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2015. Sestavljali so ga talentirani mladi slovenski baletni plesalci, ki po zaključenem strokovnem baletnem šolanju zaradi zapolnjenosti slovenskih baletnih ansamblov niso dobili zaposlitve, čeprav so po standardih strokovne kvalitete izpolnjevali enakovredno mero tehnične in umetniške kvalitete, kakršna se zahteva za sprejem v enega od slovenskih gledališč.

Predmet operacije po javnem razpisu je bilo sofinanciranje projektov »Nove karierne perspektive II«, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in samozaposlenih mladih kot specifične družbene skupine, ki so jih izvajali upravičenci, ki delujejo na področju kulture.

Namen operacije je bil spodbujanje zaposlovanja mladih na področju umetnosti – v primeru projekta »Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet« ustvarjalcev na področju baleta. Namen operacije je bil ustanovitev ansambla mladih baletnih plesalcev.

Ciljna skupina operacije so bili talentirani mladi slovenski baletni plesalci, ki po zaključenem strokovnem baletnem šolanju zaradi zapolnjenosti slovenskih baletnih ansamblov niso dobili zaposlitve, čeprav so po standardih strokovne kvalitete izpolnjevali enakovredno mero tehnične in umetniške kvalitete, kakršna se zahteva za sprejem v enega od slovenskih baletnih ansamblov, ki delujejo v okviru SNG Opera in balet Ljubljana ali SNG Maribor. Baletne plesalke in plesalci, označeni kot ciljna skupina, na dan zaposlitve niso imeli druge zaposlitve in niso presegali starosti 35 let.

Upravičenci operacije po razpisu so bile nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javni skladi oziroma javne agencije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Ciljni upravičenec operacije v primeru projekta »Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet« je bilo Društvo baletnih umetnikov Slovenije, ki je med trajanjem operacije zaposlovalo in usposabljalo do osem oseb iz prej navedene ciljne skupine.

Celostno zasnovani projekt Mladi slovenski balet je predstavljal delovanje mladih baletnih plesalcev iz ciljne skupine povsem ekvivalentno načinu dela profesionalnih baletnih ansamblov. Povsem v skladu s cilji razpisa je bil njegov namen ta, da se mladim slovenskim baletnim plesalkam in baletnim plesalcem zagotovi:

 • večjo zaposlenost in zaposljivost na področju kulture, skladno s cilji Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017;
 • socialno vključenost in spodbujanje enakih možnosti nezaposlenih in samozaposlenih mladih ustvarjalcev do 35 let na področju umetnosti, spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc;
 • povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe;
 • usposabljanje s prenosom znanj na mlade ter izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev preko sodelovanja brezposelnih in samozaposlenih mladih v kulturi.

Posredno je projekt usposabljal tudi tiste, ki so se programu pridružili kot gledalci ali uporabniki javnih izvedb oziroma kulturnih dobrin Mladega slovenskega baleta.

V okviru projekta so se zaposleni usposabljali na področjih različnih strokovnih vsebin, kot so način dela in delovanja profesionalnih baletnih plesalcev, celovit vpogled v baletno in plesno umetnost, seznanitev z različnimi šolami klasičnega baleta, kontinuirano vzdrževanje in rast tehničnih in umetniških kompetenc s področij baletne umetnosti, razvijanje odrskih osebnosti, tehnična usposobljenost pri izvedbah del klasičnega, neoklasičnega in

sodobnega baletnega in plesnega repertoarja, različne tehnične, umetniške in stilne interpretacije del klasičnega, neoklasičnega in sodobnega baletnega in plesnega repertoarja, postopno izobraževanje in uvajanje v tehnično in umetniško ter stilsko zahtevnejše zborovske in solistične vloge ter kontinuirano delovanje na tem področju, postopno prehajanje iz krajših del k daljšim – krepitev odrske in izvedbene koncentracije, različni pristopi k delu z različnimi koreografi, pedagogi in baletnimi mojstri, sistematična priprava in seznanitev z dodeljenimi vlogami in vsebinami celotnih del kot proces dela pred dejanskim pričetkom nastajanja projekta, vključevanje v sinhronizirano delo v baletnem zboru, gradacija razvoja posameznih solističnih vlog, spodbujanje samoiniciativnosti pri delu, aktivno vključevanje v proces nastajanja novih del, iskanje talentov na

koreografskem področju, priprave na javne izvedbe, krepitev in pridobivanje odrskih izkušenj, priprave na opravljanje avdicij za pridobitev rednih zaposlitev itd.

Ciljno občinstvo javnih dogodkov v izvedbi zaposlenih na projektu je bilo stalno občinstvo baletnih predstav in predstav drugih plesnih zvrsti, občinstvo, ki se je z baletom seznanjalo prvič ali pa le redko zaide na katero od baletnih predstav (različni kraji po Sloveniji), otroci osnovnih šol vseh triad, dijaki srednjih šol in občinstvo vseh starosti glede na raznolikost projektov.

 

Pri izvajanju operacije je Društvo baletnih umetnikov Slovenije sledilo ciljem iz razpisa in odobrene prijave:

 • v skladu s prvim ciljem operacije so bile ustvarjene nove zaposlitvene možnosti za mlade iz ranljive družbene skupine (mladi baletni plesalci brez zaposlitve do 35. leta starosti);
 • v skladu z drugim ciljem operacije so bili mladi iz te skupine vključeni v redni delovni proces, skladen z vsesplošno veljavnimi standardi baletne umetnosti, in hkrati v dodatne aktivnosti različnih strokovnih izobraževanj, in sicer na podlagi pogodb o zaposlitvi. Delovni proces je potekal tako, da so se vsem zaposlenim na projektu zagotavljale enake možnosti in tudi enake možnosti, kot jih imajo ostali ustvarjalci na področju baletne umetnosti, in sicer v mednarodnih razsežnostih;
 • v skladu s tretjim ciljem operacije (spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti) so bili mladi iz ciljne skupine sistematično pripravljeni in usposobljeni za iskanje novih zaposlitvenih možnosti (avdicije), in sicer preko projektov, ki so jim omogočali pridobitev znanj in tovrstno usposobljenost;
 • v skladu s tretjim ciljem operacije (spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti) so zaposleni sodelovali v predstavah slovenskih profesionalnih baletnih ansamblov, da bi si povečali možnost pridobitve stalnih zaposlitev;
 • v skladu s tretjim ciljem operacije (spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti) so bili zaposleni na projektu stimulirani za iskanje novih zaposlitev;
 • v skladu s tretjim ciljem operacije (višanje kompetenc) so zaposleni na projektu s sistematičnim zaporedjem tehnične in umetniške zahtevnosti projektov ter preko strokovnih usposabljanj in javnih izvedb znatno povišali svoje strokovne kompetence;
 • v skladu s tretjim ciljem operacije (višanje kompetenc) so zaposleni na projektu z vključenostjo v predstave slovenskih nacionalnih baletnih ansamblov znatno izpopolnili znanje in pridobili celovite izkušnje za takojšnjo vključitev v ansamble ter s tem povečali strokovne kompetence v delovanju v profesionalnem baletnem ansamblu;
 • v skladu s četrtim ciljem operacije (povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe) so zaposleni izvedli 19 projektov, ki so jih uprizarjali po različnih slovenskih krajih, ter s tem večali dostopnost kakovostnih kulturnih vsebin, dvigovali zavest o pomenu kulture in ozaveščali prebivalstvo doma in v tujini o baletni in plesni umetnosti;
 • v skladu s četrtim ciljem operacije (usposabljanje s prenosom znanj na mlade ter izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev preko sodelovanja brezposelnih in samozaposlenih mladih v kulturi) je bil program zasnovan tako, da je vsebinsko povezoval vsebine baletne vzgoje za najmlajše in mlade, baletne vsebine za nepoznavalce baletne umetnosti in vsebine za zahtevno baletno publiko;
 • v skladu s četrtim ciljem operacije (usposabljanje s prenosom znanj na mlade) je bil projekt zasnovan tako, da so zaposleni ves čas trajanja projekta pridobivali znanje in izkušnje pri profesionalnem baletnem ansamblu ter prejemali znanje in napotke od drugih profesionalnih, doma in v tujini uveljavljenih, ustvarjalcev s področja baletne umetnosti;
 • skladno s četrtim ciljem operacije (izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev preko sodelovanja brezposelnih in samozaposlenih mladih v kulturi) je projekt v 19 različnih projektih združeval vzgajanje novega občinstva za številne baletno-plesne izrazne možnosti baletne in plesne umetnosti ter vzpostavljanje novih programov za zaposlovanje mladih brezposelnih umetnikov in samozaposlenih v kulturi;
 • v skladu s prvim, drugim in tretjim ciljem operacije so bili v okviru projekta usposobljeni tisti mladi iz ciljne skupine, ki so bili zaposleni na projektu in do zaključka projekta še niso dobili stalne zaposlitve v profesionalnem baletnem ansamblu, za upravičeno pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi, kjer bodo lahko z znanjem, ki so ga pridobili v sklopu projekta, in z ustvarjenimi kompetencami, skladnimi z visokimi vsesplošno veljavnimi standardi baletne umetnosti, korektno, profesionalno in strokovno opravljali poklic baletnega plesalca kot samozaposleni v kulturi ter dobivali možnosti za delovanje.

Na podlagi navedenih ciljev je projekt omogočil oziroma povečal možnosti zaposlitve ali samozaposlitve mladih v deficitarnem poklicu na področju baletne umetnosti.

 

Učinki so bili tako:  

 1. a) kratkoročni: z ustvarjanjem novih delovnih mest, usposabljanjem, prenosom znanja, pridobivanjem izkušenj;
 1. b) dolgoročni: s ustvarjanjem trajnejših zaposlitvenih in samozaposlitvenih možnosti na osnovi pridobljenih izkušenj, znanja, kompetenc in referenc, tako za redno zaposlene kot tudi za pogodbeno angažirane, večja dostopnost kulturnih dobrin, razvoj občinstev in s tem večje zanimanje za baletno in plesno umetnost v širšem geografskem področju.

V času delovanja MSB so bile izvedene tri avdicije, v ansamblu pa je plesalo dvanajst plesalk in plesalcev z različnih koncev Slovenije pod vodstvom Tomaža Rodeta in Claudie Sovre: Metka Beguš, Lara Flegar, Filip Jurič, Tomaž Golub, Gabriela Mede, Alena Medič, Petra Pibernik, Anamaria Radanovič, Uroš Škaper, Aleks Theo Šišernik, Monika Zorko in Mateja Železnik.

Plesalke in plesalci so se strokovno izpopolnjevali v delu z naslednjimi profesorji: Mónika Barna, John Bliekendaal, Antonio Camizo Salcedo, Vittrio Galloro, Viktor Isajčev, Tijuana Križman Hudernik, Arianne Lafita Gonzalvez, Tomaž Rode, Claudia Sovre, Győrgy Szakály, Evelyn Téri, Maruša Vidmar in Gaj Žmavc.

Mladi slovenski balet je v času od junija 2014 do decembra 2015 realiziral 19 projektov različnih koreografskih stilov, izvedel 188 javnih predstav, od tega 76 uprizoritev lastnih projektov, 29 uprizoritev v koprodukciji z baletom SNG Opera in balet Ljubljana ter 83 javnih uprizoritev s profesionalnim baletnim ansamblom v okviru projekta »Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla« (od tega 54 z baletnim ansamblom SNG Opera in balet Ljubljana in 29 z baletom SNG Maribor).

Balet za Lebiča v koreografiji članice MSB Gabriele Mede, Valček P. I. Čajkovskega, ki sta ga po originalni koreografiji Mihajla Đurića za šest deklet za dekleta in fante priredila priznana slovenska baletna pedagoginja Maruša Vidmar in vodja MSB Tomaž Rode, pozneje pa oživila še originalno verzijo. Beneški karneval sta po Mariusu Petipaju postavila Arianne Lafita Gonzalvez in Vittorio Galloro ter vključila še udeležence DancS Piran. Claudia Sovre je na glasbo Ch. W. Glucka postavila Zgodbe z Marsa in Venere. Izpeljali so tudi dva Večera baletne klasike, kjer so pas de deuxe, code, variacije ob strokovnem vodenju različnih profesorjev prikazali vsi člani MSB. Kot spodbujanje ustvarjalnosti mladih so tako posamezni plesalci kot skupina ustvarili Koreoples, Grand duo, Ob svojem času. Prevaljsko legendo kot celovečerni balet je na glasbo L. Lebiča pripravila Claudia Sovre. V koprodukciji s SNG Opera in balet Ljubljana sta zaživeli Božična zgodba – Hrestač in operno-plesna predstava Pastir. Koreograf Gaj Žmavc je postavil Štiri zadnje pesmi na glasbo R. Straussa. Händlov Largo je po originalni koreografiji Vlasta Dedoviča oplemenitila Maruša Vidmar, nato pa sta zaživela še celovečerni balet Carmen v postavitvi Tomaža Rodeta in otroški balet Ratatouille, ki ga je na Rossinijevo glasbo prispevala Tijuana Križman Hudernik. Prof. Evelyn Téri, priznana dunajska koreografinja, ki je leta 2015 oblikovala tudi koreografijo za znameniti Operni ples v Dunajski državni operi, je za plesalke in plesalce MSB priredila svojo koreografijo Let’s have a joke! na Haydnovo glasbo. Poslastica projekta Večer baletne klasike II, v katerem sta se zvrstila oba pas de deuxa iz Labodjega jezera, pa sta bili Lutki, duet, ki sta ga postavila madžarska profesorja Győrgy Szakály in Mónika Barna. Praznični čas je prinesel še Božično zgodbo – Hrestač, baletni princ v sodelovanju z Glasbeno šolo Kamnik. Celovečerno klasičnobaletno predstavo so koreografsko oblikovali Tomaž Rode, Claudia Sovre, Viktor Isajčev in Ana Trojnar, učiteljica baleta v Glasbeni šoli Kamnik.

MSB je v sklopu uvajanja v profesionalni baletni ansambel sodeloval v številnih predstavah SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor, večinoma v mnogo večjih, kot je bilo sprva načrtovano.

Mlademu slovenskemu baletu je pripadla čast, da s predstavami poseže v mednarodni prostor, saj je ravno v času praznovanja mednarodnega dneva plesa aprila 2015 gostoval v Budimpešti, prav s koreografijami s podelitve baletnih nagrad. Sodelovanje Madžarske plesne akademije iz Budimpešte in DBUS postaja že tradicionalno, saj so mladi madžarski baletni plesalci vrnili obisk konec maja v Lendavi in Portorožu, profesorji omenjene akademije pa so poučevali na poletnem plesnem seminarju avgusta v Piranu.

Mladi slovenski plesalci so z raznolikim programom prebudili jesensko sonce v Istri in pričarali delček baletnega življenja v okolje, kjer takih predstav občinstvo ni vajeno spremljati.

Na povabilo Slovenskega kulturnega društva Oljka s predsednico go. Miriam Pran na čelu je DBUS z Mladim slovenskim baletom popestril svečane večere, ki jih je dotlej obeleževalo zborovsko petje. V oktobrskih dneh je šest slovenskih kulturnih društev iz Istre povezalo Umag, Poreč, Buzet in Pulo v kulturno transverzalo. Prav blizu Poreča že nekaj let pogosto domuje nekdanji solist ljubljanskega baletnega ansambla Miodrag Basailović. Zasluge za povabilo in izjemno odmeven večer gredo prav njemu in njegovi soprogi Viktoriji, saj sta se oba res s srcem podala v novo nalogo. Pod budnim očesom Claudie Sovre so plesalci oživili odlomke iz klasičnega repertoarja MSB: ognjevito Carmen, nežno Mikaelo, Valse fresco, prelestni Lutki, Plavo ptico, variacijo Medore in sodobnejše Štiri zadnje pesmi, lastno koreografijo deklet, program pa so dopolnili z dvema sodobnima točkama dijakinj KGBL. Večer so zaključili z vedro koreografijo prof. Evelyn Téri Let’s have a joke!, postavljeno prav zanje na piranskem poletnem festivalu. V čarobnem prostoru, nekoč cerkvi, je bilo premalo sedežev za vse obiskovalce in želja, da to prvo sodelovanje ne bo zadnje, ostaja zaveza tako istrskih društev kot DBUS in Mija Basailovića. Baletu ostaneš zavezan za vedno, je bila njegova misel ob slovesu …

Mladi slovenski balet se je z bogatim programom predstavil tudi v sklopu dogodkov DancS Piran 2014 in 2015. Leta 2014 z Valčkom, Gusarjem, Harlekinado, Beneškim festivalom in Zgodbami z Marsa in Venere, leta 2015 pa kar dvakrat s Carmen v koreografiji Tomaža Rodeta in ob sodelovanju flamenko plesne skupine Cora viento, nato s premiero baleta za otroke Ratatouille v koreografiji Tijuane Križman Hudernik, Večerom baletne klasike II, S Štirimi zadnjimi pesmimi R. Straussa v koreografiji Gaja Žmavca, z Munecos ali Lutkami ter z Let’s have a joke! koreografinje Evelyn Téri na Haydnovo glasbo.

Pri realizaciji projektov MSB je skupina strokovnjakov, imenovana s strani vodje MSB Tomaža Rodeta, stalno spremljala in vrednotila delo zaposlenih plesalcev, tako da so stil in zahtevnost projektov, ki so si sledili eden za drugim, stalno podrejali potrebam po napredku v njihovem znanju in usposobljenosti ter pridobivanju novih znanj in strokovnih kompetenc. Zaposleni plesalci so tako močno izboljšali kvaliteto klasičnobaletne tehnike, neoklasične baletne tehnike ter sodobnoplesnih zvrsti. Veliko pozornost so ves čas projekta namenili boljši tehnični in umetniški usposobljenosti, interpretaciji solističnih in zborovskih vlog, razvoju odrske prezence in osebnosti posameznika, usposobljenosti v interpretaciji različnih plesnih tehnik od klasičnobaletne do sodobne ter dvigu strokovne kondicije v vseh razsežnostih.

ČLANI MLADEGA SLOVENSKEGA BALETA

Metka Beguš

Članica Mladega slovenskega baleta v času trajanja projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, od 1 junija 2014 do 31. decembra 2015.

Metka Beguš se je rodila v Ljubljani. S plesanjem baleta je začela v baletni šoli Saša, nato je pri desetih letih z baletom nadaljevala na nižji baletni šoli v Ljubljani pri Alenki Tomc in Darji Sebastian. Pri enajstih letih je prvič sodelovala z SNG Opera in balet Ljubljana v predstavi Pepelka. Leta 2008 je bila sprejeta na Konservatorij za glasbo in balet, kjer so jo poučevali Matej Selan, Tanja Pavlič, Olga Andreeva in Marinka Ribič. Od šestnajstega leta dalje je redno sodelovala z SNG Opera in balet Ljubljana in nastopala v predstavah La Bayadere, Hrestač- božična zgodba, La Sylphide, Pastir, Trnuljčica, Don Kihot, Coppelia na Montmartru in drugih. V času šolanja se je redno udeleževala baletnih tekmovanj v Sloveniji in tujini ter baletnih seminarjev. Dodatno se je izpopolnjevala v Madridu, v Centro de Danza Victor Ullate, v Pragi, na Prague Ballet Masterclasses, na  Dunaju in v Dresdnu.

Lara Flegar

Članica Mladega slovenskega baleta v času trajanja projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, od 1 julija 2014 do 31. decembra 2015.

Lara Flegar je z baletom pričela pri sedmih letih. Po končani nižji baletni šoli v Murski Soboti  je baletno šolanje nadaljevala na Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru, danes Konservatoriju za glasbo in balet Maribor. Šolanje je končala leta 2012. Med šolanjem se je udeležila različnih tekmovanj: leta 2011 in 2013 Tekmovanja mladih slovenskih baletnih plesalcev  – TEMSIG  in na obeh dosegla bronasto plaketo, dvakrat Mednarodnega tekmovanja v  Poreču – ESDU, kjer je leta 2012 osvojila 1. mesto v svoji kategoriji, in leta 2011 Mednarodnega tekmovanja v Romuniji v Sibiu, kjer se je uvrstila v finale. Med šolanjem v srednji baletni šoli je sodelovala v  baletnih predstavah SNG Maribor, v Labodjem jezeru , Giselle in Don Kihotu. Po končani srednji šoli je šolanje nadaljevala na Madžarski plesni akademiji v Budimpešti, katero je končala v šolskem letu 2013/2014. Takoj za tem je postala članica Mladega slovenskega baleta.

Tomaž Golub

Član Mladega slovenskega baleta v času trajanja projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, od 1 julija 2015 do 12. oktobra 2015.

S 13. oktobrom 2015 je Tomaž Golub postal stalni član baleta Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu in stalni gost Mladega slovenskega baleta.

Tomaž Golub se je rodil v Šempetru pri Gorici. Študij baleta je začel na baletnem oddelku Konservatorija za glasbo in balet Maribor, kasneje pa ga je želja po novem popeljala v Švico, kjer je leta 2015, pod mentorstvom Rafaela Avnikjana in Cinthie Labaronne, z odliko končal baletno akademijo Ballettschule Theater Basel. V času šolanja na Konservatoriju je sodeloval v različnih predstavah SNG Maribor, kjer je odplesal razne ansambelske (Giselle, Navihanka, Don Kihot) vloge in tudi solistično vlogo berača v baletu Don Kihot. Z baletnim ansamblom se prav tako udeležil baletnega festival Savcor Ballet Festival v Mikkelih, na Finskem, kjer je odplesal vlogi berača in seguedillie. V času šolanja je prav tako sodeloval z različnimi koreografi kot so V. Turcu (Barok), K. Novogrotzky (Don Kihot) in Edward Clug, s katerim je ustvaril naslovno vlogo v baletu ‘’Bil Sem Peter Pan’’. Pred odhodom v Švico se je udeležil Mednarodnega baletnega tekmovanja Mia Ćorak Slavenska v HNK Zagreb (bronasta plaketa), kjer je na slavnostnem koncertu s Catarino de Meneses odplesal duet ‘’First Letter’’, iz baleta Lacrimas, ki ga je koreografiral E. Clug. Prav tako je nastopal na številnih koncertih DBUS-a, med drugim tudi na Gaudeamus Gala, leta 2013, kjer je na glasbo Antonia Vivaldija, odplesal koreografijo Valentine Turcu, Barok. Prav tako se je leta 2012 udeležil mednarodne poletne baletne šole na Royal Ballet School v Londonu.

Študij baleta v Bazlu je zaključil z nastopom v delih George Balanchina (Who Cares) ter priznanega modernega koreografa, Richarda Wherlocka.

Kot član MSB je plesal: Don Jose, Escamillo – Carmen, Pas de deux Princese Florine in Plave ptice, 4 zadnje pesmi, Rattatouille, Munecos – Lutki

Filip Jurič

Član Mladega slovenskega baleta v času trajanja projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, od 1 julija 2014 do 7. novembra 2014.

Filip Jurič se je izobraževal na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, kjer je leta 2014 uspešno maturiral. V času šolanja je redno sodeloval v predstavah SNG Maribor (Giselle, Don Kihot, Romeo in Julija, Labodje jezero, Hrestač, Carmen, Navihanka in Nevarna razmerja). Kot dijak se je udeležil več baletnih tekmovanj, med katerimi je leta 2013 dosegel 1. mesto in zlato plaketo na 11. tekmovanju mladih slovenskih baletnih plesalcev.

Gabriela Mede

Članica Mladega slovenskega baleta v času trajanja projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, od 1 junija 2014 do 16. junija 2015.

S 17. junijem 2015 je Gabriela Mede članica baleta HNK Split.

Gabriela Mede se je rodila v Ljubljani. Sprva je obiskovala baletno šolo Zagorska v Zagrebu, nato pa  zagrebško Baletno šolo, katero je uspešno končala leta 2013.

Sodelovala je v predstavah Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu, z Zagrebško plesno skupino v predstavi Romeo in Julija, leta 2013 na mednarodnem plesnem festivalu nadarjenih v Moskvi, z SNG Opera in balet Ljubljana pa je v sezoni 2013-2014 odplesala več različnih baletnih predstav.

Alena Medič

Članica Mladega slovenskega baleta v času trajanja projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, od 1 junija 2014 do 31. decembra 2015.

Alena Medič se je izobraževala na Konservatoriju za glasbo in balet in maturirala v letniku prof. Maruše Vidmar. Sodelovala je na Tekmovanjih za mlade slovenske baletne plesalce, na katerih je prejela dve zlati nagradi. Nastopala je v številnih predstavah SNG Opera in balet v Ljubljani in Mariboru in neodvisnih plesnih in gledaliških projektih. Poleg baletne poti se je podala tudi v študij dramaturgije na AGRFT in pedagoško delo. Sedaj nastopa v baletnih predstavah SNG Opera in balet Ljubljana in Društva baletnih umetnikov Slovenije.

Petra Pibernik

Članica Mladega slovenskega baleta v času trajanja projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, od 1 julija 2015 do 31. decembra 2015.

Petra Pibernik se je šolala na nižji baletni šoli pri prof. Darji Sebastian, leta 2009 pa maturirala na Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana – danes Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana pod vodstvom prof. Marinke Ribič. Baletno pot je nadaljevala v Baletni šoli Pirueta ter v Društvu baletnih umetnikov Slovenije (božična baletna pravljica za otroke, Vóznica g. Vlasta Dedoviča, Navihanka). Na baletno izpopolnjevanje je v sezoni 2012/2013 odšla v ZDA (Pacific Northwest Ballet – Seattle, Los Angeles, Smuin Ballet – San Francisco, Miami City Ballet – Miami ter Fort Lauderdale), kasneje pa je plesala v Baletni Akademiji Antona Bogova ter v plesni šoli Plesna Izba v Mariboru. Baletne tehnike po metodi Vaganove se je učila pri Margariti Isaevi v Ljubljani. Balet je poučevala v Ljubljani in Logatcu, kjer je prav tako nastopala v solo baletnih vlogah ter vlogah v paru. Diplomirala je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer specialna in rehabilitacijska pedagogika.

Anamaria Radanović

Članica od 13. oktobra 2015 do 10. novembra 2015.

Aleks Theo Šišernik

Član Mladega slovenskega baleta v času trajanja projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, od 1 junija 2014 do 1. junija 2015.

Aleks Theo Šišernik se je v letih 2006-2009 šolal na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, v letih 2009-2014 pa na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Munchenu – smer Balet.  

Sodeloval je v predstavah SNG Maribor (Hrestač, Navihanka, Don kihot, Carmen in Aida) ter v šolskih predstavah (Coppelia, Don kihot, Hrestač, Sen kresne noči, Paquita, Beneški karneval, Gusar ter Max in Moritz).

Udeležil se je tudi več tekmovanj, na katerih je leta 2009 dosegel 2. mesto in nagrado za najbolj obetavnega plesalca v 1. kategoriji na Tekmovanju mladih slovenskih baletnih plesalcev, leta 2011 pa je v Munchenu prejel enkratno štipendijo na nemškem tekmovanju mladih umetnikov (Deutscher bühnenverein landesverband Bayern).

Uroš Škaper

Član Mladega slovenskega baleta v času trajanja projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, od 1 junija 2014 do 31. decembra 2015.

Od 1. januarja 2016 je Uroš Škaper član baleta HNK Split.

Uroš Škaper je končal baletno šolanje na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor. Do zaposlitve v Mladem slovenskem baletu je sodeloval v več predstavah SNG Opere in baleta Ljubljana in SNG Maribor (Don Kihot, Hrestač, Coppelia, Trnjulčica, Giselle, Pepelka). Udeležil se je tudi poletnih seminarjev v Wolfseggu, v Avstriji in v Gradu, v Italiji. Na 8. tekmovanju mladih slovenskih baletnih plesalcev, leta 2007, je osvojil bronasto plaketo.

Kot član MSB je plesal: Balet za Lebiča, Valse, Zgodbe z Marsa in Venere, Don Kihot suite, Prevaljska legenda, Carmen, 4 zadnje pesmi, Rattatouille, Largo

Monika Zorko

Članica Mladega slovenskega baleta v času trajanja projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, od 8. novembra 2014 do 31. decembra 2015.

Monika Zorko se je rodila v Celju, kjer je pri Ani Vovk Pezdir pričela svojo baletno pot. Po končani nižji baletni šoli je svoje šolanje nadaljevala v Ljubljani, na Konservatoriju za glasbo in balet. Šolanje je zaključila leta 2011. Med šolanjem na nižji baletni šoli in prav tako na srednji se je udeleževala tekmovanj. Med in po končanem šolanju je svoje znanje izpopolnjevala na različnih seminarjih po Sloveniji, Londonu in Italiji. Od leta 2013 je sodelovala tudi v predstavah SNG Opera in balet Ljubljana.

Mateja Železnik

Članica Mladega slovenskega baleta v času trajanja projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, od 1 junija 2014 do 31. decembra 2015.

Mateja Železnik se je šolala na ljubljanski baletni šoli in Konservatorju za glasbo in balet Ljubljana, kjer je maturirala leta 2014. Sočasno je obiskovala plesne treninge skupine Kjara’s Dance Project. Sodelovala je v predstavah SNG Opera in balet Ljubljana (Don Kihot, Trnuljčica, Hrestač), s Kjara’s Dance Project (Crossroads, Compassion), z Nike Ambassador Dance Team (International Nike conventions) in drugimi. Udeležila se je tudi raznih delavnic: Klasični balet in Horton v New Yorku (2009), ImPuls Tanz na Dunaju (2012), Poletno šolo AltoJonioDance (2013) in ART of Ballet Summer Course (2013) .

UMETNIŠKA EKIPA

Mónika Barna

Mónika Barna je študirala balet na Madžarski plesni akademiji v Budimpešti, kjer je diplomirala leta 1992. Že leto pred zaključkom študija je postala redna članica Madžarskega državnega baleta. Neverjeten smisel za baletno pedagogiko je botroval odločitvi za vpis na študijsko smer “Učitelj in baletni mojster”, kjer je z odliko diplomirala leta 2001. Takoj za tem so ji ponudili mesto profesorice baleta na Madžarski plesni akademiji, eni najbolj eminentnih evropskih baletno izobraževalnih ustanov. Sprva je delovala kot pripravnica, potem kot asistentka, leta 2005 pa je prejela naziv redne profesorice. Od leta 2012 je vodja oddelka za klasični balet. Želja po dodatnem pedagoškem znanju je botrovala odločitvi za vpis na Univerzo za gledališče in film, kjer je leta 2007 diplomirala še iz smeri koreograf.

Mónika Barna danes svoje življenje v celoti posveča izobraževanju novih baletnih kadrov. Odlikujejo jo ne le visoka strokovna pedagoška usposobljenost ampak tudi izjemen človeški čut za mlade plesalce, zato ni čudno, da je leta 2015 v njenem razredu z odliko diplomiralo kar 20 mladih baletnih plesalk in plesalcev, kar po številu daleč presega vse pretekle generacije študentov baleta.   Za svoje požrtvovalno delo je leta 2014 prejela državno nagrado “Madžarski srebrni križ za zasluge”, leta 2015 pa še nagrado “György Lőrinc” za izjemne dosežke na področju baletne pedagogike.

John Bliekendaal

John Bliekendaal je z Mladim slovenskim baletom avgusta 2014 deloval kot pedagogo in koreograf. Zanj je postavil koreografijo z naslovom Romance na glasbo Henrija Vieuxtempsa.

Prof. John Bliekendaal je strokovnjak za tehniko in metodologijo klasičnega baleta, pas de deuxa in repertoarja po tradiciji inštituta A. V. Lunacharskega za gledališčno umetnost (GITIS) v Moskvi, svetovalec (Senior Advisor) na področju razvoja plesnih talentov na plesni šoli ArtEZ umetniške akademije v Arnhemu na Nizozemskem, mednarodni gostujoči profesor in predavatelj pedagogike klasičnobaletne tehnike, metodologije oz. didaktike, pas de deuxa in repertoarja, mednarodni gostujoči učitelj in predavatelj metodologije klasičnega baleta, pas de deuxa in repertoarja po vsej Evropi, koreograf, nekdanji umetniški vodja in vodja pedagoškega dela na mednarodnem baletnem seminarju v Wolfseggu pod pokroviteljstvom Mednarodnega plesnega komiteja Unescovega iTi v Avstriji. John Bliekendaal je študiral ples in baletno pedagogiko pri Jürgenu Otteju na plesni akademiji v Arnhemu, nato pa se je izpopolnjeval pri Hansu Brenni v Københavnu, Roselli Hightower v Cannesu in Soulamifu Messererju v Moskvi. Plesal je s flamskim kraljevim baletom in ansamblom „Ballet of the 20th Century“ Mauricea Béjarta v Bruslju ter številnimi ansambli v Nemčiji. Kot solist je gostoval z mnogimi baletnimi ansambli v Nemčiji, na primer v Berlinu, Münchnu, Wiesbadnu in Gelsenkirchnu. Nastopil je na številnih znanih mednarodnih baletnih gala večerih v Nemčiji in drugod po Evropi. Po karieri poklicnega plesalca je bil imenovan za umetniškega vodjo in koreografa baletnega ansambla v nemškem mestu Oberhausen, ki ga je vodil od leta 1980 do leta 1987. Od leta 1987 poučuje plesno pedagogiko klasične tehnike, pas de deuxa, repertoarja in metodologije po vzoru inštituta A. V. Lunacharskega (GITIS) na plesni šoli ArtEZ v Arnhemu. Med letoma 1993 in 2006 je imel več vodilnih položajev na različnih plesnih oddelkih akademije. Poleg položaja na plesni šoli ArtEZ na Nizozemskem redno gostuje kot pedagog na Folkwang Hochschule v Essen-Werdnu v Nemčiji in mnogih drugih evropskih profesionalnih plesnih šolah. Poleg tega je od leta 2006 umetniški vodja programa plesne pripravnice na šoli ArtEZ. Septembra 2010 je postal svetovalec za razvoj talentov na šoli ArtEZ umetniške akademije v Arnhemu. Kot ustanovitelj in predsednik sklada ARDT Foundation od leta 2003 podpira mlade plesalce. Prof. Karol Tóth, s katerim je sodeloval deset let, ga je le nekaj dni pred smrtjo izbral za svojega naslednika na položaju umetniškega vodje in vodje pedagoškega dela na mednarodnem baletnem seminarju v Wolfseggu pod pokroviteljstvom Mednarodnega plesnega komiteja Unescovega iTi v Avstriji. Koreografiral je več kot 100 del in plesnih kompozicij za profesionalne baletne ansamble in profesionalne baletne šole po vsej Evropi. Leta 2003 je ustanovil sklad ARDT Foundation, ki mu predsedoval vse do leta 2014. Leta 2006 je bil nominiran za nagrado „Burgemeester Drijberprijs“ mesta Arnhem, tri leta pozneje pa za posebno nagrado mesta Arnhem za dosežke na področju kulture, in sicer za svoje delo v vlogi ustanovitelja in predsednika sklada ARDT Foundation, ki vsako leto organizira dobrodelni plesni gala večer s svetovno priznanimi solisti in plesnimi ansambli z vsega sveta, kjer se zbirajo finančna sredstva, ki mladim nadarjenim plesalcem omogočijo poklicno plesno izobraževanje. John Bliekendaal je v zadnjem času, tudi zaradi svoje vloge svetovalca za razvoj plesnih talentov, zelo iskan strokovnjak za tehniko in metodologijo klasičnega baleta, pas de deuxa in repertoarja, zato kot pedagog, predavatelj in koreograf redno gostuje v Španiji, Avstriji, Nemčiji, Italiji, Sloveniji, na Madžarskem in še kje.

Antonio Chamizo Salcedo

Antonio Chamizo Salcedo je z Mladim slovenskim baletom deloval kot pedagog avgusta 2014.

Antonio Chamizo Salcedo je začel plesati v Casa de la Cultura v Fuengiroli v Málagi in šolanje nadaljeval na Estudio de Ballet Clásico de Badajoz. Nato se je izpopolnjeval v Centro Internacional de Danza de Madrid pod vodstvom Carmen Roche, kjer je delal tudi z učitelji, kot so Gonzalo Zaragoza, Rosa Ochoa in Lazaro Carreño. Šolanje je zaključil na konservatoriju za ples v Madridu, ki se zdaj imenuje Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, in na britanski akademiji Royal Academy of Dancing. Med izobraževanjem je od leta 1995 kot profesionalni plesalec plesal s skupino DDT (De Danza Teatro), se leta 1998 pridružil skupini Joven Ballet Carmen Roche v Madridu in leta 2000 ansamblu Pfalztheater Kaiserslautern v Nemčiji. Leta 2001 je pričel s kariero solista; plesal je z nizozemskim ansamblom Introdans, od avgusta 2004 do julija 2006 pa z baletom nemške zvezne dežele Saarland. Odplesal je koreografije Renata Zanelle, Daniela Ezralowa, Davida Parsonsa, Jiříja Kyliána, Williama Forsythea in sodeloval s svetovno priznanimi koreografi, kot so Ton Wiggers, Robert Battle, Marguerite Donlon, Nils Christe, Karole Armitage, Christian Spuck, Patrick Delcroix in Hans van Manen. Ob koncu sezone 2005/06 se je osredotočil na pedagoško delo; med poučevanjem na plesnih konservatorijih „Mariemma“ in „Carmen Amaya“ se je posvetil tudi študiju klasičnobaletne pedagogike in podiplomskemu študiju uprizoritvenih umetnosti na Univerzi kralja Juana Carlosa v Madridu. Novembra 2011 je kot pedagog deloval na plesnem konservatoriju Conservatorio Superior de Danza de Madrid „María de Ávila“ v Madridu. Kot učitelj je že od samega začetka pedagoške kariere gostoval pri ansamblih, kot so Wayne McGregor Random Dance iz Londona, Hamada Sadamatsu iz Kobeja na Japonskem, Compañía Nacional de Danza iz Madrida pod vodstvom Joséja Carlosa Martíneza in Ballet Nacional SODRE iz Montevidea pod vodstvom Julia Bocce. Povabljen je na številne seminarje in konference; v letih 2011 in 2012 se je udeležil Endanze, intenzivnega poletnega tečaja v Valencii, leta 2013 pa seminarja za učitelje na Escuela Nacional de Danza v Montevideu v Urugvaju.

Vittorio Galloro

Vittorio Galloro je z Mladim slovenskim baletom avgusta 2014 deloval kot pedagog in koreograf. Zanj je skupaj z Arianne Lafita Gonzalves postavil pas de deux “Harlekinada”, Don Kihot suito in Beneški karneval.

Vittorio Galloro, rojen v Neaplju, je začel plesati pri desetih letih v Neaplju, leta 1997 pa je šolanje nadaljeval na kubanski narodni baletni šoli. Prejel je številne nagrade na tekmovanjih v Havani, Rimu in Budimpešti ter nastopil v več kot sto gledališčih po vsem svetu, od Kube, Mehike, Brazilije, Santo Dominga do Ulan Batorja v Mongoliji. Med drugim je plesal na gala večerih v Erfurtu, Benetkah, Rimu, Miamiju, Salernu, Torinu, Spoletu, Cremoni in Amsterdamu. Gostoval je na gala večerih v poklon Nurejevu v Budimpešti, Milanu in na festivalu Versiliana. Leta 2010 je na festivalu v Loanu prejel nagrado za življenjsko delo. Leta 2012 je kot prvak baleta Tenerife nastopil v Hrestaču in Trnuljčici, v Bukarešti, Bolgariji, Dubaju in Skopju je plesal Basila v Don Kihotu. Tako kot Arianne Lafita Gonzàlvez je vodil plesno delavnico v Levanteju v Italiji in plesal na gala večeru v Valencii. Za svojo kariero je avgusta na tekmovanju na Capriju prejel nagrado od Carle Fracci. Gostuje v uglednih evropskih operno-baletnih hišah, med drugim v Rimu, Bukarešti, Permu, Sofiji.

Viktor Isaičev

Viktor Isajčev se je rodil v mestu Piatiorsk na severnem Kavkazu v Rusiji. Baletno šolanje je končal v Moskvi.

Po končanem baletnem izobraževanju je bil najprej tri leta zaposlen v Državnem baletnem gledališču Ševčenko v Kievu, kjer je napredoval v solista. Kasneje je deloval tri leta kot baletni solist  v HNK v Zagrebu, zatem pa v prav tako kot solist v SNG Opera in balet Ljubljana. Danes je Viktor Isajčev baletni mojster ansambla.

Plesal je številne solistične vloge, med njimi v Giselle, Labodjem jezeru, Trnuljčici, Carmen, Ani Karenini in Romeu in Juliji.

Tijuana Križman Hudernik

Kljub temu da se je razmeroma pozno odločila za poklic baletne plesalke, je šolanje na Srednji baletni šoli v Mariboru v zelo kratkem času končala leta 2002. Nato je po uspešno opravljeni avdiciji leta 2004 z odliko končala še dveletno izpopolnjevanje na Akademiji gledališča La Scala v Milanu. Tistega leta se je vključila v baletni ansambel v Mariboru in nato leta 2008 napredovala v solistko. Že med šolanjem je v Mariboru sodelovala v gledališču pri baletnih predstavah Ples kadetov in Giselle, v Milanu je nastopila na prireditvi “Gala Nureyev” v teatru Arcimboldi in na gala večeru ob 190-letnici baletne Akademije.

Njen repertoar obsega naslednje vloge: Princesa Aurora (Trnuljčica), Sladkorna vila (Hrestač), Pas de trois (Labodje jezero), Pepelka (Pepelka), Gamzati, (Bajadera), Giselle (Giselle), Mali Princ (Mali Princ), Juliet (Radio & Juliet), Marie (Vojček). Nastopala je še v Quatro, Prêt-à-porter, Watching Others, Evropa danes, Grk Zorba, Arhitektura tišine, Gospodarji časa, Sladko Sweet, Carmen, Paquita, Navihanka (Lisa), Don Kihot, Stabat Mater, Nevarna razmerja (Cécile de Volanges) in v operah Lakmé, La traviata, Tosca, Moč usode, Nabucco in Madama Butterfly.

Svoje baletno znanje je uspešno predstavljala tudi na gostovanjih v Luksemburgu, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem, Srbiji, Bosni, Singapurju, Združenih državah Amerike, Kanadi, Kolumbiji, Koreji, Rusiji, Braziliji ter na Japonskem, Portugalskem in Finskem. Poleg tega že več kot desetletja vodi Poletni plesni seminar v Piranu, na katerem poučuje klasični balet.

Arianne Lafita Gonzalves

Arianne Lafita Gonzalves je z Mladim slovenskim baletom avgusta 2014 delovala kot pedagoginja in koreografinja. Zanj je skupaj z Vittorijem Gallorom postavila pas de deux “Harlekinada”, Don Kihot suito in Beneški karneval.

Arianne Lafita Gonzàlvez, rojena leta 1985 na Kubi, je zaključila študij plesa in plesne pedagogike v Havani. Profesionalno kariero je začela leta 2003 pri kubanskem državnem baletu pod vodstvom Alicie Alonso, leta 2005 se je pridružila ansamblu Ballet de Cuba Laure Alonso kot primabalerina, leta 2009 pa je v Španiji sodelovala z ansamblom „Victor Ullate Comunidad de Madrid“. Med njen klasični repertoar s kubanskim baletom sodijo baleti Labodje jezero, Pepelka in Paquita, z Ballet de Cuba je med drugim plesala vLabodjem jezeru, Don Kihotu, Silfidah, Paquiti, Hrestaču, Beneškem karnevalu, Coppélii, Plamenih Pariza in Giselle. Gostuje na gala večerih po vsem svetu; leta 2011 je nastopila na prireditvi „Thanks Rudy“ v Milanu, posvečeni Rudolfu Nurejevu, in istega leta na festivalu v Loanu prejela nagrado za življenjsko delo. Leta 2012 je gostovala na Tenerifu, v Rimu, Ascoliju in Cremoni ter v Bukarešti gostovala kot Kitri v baletu Don Kihot. Letos je plesala v Don Kihotu v Bolgariji, Skopju in Dubaju, in gostovala na gala večerih v Amsterdamu in Bukarešti. Poleg tega je poleti vodila plesno delavnico v Levanteju v Italiji in plesala na gala večeru v Valencii. Za svojo kariero je avgusta na tekmovanju na Capriju prejela nagrado od Carle Fracci. Kot primabalerina gostuje v uglednih evropskih operno-baletnih hišah, med drugim v Rimu, Bukarešti, Permu, Sofiji. Od leta 2010 je članica Unescovega International Dance Council (CID).

Tomaž Rode

Tomaž Rode je vodja in umetniški vodja Mladega slovenskega baleta. Z njim je postavil Valse fresco, Pas de trois iz baleta Gusar, Carmen – balet v dveh dejanjih, Pas de deux Princese Florine in Plave ptice iz baleta Trnuljčica in Božično pravljico. 

Tomaž Rode je leta 1987 diplomiral na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani. Kasneje se je izpopolnjeval še Konstatinu Sergejevu, Nataliji Dudinskaji in Inni Zubkovskaji. Po končanem šolanju je med leti 1988 do 1992 član baleta SNG Opera in balet Ljubljana, kjer pleše vidnejše vloge klasičnega in sodobnega baletnega repertoarja, med njimi Albrechta in Hilariona v Giselle, Povodnega moža v Povodnem možu, Dvoržakovo simfonijo Iz novega sveta v koreografiji Ida Andersona in druge. Poleti leta 1992 ga povabijo na gostovanje v Italijo, kjer kot Princ Siegfried v Labodjem jezeru in kot Franz v Coppeliji nastopi v Rimu, Napoliju, Anconi in Treviju. Leta 1992 ga umetniška pot ponese v Muenchen, kjer postane član baleta Državnega Bavarskega gledališča Gaertnerplatz, leta 1993 pa je promoviran v solista. V tem času pleše najpomembnejše vloge železnega klasičnega in sodobnega baletnega repertoarja. Leta 1993 se udeleži Tekmovanja mladih slovenskih baletnih plesalcev in osvoji Zlato plaketo in Grand prix ter mednarodnega baletnega tekmovanja v Moskvi. Leta 1997 se vrne v Ljubljano, kjer pleše nosilne vloge železnega baletnega repertoarja. Leta 1998 prejme Župančičevo nagrado za vlogi Romea v baletu Romeo in Julija (koreograf: Istvan Herzog) in za vlogo Franza v baletu Coppelia na Montmartru (koreograf: Youri Vamosh). Še istega leta postane umetniški vodja ljubljanskega baleta, ki ga vodi do leta 2000. Leta 2001 mu je ob svetovnem praznovanju 100 letnice rojstva koreografa Kurta Jossa v Jossovem baletu Zelena miza zaupan častni nastop v vlogi Smrti, ki velja za največji izziv med vsemi kreacijami vlog 20 stoletja. Od tedaj dalje tri leta deluje kot svobodni baletni umetnik in pleše v Muenchenu,  Krefeldu, Moenchengladbachu in v Zagrebu, kjer kasneje kot solist deluje do leta 2006, ko namerava zaključiti svojo aktivno baletno kariero. Leta 2007 ga v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana povabijo, da prevzame zahtevno vlogo Don Kihota v baletu Don Kihot, s katerim se po letu dni plesnega premora vrne na oder, sprva kot gost, od leta 2007 do 2009 pa kot stalni član. Od leta 2008 dalje deluje tudi na pedagoškem področju. Leta 2009 postane predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije, krovne organizacije in najvišjega strokovnega organa s področja profesionalne baletne umetnosti v Republiki Sloveniji, katerega vodi še danes. Gostoval je v Rusiji (Moskva, St Peterburg, Odessa), Ukrajini (Kiew), Belorusiji (Minsk), v Italiji, Franciji, Angliji, na Škotskem, v Nemčiji in drugje.

Claudia Sovre

Claudia sovre deluje z Mladim slovenskim baletom kot pedagoginja, avgusta 2014 pa je zanj postavila baletno predstavo ZGODBE Z MARSA IN VENERE na glasbo Christopha Wilibalda Glucka.

Claudia Sovre je baletno šolo končala v Ljubljani leta 1983, pri prof. Magdi Vrhovec z odličnim uspehom. Leta 1982 je končala Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, smer ”grafično oblikovanje” z odličnim uspehom, leta 1978 pa nižjo glasbeno šolo Franca Šturma, podružnica Šentvid, smer klavir (glavni predmet). V sezoni 1982/83 je v SNG Opera in balet Ljubljana dobila zaposlitev za določen čas, v naslednji sezoni pa je bila sprejeta za nedoločen čas. Tu je bila zaposlena tri sezone. Sodelovala je v vseh novih predstavah, vskočila v nekaj starih in dobila priložnost odplesati tudi nekaj solističnih vlog, med njimi tudi glavno vlogo v baletu Ples kadetov. V sezoni 1985/86 je dobila redno zaposlitev v baletnem ansamblu HNK v Zagrebu. Tam je ostala šest sezon, kot prva (najvišja) grupa baletnega zbora pa je odplesala kar nekaj solističnih vlog in pridobila dragocene izkušnje. V sezoni 1991/92 se je vrnila v SNG Opera in balet Ljubljana, kot plesalka v baletnem zboru, kjer je večkrat dobila priložnost pokazati se v  solističnih vlogah. Pri postavitvi Labodjega jezera 2001/02 (koreografija ga. Irina Lukašova) je prvič dobila priložnost sodelovati pri predstavi kot asistenka koreografa, istočasno pa se je začela ukvarjati tudi z baletno pedagogiko. Kot baletni pedagog je od leta 2013 učila v baletnem ansamblu SNG Opera in balet Ljubljana, v Plesni šoli Mojce Horvat, trenutno pa že četrto leto poučuje v Baletni šoli Pirueta, za katero je naredila več krajših koreografij. Delovala je tudi kot pomoč v tonski kabini in kot pomoč lučnem mojstru v SNG Opera in balet Ljubljana. Aprila 2013 je prevzela produkcijo baleta Coppelia, pri kateri je bila odgovorna za obnovitev scene, kostumov in ostalo organizacijo. Od junija 2014 je asistentka umetniške voditeljice baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Sanje Neškovič Peršin. Trenutno poleg asistence umetniške vodje v SNG Opera in balet Ljubljana deluje kot asistentka koreografa v več predstavah, občasno vodi baletne treninge baletnemu ansamblu in skrbi za organizacijo v baletu. Pred leti se je pričela ukvarjati tudi s koreografijo. Leta 2009 je za APZ Tone Tomšič naredila koreografijo za pesem Izštevanka (Nana Forte), s katero so osvojili 1. mesto na prestižnem svetovnem tekmovanju pevskih zborov. Sodelovala je na koreografskem večeru DBUS 2013 s koreografijo Prišla bo pomlad na glasbo Eve Hren & Sladcore.  V juniju 2014 je osvojila 2. mesto na ”Prvem slovenskem tekmovanju koreografskih miniatur” v organizaciji DBUS v Piranu. Avgusta 2014 pa je za Mladi slovenski balet naredila svojo prvo polurno baletno predstavo ”Zgodbe z Marsa in Venere” na glasbo Glucka.

György Szakály

György Szakály, rektor Madžarske plesne akademije od julija 2011, je študiral na Madžarski plesni akademiji v Budimpešti, kjer je leta 1976 diplomiral.

Takoj po diplomi je prejel enoletno štipendijo za izpopolnjevanje na Baletni akademiji Agripile Vaganove v Sankt Peterburgu, tedanjem Leningradu.

Po vrnitvi iz Rusije, leta 1977, je postal član Madžarskega državnega baleta leta v Budimpešti.

Poleg gostovanj z Madžarskim državnim baletom, je bil v letih 1985-1988 stalni gost Dortmundske opere in baleta, med 1988 in 1991 pa prvi solist baleta v Bonnu.

V svoji bogati solistični karieri je odplesal vrsto najzahtevnejših vlog, med njimi Albrehta v Giselle, Princa v Labodjem jezeru in Hrestaču, Mercutia v Romeu in Juliji, Oberona v Kresu poletne noči, Oriona v Sylviji, Espado v Don Kihotu, Karenina v Anni Karenini, Spartaka v Spartaku, Zorbo v Zorbi, Mandarina v Čudežnem Mandarinu, Simone v Navihanki in druge. Pogosto je interpretiral tudi zahtevne vloge v baletih Georga Balanchina.

Že za časa aktivne plesne kariere je György Szakály pogosto deloval kot pedgog, baletni mojster in koreograf.

Leta 2003 se je vrnil na Madžarsko plesno akademijo, kjer je redni profesor, od leta 2011 pa tudi rektor te prestižne baletno-izobraževalne ustanove.

Za svoje pedagoško in plesno delo je prejel številne nagrade, med katere se uvrščajo nagrada za najboljšega plesalca v sezoni, ki jo podeljuje madžarsko Plesno društvo (1983), nagrada „Liszt”, ki jo podeljuje madžarsko Ministrstvo za kulturo (1984), nagrada „Zaslužni umetnik”, ki jo prav tako podeljuje madžarsko Ministrstvo za kulturo (1985), nagrada „Kossuth”, najvišjo madžarsko nagrado za umetniške stvaritve (1991),   nagrada „Izjemen umetnik” madžarskega ministrstva za kulturo (2000), nagrada „Poveljniški križ za zasluge Republike Madžarske (2004).

Evelyn Téri

Evelyn Téri se je rodila v Budimpešti.

Baletno šolo in baletno izobraževanje na visoki stopnji je opravila na Državnem baletnem inštitutu v Budimpešti, kjer je diplomirala z odliko. Takoj po končanem izobraževanju je postala članica baleta Državne opere v Budimpešti. Učila se je pri Hedvig Hidas and Olgi Lepesinskaji. Od leta 1965 se je izpopolnjevala pri Victorju Gsovskemu v Nemčiji, Mariki Bezobrazovi v Monte Carlu ter Ursuli Bormann v Kölnu. Kasneje je študirala baletno metodiko po metodi Agripile Vaganove, po kateri poučuje še danes.

1965 je Evelyn Téri zapustila Madžarsko in se kot solistka pridružila znamenitemu baletnemu ansamblu iz Stuttgarta, ki ga je tedaj vodil svetovo znani koreograf John Cranko. Kmalu za tem je prejela naslov “Izjemna umetnica”, ki ga podeljuje nemška zvezna država Baden-Wuerttemberg, hkrati pa ji je bilo častno dodeljeno nemško državljanstvo.

Plesala je še v Luebecku in Kiel, v Državni nemški operi v Hamburgu Hamburg ter Mannheimu. Kot gostja je odplesala številne predstave z Grand Ballet de France Classique in Južni Ameriki, z Baletom iz Monte Carla ter gostovala na Japonskem in v Belgiji.

Evelyn Téri  je plesala glavne vloge baletnega repertoarja, med njimi Giselle in Myrtho v Giselle, Odette in Odile v Labodjem jezeru, Kitri v Don Kihotu, Pepelko v Pepelki, Julijo v Romeo in Juliji ter številne druge. Za svoje delo je prejela številne pomembne nagrade, med katerimi naj omenimo diplomo Galine Ulanove, posebno nagrado za povezovanje med zahodom in vzhodom, ki jo podeljuje inštitut za plesno kulturo v Evropi, nagrado Avstrijskega plesnega sveta in druge.

Po aktivni baletni karieri se je posvetila baletni pedagogiki in postala ena najbolj eminentnih in iskanih pedagoginj v svetovnem merilu. Poučevala je na Glasbeni akademiji v Mannheimu, na Baletni akademiji japonskem Kyotu in drugje. Leta 2002 je Evelyn Téri prejela naziv pofesorice na znameniti Madžarski plesni akademiji iz Budimpešte, leta 2003 pa naziv profesionalne baletne profesorice Republike Avstrije. Postala je profesorica baleta Avstrijskega zveznega gledališča, kjer je še danes redni profesor in projektni vodja na Dunajski baletni akademiji.

Evelyn Téri je danes svetovno znana pedagoginja in poučuje praktično na vseh znanih baletno izobraževalnih inštitucijah po Evropi, Ameriki, Kitajski, Koreji in Japonski. V zadnjih letih ji je zaupano mesto pedagoginje in koreografinje Mladega baletnega ansambla Dunajske džavne opere.

Leta 2015 je z velikim uspehom koreografirala vse baletne vložke na znamenitem Opernem plesu, ki ga vsako leto prireja Dunajska državna opera. Njeno poslanstvo kot pedagoginja in baletna mojstrica odlikuje izjemen profesionalni in človeški smisel za vse plesalce, od najmlajših do vrst profesionalnih baletnih plesalcev.

Maruša Vidmar

Maruša Vidmar deluje z Mladim slovenskim baletom (MSB) kot pedagoginja in koreografinja. Za MSB je v sodelovanju s Tomažem Rodetom postavila ValseValse frescopas de trois iz baleta Gusar in Largo.

Maruša Vidmar, balerina in pedagoginja klasičnega baleta je zaključila študij baleta pod mentorstvom prof. Lydije Wisiakove in se pridružila ljubljanskemu baletnemu ansamblu.
V več kot dve desetletji dolgi plesni karieri je dosegala vrhunce v naslovnih in glavnih vlogah liričnega karakterja z interpretacijami, ki ostajajo ohranjena v srcih gledalcev.
Po njeni premieri naslovne vloge v Dolinovi Giselle, je profesorica Lidya Wisiakova navdušeno čestitko pospremila z besedami: »Končno imamo spet eno silphido«.
Nestorja slovenskega baleta, Pia in Pino Mlakar sta v Maruši začutila lahko gnetljivo umetniško snov, iz katere se je rodila žena v Suiti iz baleta Lok, za katero je v paru z Vojkom Vidmarjem leta 1971 prejela Župančičevo nagrado mesta Ljubljane.
Sedem let kasneje, se je rodila krhka in občutljiva Jela v baletu Vrag na vasi.
V galeriji njenih izvrstnih interpretacij neizbrisno ostajajo v spominu njen Beli labod v Labodjem jezeru, pa Julija v Romeu in Juliji, Marija v Bahčisarajski fontani, Margareta v Abraksasu, Grozdana v Opojnem poletju, Dekle v Obrežju plesalk itd. S svojo umetniško osebnostjo je zaznamovala predstave Suita v belem, Joan von Zarissa, Posvečenje pomladi, La Valse, Chopiniana, Notredamski zvonar in mnoge druge. Publiko je enostavno začarala s svojo občutljivo dušo.
Nekatere njene vloge so ohranjene tudi v Arhivu Televizije Slovenija.
Še v času aktivne prisotnosti na baletnem odru je začutila željo, da bi svoje dragocene umetniške izkušnje delila z baletnim podmladkom.
Vrsto let je poučevala na Srednji baletni šoli v Ljubljani in dosegala zavidljive uspehe. Njeni učenci so postali prepoznavni na letnih predstavitvah baletne šole, se na baletnih tekmovanjih uvrščali v najvišje kakovostne razrede in posegali po medaljah.
Več let zapored so njeni varovanci zastopali Slovenijo na bienalnih Evrovizijskih tekmovanjih mladih plesalcev.
S svojim izvrstnim poznavanjem baletne tehnike, repertoarja in baletnih stilov, ter s svojo neizčrpno ljubeznijo do baletne umetnosti in zaupenjem v mlada bitja, ki želijo doseči svojo muzo v neizmernosti baletnega sveta, je ustvarila odličen kader, ki danes polni vrste ljubljanskega baleta, nekateri med njimi pa že prenašajo svoje znanje naslednji generaciji.
Za svoje pedagoške uspehe je leta 2001 prejela Škrjančevo diplomo za izredne dosežke na področju baletne pedagogike.
Eden od njenih kolegov je te dni zapisal: »Maruša je na odru živela in ni bila samo odlična plesalka in pedagoginja, ampak čudovit človek s polno dobrote in pozitivne energije, vedno nasmejana in prisrčna. Je človek, ki mu lahko rečeš prijatelj z veliko začetnico, skratka umetnica, ki je vredna vsega spoštovanja. Ja, takšna je Maruša bila, in je še«.

Gaj Žmavc

Gaj Žmavc je študij plesa začel v Mariboru (SGBŠ), kasneje pa nadaljeval na Mednarodni akademiji za klasični balet v Kijevu, v Ukrajini. Leta 2006 se je pridružil baletnemu ansamblu SNG Maribor.
Kljub klasični izobrazbi in rednemu baletnemu repertoarju ga je kmalu opazil Edward Clug in ga kot plesalca povabil k sodelovanju v sodobnih projektih. V istem obdobju je Gaj Žmavc pokazal tudi željo po samostojnem ustvarjanju in se leta 2007 s koreografijo Skin uvrstil v finale koreografskih miniatur v Beogradu.
Sodelovanje v projektih Edwarda Cluga (Radio and Juliet, Arhitektura tišine, Prêt-à-porter, Watching Others, Hommage à Stravinsky) mu je omogočilo celosten umetniški in ustvarjalni razvoj in naposled še naslovno vlogo v projektu Vojček Staše Zurovca. Kot plesalec je gostoval na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Italiji, Južni Koreji, Kolumbiji, na Madžarskem, Portugalskem, v Srbiji, Singapurju, Rusiji, Ukrajini in ZDA, na prestižnih festivalih, kot so Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Jacob’s Pillow Dance Festival, The Stars of the White Nights v gledališču Mariinsky v St. Peterburgu v Rusiji. Kot mladi koreograf je od leta 2007 ustvaril več koreografskih miniatur, med drugim 11, Skin, Those and Dreams, Ich erinnere mich du warst hier in A Room for Raining.

AVDICIJA

Razpis

Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju z SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor razpisuje

AVDICIJO ZA MLADE BALETNE PLESALCE (do 35 let)

Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju z SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor vabi mlade profesionalne baletne plesalce do 35. leta starosti na avdicijo za sodelovanje v ansamblu Mladi slovenski balet. Z izbranimi kandidati bo sklenjeno redno delovno razmerje za polni delovni čas, za določen čas od 1.6.2014 do 31.12.2015 (za čas trajanja projektov). Poseben pogoj za prijavo je, da kandidat na dan sklenitve pogodbe ne presega starosti 35 let.

 

Delo bo vključevalo:

 • Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla v okviru SNG Opera in balet Ljubljana ali SNG Maribor – občasno delo v profesionalnih baletnih ansamblih,

 • Sodelovanje v 12 projektih iz naslova Mladi slovenski balet.

Avdicija bo potekala:

 • v četrtek, 29. maja 2014 ob 10.00 v SNG Maribor, Slovenska cesta 27, 2000 Maribor
 • v soboto, 31. maja 2014 ob 10.00 v SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana

Avdicija bo vključevala baletni trening in pogovor.

Prijave s kontaktnimi podatki, datumom rojstva, trenutnim statusom, stopnjo izobrazbe in kratkim življenjepisom pošljite na naslov [email protected], najkasneje do 28. maja 2014 do 10. ure.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu [email protected] in telefonu 040 465 160.

Na avdiciji bo v redno delovno razmerje za določen čas od 1.6.2014 do 31.12.2015 sprejeto 8 (osem) baletnih plesalcev s končano srednjo baletno šolo. Predvidoma 4 (štirije) baletni plesalci bodo sprejeti za delovanje iz naslova Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla v SNG Opera in balet Ljubljana in predvidoma 4 (štirje) baletni plesalci za delovanje iz naslova Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla v SNG Maribor.

 

Društvo baletnih umetnikov Slovenije

SNG Opera in balet Ljubljana

SNG Maribor

 

Projekt poteka v okviru operacije Nove karierne perspektive II. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednosten usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«

Imenovanje avdicijske komisije

Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Župančičeva 1

1000 Ljubljana

 

Datum: 27.5.2014

 

Zadeva: sklep o imenovanju avdicijske komisije – Mladi slovenski balet

 

Spoštovani!

 

V sodelovanju z SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor, imenujem v avdicijsko komisijo za sprejem baletnih plesalcev v Mladi slovenski balet naslednje člane:

 

 1. Tomaž Rode (DBUS)
 2. Sanja Nešković Peršin (SNG Opera in balet Ljubljana)
 3. Edward Clug (SNG Maribor)
 4. Maruša Vidmar (DBUS)
 5. Alenka Ribič (DBUS)

Avdicija bo skladno z razpisom, ki je priloga tega sklepa, potekala:

 • v četrtek, 29. maja 2014 ob 10. uri v SNG Maribor

 • v soboto, 31. maja 2014 ob 10. uri v SNG Opera in balet Ljubljana

   

Lep pozdrav,
Tomaž Rode, predsednik DBUS

 

Vročiti:

 • Sanja Nešković Peršin

 • Maruša Vidmar

 • Alenka Ribič

 • Edward Clug

 • Tomaž Rode

Zapisnik o opravljeni avdiciji

ZAPISNIK O AVDICIJI ZA SPREJEM BALETNIH PLESALCEV V BALETNI ANSAMBEL MLADI SLOVENSKI BALET

Avdicija za sprejem v baletni ansambel Mladi slovenski balet je potekala v Mariboru in Ljubljani. Izmed štirinajst prijavljenih kandidatov, ki so na avdiciji opravljali baletni trening – vaje pri drogu in sredina ter vaje na konicah prstov za dekleta in skoke za fante, je avdicijska komisija v sestavi:

 1. TomažRode

 2. Edward Clug

 3. Sanja Nešković Peršin

 4. Maruša Vidmar

 5. Alenka Ribič

sprejela sklep, da se v delovno razmerje v baletni ansambel Mladi slovenski balet sprejmejo naslednji kandidati, ki so pri opravljanju avdicije izkazali boljše kvalitete v tehničnem in umetniškem znanju ter za njih meni, da imajo kvalitete in sposobnosti za nadaljnji plesni razvoj na področju profesionalne baletne kariere:

 1. Alena Medič

 2. Mateja Železnik

 3. Metka Beguš

 4. Gabriela Mede

 5. Lara Flegar

 6. Nika Lipolt

 7. Filip Jurič

 8. AleksTheoŠišernik.

Avdicijska komisija je z vsakim od izbranih kandidatov opravila razgovor. Vsi izbrani kandidati, razen Nike Lipolt, ki je kot razlog zavrnitve navedla možnost nadaljnjega šolanja v tujini, so sprejeli delovno mesto v baletnem ansamblu Mladi slovenski balet.

Lara Flegar je avdicijsko komisijo obvestila, da se trenutno šola na Madžarski plesni akademiji, kjer baletno šolanje končuje s koncem meseca junija, zato naproša delodajalca in avdicijsko komisijo, da jo zaposli s 1.7.2014 in ne s 1.6.2014.

Filip Jurič je avdicijsko komisijo obvestil, da se trenutno še šola na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, kjer s koncem meseca junija 2014 končuje baletno šolanje in umetniško gimnazijo. Ker mora v mesecu juniju opraviti maturo iz baleta in umetniške gimnazije, delodajalca in avdicijsko komisijo zaprosi, da ga zaposli s 1.7.2014.

Stran 1 od 2

Avdicijska komisija obravnava obvestila in prošnje Nike Lipolt, Lare Flegar in Filipa Juriča ter sprejme naslednji

Končni sklep avdicijske komisije:

Z ozirom, da je število delovnih mest v Mladem slovenskem baletu osem, je avdicijska komisija sprejela sklep, da se namesto Nike Lipolt zaposli Uroš Škaper.

Z ozirom, da gre tako v primeru Lare Flegar kot v primeru Filipa Juriča za izredno kvalitetna, sposobna in talentirana slovenska baletna plesalca, ki sta pri opravljanju avdicije pokazala tudi kvalitete za poglobitev individualnega tehničnega in umetniškega razvoja, se obema baletnima plesalcema omogoči dokončanje baletnega šolanja ter se ju zaposli po uspešno opravljenih zaključnih izpitih oziroma maturi, in sicer s 1.7.2014.

V baletni ansambel Mladi slovenski balet se na podlagi opravljanja avdicije sprejmejo naslednji slovenski baletni plesalci:

 1. Alena Medič s 1.6.2014

 2. Mateja Železnik s 1.6.2014

 3. Metka Beguš s 1.6.2014

 4. Gabriela Mede s 1.6.2014

 5. Lara Flegar s 1.7.2014

 6. Filip Jurič s 1.7.2014

 7. AleksTheoŠišerniks1.6.2014

 8. Uroš Škaper s 1.6.2014.

Ljubljana, Maribor: 31.5.2014

Za avdicijsko komisijo
Tomaž Rode, predsednik DBUS

page2image3823570784 page2image3823571072

PROJEKTI MLADEGA SLOVENSKEGA BALETA

BALET ZA LEBIČA

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2014

 • Koreografinja: Gabriela Mede
 • Glasba: Lojze Lebič – Štirje letni časi

Zasedba:

 • Gabriela Mede
 • Alena Medič
 • Mateja Železnik
 • Aleks Theo Šišernik
 • Uroš Škaper

Prvi projekt Mladega slovenskega baleta je bil posvečen letu slovenskega skladatelja Lojzeta Lebiča, koreografija pa je bila zaupana članici MSB, mladi Gabrieli Mede, ki je v preteklosti že opozorila nase s koreografskimi stvaritvami, delo pa postavila v okviru svojih delovnih obveznosti. Balet za Lebiča je po plati koreografskega jezika sodobnobaletna plesna stvaritev, na repertoar pa je bila uvrščena tudi z namenom povezovanja ter tesnega medsebojnega sodelovanja in spoštovanja zaposlenih plesalcev.

BENEŠKI KARNEVAL

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2014

 • Koreografinja: po Mariusu Petipaju: Arianne Lafita Gonzalves in Vittorio Galloro
 • Glasba: Cesare Pugni

Zasedba:

 • Lara Flegar
 • Gabriela Mede
 • Alena Medič
 • Mateja Železnik
 • Filip Jurič
 • Aleks Theo Šišernik
 • Uroš Škaper
 • z udeleženci Mednarodnega poletnega baletnega seminarja DancS Piran 2014

Beneški karneval je klasičnobaletno delo, s katerim so na projektu zaposlene baletne plesalke in plesalci dobili vpogled v zahtevnejša klasičnobaletna dela, ki jih izvajajo tako solisti kot ansambel. Sinteza medsebojnega sodelovanja solistov in ansambla je v baletni umetnosti namreč izjemno pomembna, saj je razlika med izvajanjem samostojnih pas de deuxov, variacij, pas de troisov itd. in del, v katerih sodeluje številčen ansambel, očitna. Za to priložnost se je MSB povezal z udeleženci Mednarodnega poletnega baletnega seminarja DancS Piran, ki so skupaj ustvarili in javno izvedli divertissement iz baleta, v katerem se prepletajo štirje solistični pari, dekleta pa izvajajo vlogo baletnega zbora. Delo sta po originalni klasičnobaletni koreografiji mojstra Mariusa Petipaja priredila in postavila priznana mednarodna baletna umetnika, Kubanka Arianne Lafita Gonzalves in Italijan Vittorio Galloro, ki sta tudi sicer v času nastajanja projekta z baletnimi plesalkami in plesalci MSB vodila 14-dnevno strokovno usposabljanje iz interpretacije klasičnobaletnih del različnih interpretacijskih narav.

BOŽIČNA PRAVLJICA, balet v dveh dejanjih

v produkciji Mladi slovenski balet in Društvo baletnih umetnikov Slovenije

sezona 2015

premiera: 21. december 2015, Gledališka in concertina dvorana Lendava

 • Glasba: Peter Ilič Čajkovski
 • Koreografija: Tomaž RodeClaudia SovreAna Trojnar
 • Asistent predstaven za pas de deuxa Labodje jezero: Viktor Isaičev
1.DEJANJE 
KLARAAlena Medič (Monika Zorko)
FRICPia Lana Vilar (Eliana Donada*)
DROSSELMAYER – BALETNI UČITELJ / PRINC LUTKA / BALETNI PRINCYujin Muraishi** (Uroš Škaper)
OČEIvan Greguš**
MATIMateja Železnik (Patricija Crnković*)
BABICALara Flegar (Eliana Donada*)
DEDEKTomaž Čibej k.g.
STARŠIMonika Zorko, Petra Pibernik/Eliana Donada*, Patricija Crnkovič* / Sabina Pajmon*, Neža Rus* (Metka Beguš)
SLUŽABNICIEliana Donada*, Patricija Crnković* (Neža Rus)
OTROCIBaletni oddelek Glasbene šole Kamnik
PRIKAZNIBaletni oddelek Glasbene šole Kamnik
FRIC, VODJA PRIKAZNIIvan Greguš
BALETNE LUTKEMonika Zorko, Petra Pibernik, Lara Flegar, Mateja Železnik, Pia Lana Vilar, Elliana Donada*, Neža Rus*, Patricija Crnkovič* (Metka Beguš)
PAS DE DEUXAlena Medič, Yujin Muraishi* (Monika Zorko, Uroš Škaper)
2 SNEŽINKI – solo

Lara Flegar, Monika Zorko (Pia Lana Vilar, Mateja Železnik, Patricija Crnkovič* )

SNEŽINKEPia Lana Vilar, Elliana Donada*, Neža Rus*, Patricija Crnkovič*,  Mateja Železnik, Petra Pibernik,  (Lara Flegar, Monika Zorko, Alena Medič, Metka Beguš)
  
2. DEJANJE 

PAS DE DEUX BELI LABOD

Lara Flegar, Uroš Škaper, Anton Bogov*** (Kenta Yamamoto**)
PAS DE DEUX ČRNI LABODMateja Železnik, Yujin Muraishi** (Monika Zorko, Uroš Škaper)
PASTORALEMonika Zorko, Pia Lana Vilar, Lara Flegar, Patricija Crnkovič* (Metka Beguš, Elliana Donada, Neža Rus, Petra Pibernik, Alena Medič)
RUSKI PLESPetra Pibernik, Pia Lana Vilar, Mateja Železnik (Elliana Donada*, Neža Rus*, Patricija Crnkovič*)
PLES OTROKBaletni oddelek Glasbene šole Kamnik
KITAJSKI PLES, 2 DEKLETIMonika Zorko / Patricija Crnkovič*, Mateja Železnik / Pia Lana Vilar (Petra Pibernik, Eliana Donada*, Neža Rus*)
VALČEK – 2 DEKLETI SOLOLara Flegar / Patricija Crnković*, Mateja Železnik / Monika Zorko (Pia Lana Vilar / Neža Rus*)
VALČEKMonika Zorko, Petra Pibernik, Pia Lana Vilar, Elliana Donada*, Neža Rus*, Patricija Crnkovič* (Metka Beguš, Mateja Železnik, Lara Flegar)
PAS DE DEUXAlena Medič, Yujin Muraishi**, (Monika Zorko, Uroš Škaper)

Božična pravljica – Hrestač, baletni princ je zadnji projekt MSB, ki je nastal v koprodukciji z DBUS in baletnim oddelkom Glasbene šole Kamnik. V projektu so zaposleni plesalke in plesalci pokazali celovito znanje in izkušnje, ki so jih pridobili tekom projekta. Božična pravljica je klasični balet v dveh dejanjih in je priredba znane zgodbe o Hrestaču. Projekt je primeren za uprizarjanje v božično-novoletnem času.

Božični večer in popotovanje po čarobni deželi baleta je klasično baletna predstava v dveh dejanjih in je prirejena zgodba znanega Hrestača, v kateri le ta ne tre orehov ampak se iz lutke baletnega plesalca spremeni v pravega baletnega princa.

Vsebina:

Družina praznuje predbožični večer. Deklica Klara obiskuje baletno šolo in s svojo predstavo, ki jo je družini pripravila ob praznovanju predbožičnega večera, za balet navdušuje ostale otroke. Vsi so navdušeni, razen njenega brata Frica, ki ji ukrade in skrije njene baletne copatke. Klaro potolaži stric Droselmayer, tako da ji podari lutko Božičnega princa, s katerim lahko pleše v paru. Praznovanje večera se zaključi in vsi gredo na spanje. Klara sanja kako se baletne plesalke in plesalci borijo z mišmi, ki želijo preprečiti uprizoritev baletne predstave. Ko poglavar miši, ki je sam Fric baletno predstavo že skoraj onemogoči, se pojavi stric Droselmayer, ki Klari podari zlate baletne copate, s katerimi onemogoči mišjega poglavarja. Lutka Božičnega princa se v zahvalo spremeni v baletnega princa, ki Klaro in ostale otroke popelje v čarobno deželo baleta, kjer si otroci lahko ogledajo Belega in Črnega laboda, Kitajske in Ruske plesalke ter učence baletne šole. Na koncu Princ Klaro povabi, da za plesalke z njim zapleše veliki Pas de deux.

Bliža se jutro in Klarinih sanj je konec. Prebudi se v zasneženo božično jutro. Pod vtisom svojih sanj za vselej obljubi baletu zvestobo.

CARMEN, balet v dveh dejanjih

v produkciji Mladi slovenski balet in Društvo baletnih umetnikov Slovenije

sezona 2015

 • 24.06.2015 ob 19:00 Gledališka in koncertna dvorana Lendava
 • 25.06.2015 ob 22:00 Tartinijev trg Piran
 • 06.08.2015 ob 21:00 Tartinijev trg Piran
 • 13.08.2015 ob 22:00 Tartinijev trg Piran
 • 03.10.2015 ob 19:30 Kulturni dom Španski borci Ljubljana
 • 04.10.2015 ob 19:30 Kulturni dom Španski borci Ljubljana
 • 09.10.2015 ob 19:30 Dom kulture Velenje
 • 14.11.2015 ob 19:30 Kulturni dom Ljubljana-Šentvid
 • 08.12.2015 ob 19:30 Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
 • 09.12.2015 ob 10:00 Kulturni dom Ljubljana-Šentvid
 • 10.12.2015 ob 19:00 Gledališče Park Murska Sobota

Balet s flamenkom v dveh dejanjih

Društvo baletnih umetnikov Slovenije & Flamenko – plesno kulturno društvo

Glasba: Georges Bizet

Koreografija: Tomaž Rode, 

Koreografija flamenko plesov: Cora Viento: Mihaela Wabra Kucler, Manca Dolenc, Urska Ivanuša in Simona Šturm / PDF Flamenko: Ana Pandur Predin

Asistentka koreografa: Claudia Sovre, Scena in kostumi: Claudia Sovre, Tomaž Rode

Zasedba vlog:

Carmen

Mateja Železnik 24.6.2015 /25.6.2015 / 06.08.2015 / 9.10.2015

Prisca Zeisel 13.8.2015

Alena Medič 3.10.2015 / 14.11.2015 / 9.12.2015

Barbara Potokar 4.10.2015 / 8.12.2015 / 10.12.2015

Michaela Lara Flegar
Don Jose

Uroš Škaper 24.6.2015 /25.6.2015 / 06.08.2015 / 13.8.2015 / 9.12.2015

Tomaž Golub 3.10.2015 / 14.11.2015

Kenta Yamamoto 4.10.2015 / 9.10.2015 / 8.12.2015 / 10.12.2015

Escamilio

Kenta Yamamoto 24.6.2015 /25.6.2015 / 3.10.2015

Tomaž Golub 06.08.2015 / 13.8.2015 / 9.10.2015

Yuki Seki 4.10.2015 / 14.11.2015 / 8.12.2015 / 10.12.2015

Yuyin Muraishi / 9.12.2015

Mercedes

Alena Medič 24.6.2015 /25.6.2015 / 06.08.2015 / 13.8.2015 / 4.10.2015 / 9.10.2015

Mateja Železnik 3.10.2015 / 14.11.2015 / 8.12.2015 / 9.12.2015 / 10.12.2015

Frasquita

Metka Beguš 24.6.2015 /25.6.2015 / 06.08.2015 / 13.8.2015 / 3.10.2015 / 4.10.2015 / 9.10.2015

Neža Rus 14.11.2015 / 8.12.2015 / 9.12.2015 / 10.12.2015

Zuniga

Ivan Greguš 24.6.2015 /25.6.2015 / 06.08.2015 / 9.12.2015

Balasz Loscslei 13.8.2015

Uroš Škaper 3.10.2015 / 4.10.2015 / 9.10.2015 / 14.11.2015 / 8.12.2015 / 10.12.2015

Adoria, ciganka

Mihaela Wabra Kucler 24.6.2015 /25.6.2015 / 06.08.2015 / 13.8.2015 / 3.10.2015 / 4.10.2015

Ana Pandur 9.10.2015 / 14.11.2015 / 8.12.2015 / 9.12.2015 / 10.12.2015

Manuela Monika Zorko
Krčmarica Monika Zorko
Prijateljici Carmen 

Sabina Pojmon, Monika Zorko 24.6.2015 /25.6.2015 / 06.08.2015 / 13.8.2015 / 3.10.2015 / 4.10.2015 / 9.10.2015

Elena Gaber, Nina Slabe 14.11.2015 / 8.12.2015 / 9.12.2015 / 10.12.2015 / 10.2.2016

Dva vojaka 

Tomaž Pačnik, N.N. 24.6.2015 / 06.08.2015 / 13.8.2015 / 3.10.2015 / 4.10.2015 

Jošt Martinčič, Nal Zgonc 10.2.2016/ 9.10.2015 / 14.11.2015 / 8.12.2015 / 9.12.2015 / 10.12.2015

Ciganke

24.6.2015 /25.6.2015 / 06.08.2015 / 13.8.2015 / 3.10.2015 / 4.10.2015 CoraViento: Manca Dolenc, Urška Ivanuša, Mihaela Wabra Kucler, Simona Šturm, Nataša Ravnik, Tomaž Pačnik, Tinkara Babič, Tanja Sabol in Maša Kolšek 


9.10.2015 / 14.11.2015 / 8.12.2015 / 9.12.2015 / 10.12.2015 / 10.2.2016 PDG Flamenco: Judita Corn, Eva Prodan Jasna Premelč, Irena Bernat. Mojca Štefanič  

Ljudstvo

24.6.2015 /25.6.2015 / 06.08.2015 / 13.8.2015 / 3.10.2015 / 4.10.2015 CoraViento: Manca Dolenc, Urška Ivanuša, Mihaela Wabra Kucler, Simona Šturm, Nataša Ravnik, Tomaž Pačnik, Tinkara Babič, Tanja Sabol in Maša Kolšek 

9.10.2015 / 14.11.2015 / 8.12.2015 / 9.12.2015 / 10.12.2015 / 10.2.2016 PDG Flamenko: Jasna Mulej, Aleksandra Radetić, Barbara Pirih, Maryia Kavaliova, Nina Slabe, Jošt Martinčič, Nal Zgonc

Carmen sodi med najbolj poznane in priljubljene španske zgodbe. Balet v koreografiji Tomaža Rodeta se za osnovo oprijema vsebine znane opere. Je klasično baletna inačica s številnimi atraktivnimi dueti, variacijami, pantomimami ter vložki pravega španskega Flamenca na znamenito glasbo Georgesa Bizeta, ki je leta 1875 napisal opero po noveli Prosperja Merimeeja. Uspeh opere je bil na njeni premieri velik, vendar pa so občinstvo kmalu za tem vznemirile nove slogovne prvine v delu in kritiki so opero raztrgali. Meriméjevi zgodbi so očitali, da je prostaška, glasbo pa so ožigosali, češ da je »Wagnerjanska« in »disonantna«. Tri mesece kasneje je Bizet umrl v veri, da je Carmen neuspešno delo. Kmalu pa so opero začeli hvaliti vsi, med drugim tudi znameniti komponisti kot Čajkovski, Brahms in Wagner.

Bizetova mojstrovina je z enkratno skladnostjo oživila literarno predlogo in lik usodne ženske povzdignila v mit. Glasbena platforma in človeška zgodba, ki se v operi, ki je še danes izjemno priljubljena, medsebojno prepletata oziroma dopolnjujeta, sta tako sugestivni, da so jo neštetokrat prirejali, ekranizirali, filmali in uprizarjali. Bizet, ki je bil eden najspretnejših mojstrov orkestracije svojega časa, je najbolj učinkovite trenutke opere priredil za simfonični orkester v dveh suitah, ki danes v največ primerih služita kot glasbena podlaga številnim baletnim in plesnim različicam. A to še zdaleč ni edina priredba. Slovita viloinista Pablo de Sarasate in Franz Waxman sta njene melodije predelala v virtuozni suiti za violino in orkester, med najbolj znane predelave pa sodi tudi baletna suita Carmen Rodiona Ščedrina, ki jo je posvetil svoji ženi, nedavno preminuli slavni balerini Maji Pliseckaji.Bizetova glasba je je tako spodbudila številne obdelave predvsem zato, ker je Bizet ustvaril vrsto izjemno prepoznavnih pa vendar nikakor ne trivialnih melodij, v katerih čutimo nepomirljiva nasprotja: boj za prevlado med moškim in neodvisno, neukrotljivo žensko naravo, nasprotje med civilizacijo in divjim svetom Ciganov in tihotapcev, ki mu pripada Carmen, notranji boj Don Joséja, nasprotje med vodenim, kolektivnim svetom tobačne tovarne in svobodnim življenjem junakinje, nasprotje med hladnim celinskim svetom, ki mu pripadamo in utripajočim Mediteranom, ki poje v Bizetovi glasbi.

Carmen se v baletni inačici že leta poslužuje veliko število baletnih in plesnih koreografov, saj glasba odpira brezmejne možnosti za plesno inspiracijo. Zgodba o Carmen s svojo dramsko zasnovo plesalcem nudi velik izziv v oblikovanju interpretacij posameznih vlog. 

Carmen Tomaža Rodeta, ki jo je kreiral za Mladi slovenski balet v sodelovanju z Društvoma baletnih umetnikov Slovenije in Flamenko plesno skupino CoraViento, nosi namen, da mladim plesalcem nudi ne le upodabljanje znane zgodbe na znano glasbo, temveč predvsem individualne možnosti posamičnih interpretacij zahtevnih vlog. Po njegovih besedah so plesalci v letu delovanja pod skrbnimi očesi priznanih baletnih mojstrov in koreografov, med njimi Maruše Vidmar, Arianne Lafita Gonzalves, Vittoria Gallora in drugih umetniško dozoreli, tehnično pa nadgradili svoje baletno znanje do mere, ki jim omogoča upodabljanje zgodbo, ki sicer predstavlja svojevrsten, za umetnika ne lahek izziv. Rode se je odločil za klasično baletno postavitev. Da bi predstavo zaznamoval španski temperament, v njej sodelujejo izvrstni plesalci španskega Flamenca. 

VSEBINA
Prva slika

Don José joče nad truplom umirajoče Carmen. V mislih se mu odvija razplet zgodbe, ki je pripeljal do tragičnega konca.  

V odmoru delavke na trgu pred tovarno cigaret v Sevilli plešejo Flamenko. Pride Carmen, ki vidi vojaka, ki straži na trgu. To je Don José. Carmen in Manuela že leta tekmujeta, kateri od njiju bo uspelo osvojiti srce marsikaterega moškega. Don Joséja obišče njegova zaročenka, priljubna Michaela, ki mu prinese materino pismo. Še preden ga Don José uspe prebrati, se med Carmen in Manuelo nenadoma, čeprav sprva le v igri za Joséja, razvije spopad, v katerem Carmen hudo rani Manuelo. Oficir Zuniga ukaže Joséju, naj Carmen aretira in pospremi v zapor, vendar ta s svojo segidiljo kaj hitro zapelje Joséja in ga napelje na to, da jo izpusti. Zuniga Joséja poniža, saj je Carmen omogočil, da je ušla.

Druga slika

Večer v krčmi Lillas Pastia.

Carmen, njeni prijateljici Frasquita in Mercedes ter drugi gosti plešejo. Carmen čaka Joséja, ki ji je ogrel srce kot še noben moški do sedaj. Ta naposled prispe. V gostilno stopi sloviti bikoborec Escamillo. Družba ga glasno pozdravi. Escamillo čare preizkuša na poželjivi Carmen, ki ji dvorjenje godi.  Ko Escamillo odite Don Joséja zajame val ljubosumja, a tega ne pokaže. Ko s Carmen ostaneta sama, ga ta zapelje v ljubezenskem duetu, ki ga prekinejo trobente, ki kličejo vojake v vojašnico. José bi moral oditi, a je Carmen razjarjena, ker jo hoče pustiti samo in ubogati vojaški ukaz. José ji zagotavlja, da ji je resnično vdan. Preseneti ju Zuniga, ki je prišel dvoriti Carmen. Med Joséjem in Zunigo se vname spor in José ubije Zunigo. Zdaj nima več izbire, zdaj mora zbežati s Carmen.

Tretja slika

Soteska v planinah.

Tihotapci sedijo ob ognju. Med njimi je tudi José, za katerega je Carmen dojela, da ji ni kos. Da bi se rešila ljubezni do njega želi zdaj osvojiti srce Escamilla. Carmen prerokujejo usodo iz kart, ki ji napovejo smrt. Tihotapci medtem načrtujejo nove podvige. V bližini se je znašla Micaëla, ki išče Joséja. K tihotapski družbi pride tudi Escamillo. Med njim in Josejem se razvname spopad, ki ga Carmen prekrine in od Don Joseja zahteva, da takoj odide. Escamillo povabi Carmen in vse ostale na bikoborbo.

Četrta slika

Trg pred areno v Sevilli.

Množica prihaja na bikoborbo in pozdravlja Escamilla in Carmen, ki v duetu poveličujeta slavo in ljubezen. Frasquita in Mercedes opozorita Carmen, da je v množici skrit besni José. Ves obupan, jo José ustavi, preden vstopi v areno, in še zadnjič, skoraj blazen od ljubosumja, terja od nje ljubezeb in zvestobo. Carmen želi v areno k Ecsamillu, zato ji José zarine nož v srce. Carmen izdihne v naročju Josejevem, ki ga je ves čas ljubila, ko iz arene zadoni hrušč ob Escamillovi zmagi.

KOREOPLES - spodbujanje ustvarjalnih energij

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2014 / 2015

MIND

 • Glasba: Davor Herceg
 • Koreografija in ples: Gabriela Mede, Uroš Škaper

GRAND DUO

 • Glasba: Aldo Kumar
 • Koreografija in ples: Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik

OB SVOJEM ČASU

 • Glasba: Milko Lazar
 • Koreografija in ples: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Mateja Železnik / Monika Zorko

Koreoples je bil na repertoar MSB uvrščen z namenom spodbujanja koreografskih ustvarjalnosti zaposlenih, ki so posamezna dela sami koreografsko oblikovali in jih tudi izvajali. Nekateri so pri tem pokazali pravo nadarjenost in celovitost koreografskega pristopa, upoštevajoč dramaturgijo, koreografski jezik in smiselnost dela – in prav to je bil namen Koreoplesa. Vsekakor so zaposleni dobili možnost lastne koreografske preizkušnje, ki je lahko posameznim plesalkam in plesalcem odpirala nove možnosti in jim pozneje pomagala pri razmisleku o nadaljnji umetniški poti na področju profesionalne baletne kariere. Edini pogoj, ki so ga zaposleni morali upoštevati, je bil izbor glasbe s široke palete del slovenskih skladateljev, vsi drugi segmenti, ki jih je treba upoštevati pri nastanku novih baletnih in plesnih del – od stila do številčnosti vključenih – pa so bili zaupani plesalkam in plesalcem. 

LARGO

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2014 / 2015

 • Koreografinja: Vlasto Dedovič
 • Glasba: Georg Frederich Haendel
 • Asistent predstave: Maruša Vidmar

Zasedba:

 • Lara Flegar, Uroš Škaper, Yuyin Muraishi k.g.

Seznanjanje mladih baletnih plesalk in plesalcem s koreografsko zapuščino slovenskih koreografov preteklih generacij je neobhodno in nujno za njihovo poznavanje. Largo enega največjih slovenskih koreografov, žal preminulega umetnika Vlasta Dedoviča, sodi med najlepše domače baletne stvaritve. Koreografija od izvajalcev zahteva popolno poznavanje Dedovičevega stila, močno senzibilno interpretacijo in zahtevno prelivanje korakov, kot da bi bila celotna koreografija en sam baletni korak.

LET'S HAVE A JOKE!

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2015

 • Koreografinja: Evelyn Téri
 • Glasba: Joseph Haydn 
 • Asistent predstave: Claudia Sovre

Zasedba:

 • Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Petra Pibernik, Monika Zorko, Mateja Železnik, Tomaž Golub, Uroš Škaper

Balet z naslovom Let’s have a joke! je koreografirala Evelyn Téri, mednarodno uveljavljena baletna umetnica, ki je med drugim leta 2015 pripravila koreografijo tudi za znameniti Operni ples v Dunajski državni operi. Za celotni ansambel Mladega slovenskega baleta je postavila zanimivo in hudomušno koreografijo, ki jo odlikuje za plesalke in plesalce povsem nov, pa hkrati svojevrsten in prepoznaven koreografski jezik. Pri delu s prof. Téri so plesalci MSB »pogledali« v nove strokovne in profesionalne razsežnosti, ki jih je podajala strokovnjakinja, v mednarodnem polju baletne umetnosti še posebej poznana kot mojstrica dela z mladimi baletnimi plesalkami in plesalci. Med drugim je kontinuirano delala tudi z mladim ansamblom Dunajskega državnega baleta.

MUNECOS (Lutki)

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2015

 • Koreografinja: Alberto Méndez
 • Glasba: Rembert Egües
 • Asistenta predstave:Mónika Barna in György Szakály

Zasedba:

 • Alena Medič in Tomaž Golub

Munecos ali Lutki je pas de deux kot predstava sama zase. Pri nas delo še nikoli prej ni bilo izvedeno, kot vodilo za njegovo uvrstitev na repertoar MSB pa je bila visoka stopnja zahtevnosti izvedbe in njegova interpretacija, ki občasno poseže po pravih akrobatskih likih. Z Munecos so plesalci MSB pridobili še nova znanja v izvajanju odrskih »vragolij«, ki pa same po sebi za interpreta še zdaleč niso nič drugega kot popolna koncentracija v izvedbi, ki zahteva izkušenega plesalca. Ob začetku projekta »Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet« bi bila izvedba tako zahtevnega dela povsem nemogoča, njegova poznejša uvrstitev na repertoar MSB pa samo dokazuje izredne dosežke posameznih baletnih plesalk in plesalcev, zaposlenih na projektu. V okviru Mednarodnega poletnega baletnega seminarja DancS Piran 2015 so plesalci MSB v okviru dodatnega strokovnega usposabljanja sodelovali na klasičnobaletnih delavnicah Monike Barne in Györgya Szakályja, kjer so se naučili izvajati pas de deux Munecos.

PREVALJSKA LEGENDA

v produkciji Mladi slovenski balet

balet v dveh dejanjih po literarni osnovi Franca Sušnika

sezona 2014 / 2015

 • Koreografinja: Claudia Sovre
 • Glasba: Alojz Lebič 
 • Dramaturgija: Silva Sešel

Zasedba:

 • ŽUPNIKMateja Železnik
 • JEZUSUroš Škaper
 • HUDIČAleks Theo Šišernik / Yujin Muraishi k.g.
 • MARIJAAlena Medič
 • NORA ŽENSKAGabriela Mede
 • KUHARICALara Flegar
 • JANEZ S POLJANEMetka Beguš
 • SVETNIKI / DUHOVNIKIMateja Železnik, Alena Medič, Gabriela Mede, Lara Flegar, Monika Zorko, Aleks Theo Šišernik
 • HUDIČKI – Alena Medič, Gabriela Mede, Lara Flegar, Metka Beguš, Monika Zorko
 • LJUDSTVO Prevaljski zbor Mohorjan

Pobudo za projekt Prevaljska legenda je dalo Kulturno društvo Mohorjan iz Prevalj, ki je želelo z njo obeležiti leto velikana slovenske glasbe, Lojzeta Lebiča, in prenesti znano prevaljsko zgodbo pisca Antona Sušnika v koreografski jezik. Tako je nastalo prvo celovečerno odrsko delo Mladega slovenskega baleta, v katerem so sodelovali plesalci in Akademski pevski zbor Mohorjan. Prevaljska legenda je tako leta 2014 po večletnih neuspešnih poskusih postavitve končno zaživela na odru. Prepletanje številnih vlog karakterno močno različnih likov od baletnih plesalk in plesalcev ni zahtevalo zgolj korektne izvedbe plesnega dela koreografije, temveč tudi zahtevno in natančno izdelano umetniško interpretacijo, ki je zagotovo predstavljala nov mejnik v njihovem strokovnem razvoju. Koreografijo je oblikovala Claudia Sovre, s katero so na projektu zaposleni baletne plesalke in plesalci v preteklosti že imeli medsebojne delovne izkušnje. Koreografski jezik v Prevaljski legendi je neoklasične narave, s katerim je koreografinji ob prepletanju plesalcev s pevskim zborom uspelo ustvariti močno dramsko zgodbo, ki je na premieri doživela pravi triumf.

PASTIR, mladinska opera z baletom

v produkciji Mladi slovenski balet v sodelovanju z SNG Opera in balet Ljubljana

sezona 2014 / 2015

 • Dirigent: Igor Švara
 • Režiser, kostumograf, scenograf: ROCC
 • Koreografinja: Tanja Pavlič
 • Asistentki koreografinje: Claudia Sovre, Monika M. Dedović

Zasedba:

 • Metka Beguš, Gabriela Mede, Lara Flegar, Mateja Železnik, Alena Medič, Uroš Škaper, Aleks Theo Šišernik

Pastir je operno-baletna predstava tekočega repertoarja SNG Opera in balet Ljubljana, v kateri nastopajo operni pevci in baletni plesalci. Glede na to, da so plesalci MSB zasedli prav vse baletne like v enourni predstavi, ki so povrhu še solistične narave, jo lahko štejemo kot še en projekt v okviru projekta »Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet«. Odločitvi za sodelovanje v projektu je botrovalo dejstvo, da mladim baletnim plesalcem preizkušnja v upodabljanju vlog komične narave in nastopanje pred mladim občinstvom pomeni pridobitev dodatnih izkušenj na njihovi razvojni poti, poleg tega pa jim je bila dana redka priložnost, da so se lahko predstavili v solističnih vlogah v okviru javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana.

Eden pomembnejših slovenskih skladateljev se je naslonil na tolminsko ljudsko pravljico Svinjski pastir postane španski kralj. Mladinska opera v šestih slikah za operne pevce, komorni orkester in baletne plesalce je skupna produkcija SNG Opera in balet Ljubljana, Akademije za glasbo v Ljubljani ter Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Mladinskih oper je v glasbeni literaturi zelo malo, zato je Peter Šavli rad sprejel pobudo Opere SNG, da jo napiše.

Pot iznajdljivega pastirja do prestola
Predstava pripoveduje o pastirju, ki mu nekega dne pobegnejo živali in ker se ne želi spoprijeti s težavami, se odloči, da gre iskat svoje sanje. Razmišlja namreč o tem, kako bi bilo, če bi postal španski kralj. Po številnih zapletih vendarle dospe v Španijo, kjer izve, da deželo oblega tuja vojska. Pogumen in prebrisani pastir ponudi kralju pomoč, v zameno pa zahteva roko najmlajše kraljične in pol kraljestva. Sledijo številne pripetije, po katerih vse to tudi dobi.

A zakon s kraljično ne bo tako preprost, kot se je zdelo, saj prihaja ta iz drugačnega sveta kot pastir. Kraljična ne prenese revščine na pastirjevem domu, zato mu pokrade čarobne predmete in jo popiha nazaj v Španijo. Obupanemu pastirju pomaga čarovnica, ki ga najprej spremeni v dekle, prodajalko čudežno dobrih hrušk. Ko kraljična hruško poje, ji na glavi zrastejo rogovi, pastirja pa spremeni čarovnica v zdravilca. Kralj ga prosi za pomoč, a rogovi na kraljičnini glavi le še bolj zrastejo, saj se mu kraljična ni iskreno izpovedala.
Gre za zgodbo, ki je v etičnem smislu zelo resnična, saj govori o bogastvu, moči, iznajdljivosti, ljubezni in maščevanju. Predstavo je na oder postavil režiser Rocc, ki je tudi scenograf in kostumograf. Dirigent je Igor Švara, koreografinja Tanja Pavlič, dramaturginja pa Tatjana Ažman.

RATATOUILLE, balet za otroke

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2015

 • Koreografija: Tijuana Križman Hudernik
 • Glasba: Giacchino Rossini
 • Asistentka predstave: Claudia Sovre

Zasedba:

 • Podgana Remy: Alena Medič
 • Linguini: Uroš Škaper
 • Zlobni šef: Tomaž Golub
 • Colette: Metka Beguš
 • Kritik Anton Ego: Mateja Železnik
 • Natakarica: Monika Zorko
 • Pariški dami: Lara Flegar in Petra Pibernik

Predstave:

 • 16. december 2015: Ljubljana-Šentvid, Ljudski dom (Karierne perspektive II)
 • 12. december 2015: Velenje, Dom kulture (Karierne perspektive II)
 • 22. november 2015: Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja (Karierne perspektive II)
 • 7. oktober 2015: Ljubljana-Šentvid, Ljudski dom (Karierne perspektive II)
 • 6. oktober 2015: Lendava, Gledališka in koncertna dvorana (Karierne perspektive II)

Podgana Remy je velik gurman, zato že od nekdaj sanja, da bi postal svetovno priznan kuhar. Splet okoliščin ga nekega dne zares pripelje do prestižne restavracije v Parizu, kjer spozna mladeniča Linguinija. Ta je zadolžen le za pomivanje posode, a s pomočjo Remyjevih kulinaričnih mojstrovin kmalu postane mojster kuhanja, kar pa gre v nos zlobnemu šefu. Dodatno težavo predstavlja tudi vzvišeni kuharski kritik Anton.

Ratatouille je zgodba o nepričakovanem prijateljstvu, pogumu, drznosti, iznajdljivosti in veri vase. Je zgodba o tem, da mora vsak najti svojo pot, ne glede na to, kaj mu pridigajo drugi. Zgodba o tem, da moraš vedno in povsod ostati zvest samemu sebi. Z uvrstitvijo baleta Ratatouille na repertoar projektov je MSB v paleto dokaj resnega klasičnobaletnega, neoklasičnega in sodobnega spektra predstav dodal še baletno predstavo, namenjeno mlajši generaciji otrok. Z njo je širil prepoznavnost baletne umetnosti, da bi z njo pravočasno seznanil najmlajše. Plesanje predstav za otroke se v marsičem razlikuje od plesanja resnih predstav za odrasle. Otroke je mnogo teže pritegniti h koncentriranemu spremljanju izvedbe in jih do konca držati v napetosti. Zato je dal Ratatouille plesalkam in plesalcem nove razsežnosti v oblikah umetniške interpretacije, s katero so zadovoljili pričakovanja številnih otrok po vsej Sloveniji.

Koreografija baleta za otroke, Ratatouille, je bila zaupana mladi slovenski baletni umetnici, Tijuani Križman Hudernik, ki je v preteklosti s svojimi koreografijami dokazala nadarjenost predvsem pri ustvarjanju za najmlajše. Ratatouille z Mladim slovenskim baletom je tako postal še en viden dosežek v njeni koreografski karieri.

ŠTIRI ZADNJE PESMI

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2015

 • Koreografija: Gaj Žmavc
 • Glasba: Richard Strauss

Zasedba:

 • Metka Beguš, Lara Flegar, Gabriela Mede, Alena Medič, Petra Pibernik, Monika Zorko, Mateja Železnik, Tomaž Golub, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper

Štiri zadnje pesmi so bile uvrščene na repertoar MSB v čast proslavitve leta skladatelja Richarda Straussa. Izvedba je pomenila prvi projekt MSB, pri katerem je koreografski jezik povsem sodobno obarvan. Baletne plesalke in plesalci so tako pristopili k delu z enim najbolj talentiranih mladih slovenskih koreografov, Gajem Žmavcem, ki ga odlikuje lasten in svojevrsten koreografski jezik, stilno usmerjen v sodobni balet, ter pridobili neprecenljive izkušnje. Delo Štiri zadnje pesmi je zahtevno tako s tehničnega vidika, pri katerem se prepletajo številni skupinski plesi, dueti in soli, ki za plesne elemente uporabljajo plesalkam in plesalcem do sedaj še nepoznane oblike, prav tako pa je tudi zahtevno z vidika umetniške interpretacije, ker od vsakega posameznika zahteva globoko dramatično interpretacijo vloge, ki jo lahko upodobi le z veliko mero zahtevane odrske prezence.

VALČEK

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2014

verzija prirejena za tri pare

 • Koreografija: Maruša Vidmar in Tomaž Rode po Mihajlu Đuriću
 • Glasba: Peter Ilič Čajkovski

Zasedba:

 • Lara Flegar
 • Gabriela Mede
 • Alena Medič
 • Filip Jurič
 • Aleks Theo Šišernik
 • Uroš Škaper

Valček je bil prvi pristop na poti k izvedbam klasičnobaletnih del in je bolj neoklasične narave. Na repertoar je bil postavljen predvsem z namenom, da se ugotovi dejanska sposobnost plesalk in plesalcev v plesanju duetov, torej baletnega partnerstva med žensko in moškim. Poleg tega je Valček od plesalk in plesalcev zahteval določen nivo ravno pravšnje, ne prezahtevne umetniške interpretacije, in je tako ponudil še vpogled v dejansko začetno stopnjo umetniškega razvoja posameznikov, iz katere je izhajalo nadaljnje izobraževanje zaposlenih. Delo sta po originalni koreografiji za šest deklet koreografa Mihajla Đurića za dekleta in fante priredila priznana slovenska baletna pedagoginja Maruša Vidmar in vodja MSB Tomaž Rode.

VALSE FRESCO

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2015

 • Koreografija: Mihajlo Đurić
 • Glasba: Peter Ilič Čajkovski
 • Postavitev: Maruša Vidmar

Zasedba:

 • Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Monika Zorko

Valse fresco je baletno delo, ki je tokrat v originalni koreografiji Mihajla Đurića nadaljevalo pot k ciljem, ki so bili zastavljeni v projektu št. 2, in so zato vso njegovo zahtevnost prikazale  baletne plesalke, ki so bile precej bolj umetniško dozorele kot pred letom dni. Če so baletne plesalke in plesalci v Štirih zadnjih pesmih dokazali v letu dni pridobljen viden napredek v izvajanju del sodobnega koreografskega jezika, pa so pri Valse fresco enako dokazali v primeru upodabljanja klasičnobaletnega jezika. Postavitev originalne koreografije je bila zaupana Maruši Vidmar, ki je pred leti pri nastajanju dela s koreografom tudi dejansko sodelovala ter je zato poznala vse njegove zahteve in napotke za popolno izvedbo.

ZGODBE Z MARSA IN VENERE

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2014

 • Glasba: Christoph Willibald Gluck
 • Koreografija: Claudia Sovre

Sodelujoči v izvedbi: 

 • Lara Flegar
 • Gabriela Mede
 • Alena Medič
 • Mateja Železnik
 • Filip Jurič
 • Aleks Theo Šišernik
 • Uroš Škaper

S postavitvijo dela Zgodbe z Marsa in Venere so mladi plesalci prvič dobili vpogled v nastajanje novega koreografskega dela ter spoznali pomen medsebojnega sodelovanja koreografa in plesalcev. Za prvo tovrstno priliko je bilo izbrano delo, primerno po svoji zahtevnosti, ki od baletnih plesalk in plesalcev ni zahtevalo prekomernega napora. Zgodbe z Marsa in Venere so bile z ozirom na izbiro koreografa na repertoar MSB postavljene načrtno in z namenom postopnega strokovnega uvajanja v postavitev novih, še neobstoječih baletnih in plesnih del ter sodelovanja plesalk in plesalcev v procesu nastajanja. Za koreografinjo je bila izbrana slovenska umetnica Claudia Sovre, ki je nase opozorila z odlično uvrstitvijo na prvem Slovenskem tekmovanju koreografskih miniatur, ki ga je DBUS organiziral junija 2014.

BALETNA KLASIKA

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2014 / 2015

 • Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Gabriela Mede, Alena Medič, Anamaria Radanovič, Mateja Železnik, Tomaž Golub, Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper 

Program:

 • GUSAR – pas de trois & pas de deux
 • DON KIHOT SUITE
 • HARLEKINADA – pas de deux
 • GRAND CODA
 • GUSAR – variacija Medore
 • DON KIHOT – variacija Mercedes
 • TRNULJČICA – pas de deux Princese Florine in Place ptice

Večer baletne klasike je bil poimenovan projekt, v katerega so se vključevali različne znane variacije, pas de deuxi, pas de troisi in code v prvi fazi nadaljnjega razvoja mladih baletnih plesalk in plesalcev. Od teh se pri izvedbi projekta ni pričakovalo nadpovprečnih dosežkov, pač pa izključno strokovna korektnost izvedbe s stilskega, tehničnega in umetniškega vidika. Za delovno stimulacijo zaposlenih na projektu so bila izbrana pretežno tista dela klasičnobaletnega repertoarja, ki so tudi samim baletnim plesalkam in plesalcem pomenila osebni izziv in lastno željo po njihovi interpretaciji, ob tem pa so jih pri izbiri usmerjali baletni strokovnjaki, ki so jih opozarjali na osebne plesne karakterje, primerne za interpretacijo posameznega baletnega dela. Ob naštetem predstavlja Večer baletne klasike tudi znanje zaposlenih baletnih plesalk in plesalcev, ki ga lahko pokažejo in uporabijo na katerikoli avdiciji za sprejem v profesionalne baletne ansamble doma ali v tujini.

Koreografske postavitve originalnih koreografij so bile zaupane različnim domačim in tujim baletnim strokovnjakom, tako da so bili lahko zaposleni deležni čim več različnih koristnih strokovnih informacij in načinov dela z različnimi koreografi, ob tem pa tudi vpogled v različne klasičnobaletne šole: rusko, kubansko in italijansko. Tako so pri nastajanju sodelovali priznana slovenska baletna pedagoginja Maruša Vidmar, priznana mednarodno uveljavljena baletna umetnika, Kubanka Arianne Lafita Gonzalves in Italijan Vittorio Galloro, Tomaž Rode in Claudia Sovre. 

GUSAR - pas de trois

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2014

Zasedba: Alena Medič, Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik

 • Glasba: Riccardo Drigo
 • Koreografija po M. Petipaju: Maruša Vidmar in Tomaž Rode

GUSAR - pas de deux

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2014

Zasedba: Alena Medič, Filip Jurič

 • Glasba: Riccardo Drigo
 • Koreografija po M. Petipaju: Maruša Vidmar in Tomaž Rode

HARLEKINADA

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2014

Zasedba:
Alena Medič / Metka Beguš / Monika Zorko
Filip Viljusić k.g. / Aleks Theo Šišernik / Filip Jurič (član MSB do 6.11.2014)

 • Koreografija: Lew Ivanov & Marius Petipa
 • Postavitev: Arianne Lafita Gonzalves & Vittorio Galloro
 • Glasba: Cesare Pugni

DON KIHOT SUITE

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2014

Zasedba:

Pas de deux: Gabriela Mede, Aleks Theo Šišernik, Kenta Yamamoto k.g. 

Fandango: Lara Flegar, Mateja Železnik / Metka Beguš, Uroš Škaper

 • Koreografija: Marius Petipa
 • Postavitev: Arianne Lafita Gonzalves & Vittorio Galloro
 • Glasba: Ludwig Minkus

GRAND CODA

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2014

Zasedba: Lara Flegar, Mateja Železnik / Metka Beguš, Alena Medič, Monika Zorko / Gabriela Mede
Uroš Škaper, Aleks Theo Šišernik, Filip Jurič (član MSB do 6.11.2014)

 • Postavitev: Arianne Lafita Gonzalves & Vittorio Galloro
 • Glasba: Cesare Pugni

PAS DE DEUX PRINCESE FLORINE IN PLAVE PTICE

v produkciji Mladi slovenski balet

sezona 2015

Zasedba: Alena Medič in Tomaž Golub

 • Koreografija: Marius Petipa
 • Postavitev: Tomaž Rode
 • Glasba: Peter Ilič Čajkovski

Plava ptica iz baleta Trnuljčica sodi med zahtevnejše pas de deuxe klasičnega baletnega repertoarja. Ne toliko zaradi tehnike same, temveč zato, ker njegova popolna interpretacija zahteva zrela plesalca. MSB je na svojem repertoarju potreboval tudi znana dela skromnejše zasedbe, zato je bila Plava ptica optimalna izbira, s katero je MSB lahko sodeloval na različnih prireditvah in baletnih koncertih. Izvajanje Plave ptice je bilo zaupano tehnično usposobljenima plesalcema MSB, Aleni Medič in Tomažu Golubu, koreografijo zanju pa je po originalni koreografiji Mariusa Petipaja prenesel vodja MSB Tomaž Rode.

SEZNANJANJE Z DELOM IN UVAJANJE V DELO PROFESIONALNEGA BALETNEGA ANSAMBLA

v sodelovanju z SNG Opera in Balet Ljubljana in SNG Maribor
sezona 2014 / 2015

Zaposleni na projektu »Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet« so v okviru svojih delovnih obveznosti ves čas poteka projekta sodelovali v predstavah obeh nacionalnih zavodov s področja baletne umetnosti, SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor. Namen sodelovanja je bil predvsem seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla, kar bo zaposlenim ob pridobitvi rednega delovnega razmerja pomagalo pričeti z delom brez dolgotrajnega uvajanja, prav tako pa lahko vodje baletnih ansamblov dobijo vpogled v strokovno pripravljenost posamezne plesalke oziroma posameznega plesalca. Baletne plesalke in baletni plesalci MSB so sodelovali v skupaj v 14 različnih predstavah, od tega v 9 predstavah SNG Opera in balet Ljubljana in v 5 predstavah SNG Maribor.

CARMEN

v produkciji SNG Maribor
sezona 2014

Član MSB, ki je nastopal v projektu: Aleks Theo Šišernik

 • Koreografija in režija Valentina Turcu
 • Glasba Rodion Schedrin

Balet Carmen za godalni orkester in tolkala je nastal leta 1967 in spada med najizvirnejša in obenem tudi najuspešnejša dela ruskega skladatelja Rodiona Ščedrina. Kot diplomant glasbenega konservatorija v Moskvi je bil eden izmed najpomembnejših glasbenih osebnosti nekdanje Sovjetske zveze. Mednarodni sloves je dosegel s svojimi baleti – večino jih je napisal za svojo ženo Majo Plisecko, eno izmed največjih ruskih primabalerin 20. stoletja. Ščedrinova smela orkestracija, duhovito preoblikovanje ritmičnih detajlov, sopostavljanje različnih razpoloženj in mestoma grobo prepletanje glasbenih motivov iz zadnjega stavka (farandola) iz scenske glasbe Arležanka – slednjo je Bizet napisal k istoimenski Daudetovi drami – so s svojevrstnim ikonoklazmom Bizetove opere po večini šokirali estetske puriste. Kljub temu je eden največjih zagovornikov baletne novitete postal veliki duh ruske glasbe 20. stoletja, Dmitrij Šostakovič, ki je v glasbenem delu videl zgledni primer umetnosti kongenialne transkripcije in plesnega slavja.
Plesna kreacija baletne plesalke in koreografinje Valentine Turcu se bo v mariborskem Baletu po izjemno uspešni premieri Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva (v sezoni 2012/2013) osredotočala predvsem na senzualni plesni magnetizem, ki izvira iz erotičnega naboja in libidinalne moči dekadentne protagonistke Carmen. Baletni libreto tako vseskozi ostaja fokusiran na osnovno premiso zgodbe – ljubezensko potenco ženske, svobodno izkušanje erotike in njeno vpetost v ljubezenski trikotnik med Don Joséjem in Escamillom. K celoviti podobi in vzpostavitvi svojevrstne avre plesnega spektakla prispeva tudi kostumografska podoba v kreaciji mednarodno uveljavljene izraelske umetnice Michal Negrin, ki s svojim edinstvenim fantazijsko arabesknim in neoklasičnim čutnim slogom navdušuje gledalce ter poznavalce mode in kulture oblačenja po vsem svetu.
Koreografska kreacija Valentine Turcu popolnoma prevede Ščedrinovo glasbeno ekspresijo v neoklasični plesni medij, kar pojasnjuje tudi ustvarjalka s svojimi besedami: “Rodion Ščedrin je opero Carmen predelal zelo plesno, ritmično, dramatično in resnično strastno in dinamično. Podčrtal je vsako frazo, v kateri so zelo jasni konflikti, osebnost likov in medčloveški odnosi – ne samo v sami zgodbi, ampak tudi izven nje. /…/ Balet Carmen je nedvomno melodičen; tudi sama zgodba je prežeta s čustvi, željo, ljubosumjem, strastjo, obsedenostjo in posesivnostjo na eni kot tudi žalostjo na drugi strani. In prav ta dualizem je nemara razlog, da se vedno znova ukvarjam s prav takšnimi nemoralnimi junakinjami, kot je Carmen.”

COPPELIA NA MONTMARTRU

v produkciji SNG Opera in Balet Ljubljana
sezona 2014

Člani MSB, ki so nastopali v projektu: Metka Beguš, Gabriela Mede, Mateja Železnik, Uroš Škaper

 • Koreografija in režija Youri Vámos
 • Dirigent Marko Gašperšič
 • Asistenti koreografa Joyce Cuoco

Coppélia na Montmartru je zgodba pohujšljivega in takrat prepovedanega kankana, zgodba umetnika Toulouse-Lautreca, ki je bil z njim povezan, “lutk”, ki so spadale v tisti svet, in hoffmannovskega ljubezenskega para. Koreograf Youri Vámos je na oder postavil nepozabno in zabavno baletno uspešnico. V Delibesovi glasbi je prepoznal mojstrsko skladateljsko delo z očarujočim poletom, z ritmom in ognjem, z bleskom in melanholijo, z melodijami, polnimi pesniške čarobnosti, genialni izdelek v smeri muzikala.
Zgodba celovečernega baleta Coppélia ni le košček zgodovine glasbenega gledališča, temveč je v tem baletu nekaj, kar ga že neprekinjeno od svoje krstne izvedbe 25. maja 1870 uvršča na sporede mnogih svetovnih gledališč. V njem najdemo ljubezen, častihlepje, ljubosumje, uspeh, srečo in smrt.
Léo Delibes je zaslovel s svojo tekočo kompozicijsko spretnostjo, premiera baleta je bila namreč velik uspeh štiriintridesetletnega skladatelja in prav baletna glasba je skladatelju prinesla slavo in ugled. Delibes je bil sijajno izšolan skladatelj; imel je velik smisel za zvočnost orkestra, melodijo, fino oblikovanje tonskega ravnovesja in za ritem. Njegova velika zasluga je namreč ravno ustvarjanje okolja in časa, ki ga je nekaj let za njim bleščeče izkoristil Peter Iljič Čajkovski.

DON KIHOT

v produkciji SNG Opera in Balet Ljubljana
sezona 2014

klasični balet v treh dejanjih koreografa Ireka Mukhamedova po Petipaju

Člani MSB, ki so nastopali v projektu: Metka Beguš, Alena Medič, Mateja Železnik, Uroš Škaper

 • Glasba Ludwig Minkus
 • Koreografija in režija Irek Mukhamedov po Mariusu Petipaju
 • Dirigent Simon Krečič
 • Scenograf Andrej Stražišar
 • Kostumograf  Leo Kulaš

Biografski podatki o skladatelju Ludwigu Minkusu so zelo skopi. Rojen naj bi bil na Dunaju leta 1826, točen datum smrti ni znan. Domneva se, da je umrl leta 1917 na Dunaju. Nekateri drugi viri za leto smrti navajajo 1907. Po narodnosti je bil Čeh (po nekaterih drugih podatkih Poljak). Glasbeno vzgojo je dobil na Dunaju. Od 1853–1855 je bil kapelnik tlačanskega orkestra kneza Jusupova, violinist v orkestru Boljšoj teatra v Moskvi, inšpektor baletne glasbe moskovskih gledališč (1862–1872), skladatelj baletne glasbe pri direkciji Carskih gledališč v Petrogradu (1872–1885). Napisal je glasbo za 16 baletov. Po letu 1890 je živel na Dunaju.
V 18. in 19. stoletju so se dodelave donkihotovske snovi za baletni oder vrstile ena za drugo. Minkusov balet Don Kihot, narejen po Petipajevem scenariju in v koreografiji Gorskega, je bil po premieri v Moskvi leta 1869 dobro sprejet in je v različnih obdelavah ostal na repertoarjih še mnogo let. Cervantesov Don Kihot je izhodišče baleta, v središču pa je ljubezenska zgodba med Kitri in Basilom. Gonilo zgodbe sta don Kihot in njegov oproda Sančo Pansa, poleg njiju pa špansko vzdušje ustvarjajo Mercedes, Espada, markiz Gamache, Kitrijine prijateljice, Basilova prijatelja, toreadorji, cigani ter mnogi drugi. Naslovni lik ni zgolj komična figura, pač pa tudi velik romantik, ki vsezkozi išče svoj ideal. Dulcineja, nekakšna rdeča nit predstave, pa je nedosegljiva in obenem večna.
Don Kihot velja za enega od bolj zahtevnih baletov. Njegov uspeh temelji na spektakularni tehniki in plesni dinamiki. Glavne osebe v baletu je Minkus dobro označil s karakterističnim motivom. Zanimiv je pompozni in hkrati otožni ton don Kihota ter komična polka, ki zaznamuje Sanča. Ljubezensko zgodbo med Kitri in Basilom pa lepo prikaže veliki sklepni pas de deux.
Balet Don Kihot koreografa Ireka Mukhamedova ostaja zvest tako Minkusu kot Petipaju, saj je namen postavitve tudi ohranjanje dediščine – libreta, posameznih varaicij in velikega pas de deuxa.

HRESTAČ - BOŽIČNA ZGODBA

v produkciji SNG Opera in Balet Ljubljana
sezona 2014 / 2015

Člani MSB, ki so nastopali v projektu: Metka Beguš, Alena Medič, Lara Flegar, Monika Zorko, Mateja Železnik, Aleks Theo Šišernik, Uroš Škaper

 • Koreografija in režija Youri Vámos
 • Dirigent Aleksandar Spasić / Igor Švara
 • Asistenti koreografaJoyce Cuoco
 • Scenograf in kostumograf Michael Scott
 • Oblikovalec luči Klaus Gärditz
 • Vodja zbora Željka Ulčnik Remic
 • Koncertni mojster Igor Grasselli / Gregor Traven
 • Asistenti predstaveViktor Isajčev, Mojca Kalar Simić, Olga Andreeva, Živa Žitnik

Hrestač – Božična zgodba madžarskega koreografa in režiserja Yourija Vámosa je “lesketajoče zasnežena, očarljiva, vesela in pričakovanja zbujajoča predstava”, ki s svojo čarobnostjo tudi domačemu občinstvu vedno znova pričara decembrsko praznično vzdušje. Eno najlepših baletnih pravljic, ki jo je libretist Marius Petipa zasnoval po Dumasovi adaptaciji Hoffmannove pravljice Hrestač in mišji kralj, je režiser nadgradil z znano brezčasno Božično zgodbo Charlesa Dickensa. V ospredju je zagrenjen ljudomrzni skopuh, ki sovraži božič. Skozi sanje spozna krivice, ki jih je storil v življenju, se pokesa ter postane ljubeč in radodaren človek. Velika baletna uspešnica je uprizoritev z globokim sporočilom, da človeka lahko osrečita tudi prijaznost in sočutje do drugih ljudi. Čeprav je predstava, ki je prava paša za otroški domišljijski svet, na odru SNG Opera in balet Ljubljana od premierne sezone 2002/2003 doživela že skoraj 150 ponovitev, vedno znova do zadnjega kotička napolni dvorano, saj je kot nalašč tudi za vse tiste, ki radi uživajo v glasbi Petra Iljiča Čajkovskega in v baletnih virtuoznostih.

KAKTUSI

v produkciji SNG Opera in Balet Ljubljana

sezona 2015

Člani MSB, ki so nastopali v projektu: Metka Beguš, Alena Medič, Mateja Železnik

 • Glasba Franz Schubert, Joseph Haydn, Ludwig Van Beethoven
 • Besedilo Spenser Theberge
 • Prevod besedila za nadnapise Nataša Jelić
 • Koreograf, scenograf in kostumograf Alexander Ekman
 • Oblikovalec luči Thomas Visser
 • Asistent koreografa Fernando Troya
 • Baletna mojstrica Mojca Kalar Simić
 • Koncertni mojster Igor Grasselli

Alexander Ekman je svobodni umetnik režiser in koreograf, znan po svojem izostrenem občutku za čas, duhovitost in transformacije. Stremi po ustvarjanju, ki je blizu vsakomur, in išče stične točke z občinstvom. Od leta 2006 tako nastajajo izjemne predstave, ki občinstvo zabavajo in mu obenem zastavljajo vprašanja in s katerimi se je proslavil kot izjemno talentiran koreograf mlajše generacije. Svetova premiera baleta Kaktusi je bila leta 2010 v gledališču Lucent Dans v Haagu na Nizozemskem in je ena od najuspešnejših Ekmanovih postavitev. Izvajajo jo številni ugledni svetovni baletni ansambli, prejela pa je tudi več uglednih mednarodnih nagrad. V njej nastopa šestnajst plesalcev, ki skupaj s štirimi glasbeniki na sceni in orkestrom v živo ustvarjajo ritme. V tej predstavi se Ekman opira na tisto, kar ga je najbolj zaznamovalo, na čisti sodobni ples. Predstava Kaktusi je radostna in poznavalska parodija največjih ekscesov te oblike umetnosti, hkrati pa tudi prisrčna, ostra in zelo smešna dekonstrukcija izumetničenosti plesa. Plesalci, ujetniki predimenzionirane igralne plošče za scrabble, tečejo, padajo, se zvijajo in poskušajo ubežati nevidnim okovom. Toda, in to je najpomembnejše, vsak od njih si mora zagotoviti svoj kaktus. Kaj pa to v resnici pomeni?

LABODJE JEZERO

v produkciji SNG Opera in Balet Ljubljana


sezona 2014 / 2015


Člani MSB, ki so nastopali v projektu: Metka Beguš, Alena Medič, Lara Flegar, Monika Zorko, Mateja Železnik, Gabriela Mede, Aleks Theo Šišernik,Uroš Škaper

 • Dirigent Igor Švara
 • Koreografija Lynne Charles po L. Ivanovu in M. Petipaju
 • Scenografa Vadim Fiškin in Miran Mohar
 • Kostumograf Uroš Belantič
 • Oblikovalec luči A. J. Weissbard
 • Koncertni mojster in solo violinist Igor Grasselli
 • Prvi asistent koreografke Howard Quintero Lopez
 • Asistenti koreografke Olga Andreeva, Mojca Kalar Simić, Regina Križaj, Viktor Isajčev, Stefan Capraroiu
 • Asistenka kostumografa Urška Recer
 • Asistentka lučnega oblikovalca Fiammetta Baldisserri

Labodje jezero Petra Iljiča Čajkovskega (1840–1893) je nedvomno najbolj popularno, ganljivo in skorajda nenadomestljivo delo na repertoarju baletnih ansamblov po vsem svetu. V tej zgodbi se nenavaden razpon med čustveno in psihološko izraznostjo, prehajanje iz mitskega v realno ter kontrast med človeškim in duhovnim svetom – motivi, ki jim zvesto sledimo že vse od prve premiere v sezoni – zlivajo z opojno romantično partituro Čajkovskega. Soočeni smo z edinstvenim razumevanjem ljubezni, ki je skrito pod temačnim površjem življenja, njena uresničitev pa je mogoča edinole v smrti. Libreto se naslanja na pravljični motiv, kakršnega poznajo številni narodi, in med tem ko so se številne interpretacije spogledovale s pravljičnostjo, fantastiko, realizmom ali celo s filozofijo, gre slej ko prej vendarle za globoko duhovno dramo. Delo ob premieri leta 1877 ni imelo posebnega uspeha. Očitno niti občinstvo niti gledališče samo tedaj še nista bila pripravljena razumeti glasbe, ki je izvirala iz dramatičnega razvoja vsebine. Svoje pravo življenje je balet zaživel šele 18 let po smrti Čajkovskega, ko sta ga na oder postavila L. Ivanov in M. Petipa. Njuna postavitev je postala klasična verzija baleta.

LABODJE JEZERO

v produkciji SNG Maribor
sezona 2015

Člani MSB, ki so nastopali v projektu: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Gabriela Mede, Monika Zorko, Mateja Železnik, Aleks Theo Šišernik, Uroš Škaper

 • Koreografija: Valerij Kovtun po Mariusu Petipaju in Levu Ivanovu
 • Glasba: Peter Ilič Čajkovski

Labodje jezero je brez dvoma tista baletna mojstrovina, ki je še danes sinonim za klasični “beli” balet in pravi magnet za občinstvo, kar se vedno znova potrjuje v izredno velikem zanimanju javnosti. Glasbo na pravljično pripoved o princesi Odette, ki se zaradi uroka ljubosumnega čarovnika Rothbarta spremeni v prelepega laboda, je za moskovsko gledališče Bolšoj ustvaril eden najvidnejših skladateljev ruske romantike, Peter Iljič Čajkovski. Snov za baletni libreto, v katerem lahko začarano princeso odreši le zvesta ljubezen mladega princa Siegfrieda, je Čajkovski povzel po več pravljičnih motivih, denimo iz nemške pravljice Ukradena tančica Johanna Musäusa ali iz ruske ljudske pravljice Bela račka. Največji navdih za to nesmrtno baletno upodobitev romantičnega hrepenenja in ljubezni pa naj bi bila tragična usoda bavarskega kralja Ludwiga II., katerega zaščitni znak je bil labod in katerega sanjaška narava in senzibilnost sta zajeti v liku princa Siegfrieda. Nove klasične baletne produkcije se bomo v mariborskem Baletu lotili s svežim umetniškim elanom, pomlajenim baletnim ansamblom in tehnično dovršenimi baletnimi solisti, ki spadajo v sam vrh slovenske plesne poustvarjalnosti, ekipa umetniških sodelavcev pa bo z bleščečimi kostumi in pravljično scenografijo pomagala ustvariti pravo odrsko magijo, ki nam je v teh sivih časih še kako primanjkuje.

NAVIHANKA

v produkciji SNG Maribor
sezona 2014 / 2015

Član MSB, ki je nastopal v projektu: Aleks Theo Šišernik

 • Koreografija Vladimir Derevianko
 • Glasba: Ferdinand Hérold in Ludwig Hertel

Balet Navihanka, z izvirnim francoskim imenom La fille mal gardée (Slabo čuvano dekle), je eden redkih primerov baletnih sižejev, ki je ob primerni oživitvi oziroma aktualizaciji kljub svoji dolgoživosti zmeraj dobrodošla in sveža stalnica velikih baletnih podijev. Komična vsebina baleta v dveh dejanjih, ki jo je po neki anekdoti navdihnila litografija La réprimande Pierre-Antoina Baudouina iz leta 1789, se je najprej udejanjila v glasbeno-baletnem pastišu, in sicer v koreografiji baletnega mojstra Jeana Berchera Daubervala na glasbo petinpetdesetih priljubljenih francoskih napevov. Balet Navihanka, ki je bil prvič uprizorjen 1. julija 1789 v Velikem teatru (Grande théâtre) v Bordeauxu, še danes ostaja brez jasnega glasbenega avtorstva – dalj časa se je domnevalo, da je bil skladatelj kar sam Dauberval, saj je veljal za spretnega violinista.

Prvi naslov baleta (Le ballet de la paille, ou Il n’est qu’un pas du mal au bien) je vseboval dokaj dolgo, a moralično-poučno misel (Balet iz slame, ali Le majhen korak od zlega proti dobremu), bržkone pod vplivom razsvetljenske misli Voltaira in Rousseauja. Baletni libreto tako ponuja razmeroma enostavno sentimentalno pripoved, značilno za zgodnjeromantično obdobje, in sicer o dveh mladih zaljubljencih s podeželja, Lisi in Colasu, ki ju razdvajajo socialne razlike in tradicija vnaprej dogovorjenih porok.
Današnja Navihanka se po navadi predstavlja v dveh različicah: številne baletne institucije, ki pretežno sledijo ruski tradiciji, izhajajo iz različice Aleksandra Gorskega na glasbo Petra Ludwiga Hertela (in v instrumentalni priredbi Riccarda Driga), sodobna publika na zahodu pa je bržkone najbolj seznanjena z varianto koreografske postavitve Fredericka Ashtona, in sicer na glasbo Louisa Josepha Hérolda v aranžmaju Johna Lanchberyja iz leta 1828. Mariborsko različico Navihanke bomo lahko občudovali v koreografiji Vladimirja Derevianka, nekdanjega prvaka Baleta moskovskega gledališča Bolšoj in dolgoletnega umetniškega direktorja in koreografa Baleta dresdenske SemperOper. Glasbena priredba za simfonični orkester je delo Jean-Michela Damaseja po izvirni glasbeni predlogi Ferdinanda Hérolda in Ludwiga Hertela.

NEVARNA RAZMERJA

v produkciji SNG Maribor
sezona 2014

Član MSB, ki je nastopal v projektu: Filip Jurič

 • Koncept in koreografija Valentina Turcu, Leo Mujić
 • Glasba G. F. Händel, J. S. Bach, A. Vivaldi, T. A. Vitali idr.

Roman Nevarna razmerja, ki ga je ob izteku 18. stoletja napisal Pierre Choderlos de Laclos (1741–1803), sicer matematik, general, literat in urednik jakobinskega časopisa, predstavlja akutno kritiko tedanje francoske aristokracije. Roman, ki ga preveva duh razsvetljenstva, deluje – predvsem zaradi svojega subverzivnega in kontroverznega potenciala – danes veliko bolj razdiralno kot Rousseaujeva kritika družbe. Tudi če odmislimo vivisekcijo francoskega ancien régime in lažno moralo, Laclos na stežaj razpre prostor za preigravanje individualnega in družbenega. Na tem spolzkem terenu prepletanja javnega in intimnega je v okviru gledališko-televizijske “renesanse” 20. stoletja nastajala cela serija novih Nevarnih razmerij – znana je denimo filmska upodobitev v dramatizaciji Christopherja Hamptona in v režiji Stephena Frearsa. Po uprizoritvi na odru Drame SNG Maribor se Nevarna razmerja v novem kreativnem zamahu “vračajo” na veliki baletni podij v koreografiji in režiji Valentine Turcu in Lea Mujića. Avtorja bosta plesno kreacijo zasnovala na glasbeno podlago različnih mojstrov baročne glasbe (Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Tomaso Antonio Vitali idr.). Izjemna koreografska senzualnost, s katero se Valentina Turcu in Leo Mujić predajata novim ustvarjalnim procesom, vedno znova išče vitalne povezave med umetnostjo in življenjem. Pri Laclosu kot idejnemu očetu modernega spraševanja o naravi ljubezni je pomembno odkriti način, s katerim se je ukvarjal z ljubeznijo tedaj in kaj lahko sploh ugotovimo o njeni naravi danes. Kaj prevlada, ljubezen ali status? Navdih in motivacija za avtorsko kreacijo izvirata predvsem iz večnih vprašanj: ali smo ujetniki ambicije, statusnih simbolov ali pristajamo na režim razvrata, licemerstva, nizkih strasti in nenasitnosti? In ne nazadnje, ali sploh lahko (zares) ljubimo?

PEER GYNT

v produkciji SNG Maribor
sezona 2015

Člani MSB, ki so nastopali v projektu: Alena Medič, Mateja Železnik, Aleks Theo Šišernik

 • Koreografija Edward Clug
 • Glasba: Edward Greig

Sodobni balet v dveh dejanjih Peer Gynt v koreografiji Edwarda Cluga na glasbo Edvarda Griega pod taktirko Simona Robinsona je bil v Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor premierno uprizorjen v petek, 6. novembra 2015. 

“Peer Gynt je kot kompleksni dramski lik iz istoimenske dramske pesnitve postavil Ibsena na mesto vodilnih dramatikov ob koncu 19. stoletja, medtem ko se je Grieg s svojim tenkočutnim nordijskim glasbenim idiomom uveljavil kot eden najznačilnejših predstavnikov romantike,” je za gledališki list zapisal umetniški direktor Baleta SNG Maribor, koreograf Edward Clug, ki je avtor libreta uprizoritve, in dodal: “Oba umetnika sta sodelovala pri krstni uprizoritvi Peera Gynta v Kristianii (današnjem Oslu) leta 1876. Grieg je za dramsko igro napisal t. i. priložnostno glasbo, iz katere je kasneje izločil določene skladbe in jih združil v dve orkestralni suiti, ki sta skozi čas postali zelo priljubljeni deli klasične glasbe, saj ju pogosto izvajajo še danes.

Med raziskovanjem Ibsenovega besedila in Griegove glasbe ter razmišljujoč o njuni združitvi v plesno predstavo Peer Gynt sem naletel na nemalo težav. Po eni strani sem razpolagal s kompleksnim Ibsenovim besedilom, ki v svoji hermetični fantaziji deluje brezčasno in univerzalno, po drugi strani pa Griegova glasba konkretizira romantične pokrajine, ki spontano nastajajo v vzporednem svetu in neodvisno od Ibsenovega dramskega univerzuma.

TRISTAN IN IZOLDA

v produkciji SNG Opera in balet Ljubljana
sezona 2014 / 2015

Člani MSB, ki so nastopali v projektu: Alena Medič, Mateja Železnik

 • Koreografija Dan Datcu
 • Glasba: Sašo Kalan

Znana keltska legenda o Tristanu in Izoldi velja za osrednje gibalo pesniških tradicij vse od srednjeveške Evrope dalje, zdaj pa jo je kot spektakularno celovečerno baletno predstavo na svoj oder postavila SNG Opera in balet.

Motiv njune romantične, vendar tudi tragične ljubezni je doživel neštevne različice in navdihnil mnoge umetnike v najširšem spektru njihovega delovanja – od dramatike, poezije, literature in glasbe do upodabljajoče umetnosti v najširšem pomenu besede.

Richard Wagner je tragično zgodbo o uničujoči strasti med junakom in ženo njegovega fevdalnega gospoda spoznal po staronemškem zapisu Gottfrieda iz Strassburga in leta 1854 je začel pisati opero. Delo je dokončal leta 1859, prva izvedba pa je bila v Münchnu leta 1865.

Baletna predstava kot wagnerjanska celostna umetnina
Obravnava te teme v baletni predstavi, ki je zasnovana kot celostna umetnina, se naslanja na idejo o romantični ljubezni in na tezo o nesmrtnosti, kakršno v človeško bivanje prinaša umetnost. Svet na drugi strani je palača iz stekla, polna cvetočih rož in hkrati končni cilj uresničenja v onstranstvu, kraj, kjer se duši zaljubljencev srečata v neskončnosti, so zapisali v SNG Operi in baletu Ljubljana.

Gre za prvo baletno premiero pod umetniškim vodstvom Sanje Nešković Peršin, ki je bila na to mesto imenovana 1. junija 2014.

Sodobna avtorska glasba z odlomki iz opere
Avtorska glasba je delo sodobnega slovenskega skladatelja Saše Kalana (1974), z glasbenimi odlomki iz opere Tristan in Izolda Richarda Wagnerja, ki ga je za to predstavo posnel orkester SNG Opera in balet Ljubljana pod vodstvom dirigenta Marka Gašperšiča.

V vlogah Izolde in Tristana bosta na premieri nastopila Tjaša Kmetec in Lukas Zuschlag, v nadaljnjih uprizoritvah pa tudi Ana Klašnja in Kenta Jamamoto.

Koreografija je delo Dana Datcuja, idejna zasnova Sanje Nešković Peršin, scenografija Mete Grgurevič v sodelovanju z JAŠO, dramaturgija Barbare Novakovič Kolenc, oblikovanje luči Jake Šimenca in kostumografija Uroša Belantiča.

GORENJSKI SLAVČEK (baletni vložek v operi)

baletni vložek v operi

v produkciji SNG Opera in balet Ljubljana
sezona 2014 / 2015

Članica MSB, ki je nastopala v projektu: Monika Zorko

 • Koreografija Sanja Nešković Peršin
 • Glasba: Anton Foerster

Slovensko Dramatično društvo in slovensko Deželno gledališče v drugi polovici 19. stoletja nista bila pomembna le za rast slovenske dramske produkcije, ampak sta vzpodbudno vplivala tudi na domačo glasbeno odrsko ustvarjalnost. Brez njiju si tudi ni mogoče zamisliti dela skladatelja Antona Foersterja (1837–1926), Čeha po rodu, ki je prišel v Slovenijo leta 1867 in tu živel do svoje smrti. Deloval ni samo v Dramatičnem društvu, bil je tudi regens chori v ljubljanski stolnici in učitelj glasbe na raznih šolah, kot skladatelj pa je ustvaril celo vrsto orkestralnih, vokalnih in cerkvenih skladb. V zgodovino se je zapisal predvsem kot avtor prve slovenske nacionalne opere.

Gorenjski slavček je najprej nastal kot opereta, in sicer na razpis Dramatičnega društva, ki je predvideval po dve nagradi za opereto in libreto. Komisija, ki so jo sestavljali Bedřich Smetana, Karel Bendl in Ljudevit Prochazka, je prisodila prvo mesto Foersterju in tako je bil Gorenjski slavček pod njegovim vodstvom prvič uprizorjen 27. aprila 1872 v Deželnem gledališču. Dvajset let pozneje se je Foerster odločil preoblikovati opereto v opero. Libreto Luize Pesjakove je predelal češki libretist Emanuel Züngl, Foerster pa je zložil še nekaj glasbenih točk in nadomestil govorjeno besedilo z recitativom. Opera je bila prvič uprizorjena 30. oktobra 1896. Pozneje so Gorenjskega slavčka še predelovali in dopolnjevali, saj je imela opera po mnenju pozavalcev nekaj šibkih točk. Vendar pa je že Smetana v svoji oceni zapisal, da ima delo svežo melodiko, da je domiselno ter da je vešče harmonizirano in spretno instrumentirano. »Slavček« se je vedno znova pojavljal na sporedu ljubljanske Opere, zadnja postavitev v sezoni 1996/1997 pa se je oprla predvsem na izvedbo, ki sta jo leta 1953 pripravila dirigent Rado Simoniti in režiser Osip Šest. Med slovenskimi opernimi deli velja za najbolj priljubljeno, najbolj odprto, spevno in zaradi ljudskega duha prijetno za uho in za pogled.

Zgodba slovenske operne klasike pripoveduje o Franju, ki se vrne v domači kraj, kjer ga željno pričakuje prijatelj Lovro, nanj pa čaka tudi njegovo dekle Minka. V idiličnem gorenjskem kraju se ob tem času ustavi zabavljaški Chansonette, ki Minko sliši peti in se v trenutku odloči deklico odpeljati v svet, da bi si izšolala glas in si s petjem služila kruh. Vse to se zgodi v času, ko Minkino družino upniki podijo iz hiše. Čeprav Chansonette ponuja denar, vaščani sklenejo, da bodo tujcu preprečili njegove načrte …

NETOPIR (balet v opereti)

baletni vložek v operi

v produkciji SNG Opera in balet Ljubljana
sezona 2014 / 2015

Člani MSB, ki so nastopali v projektu: Metka Beguš, Alena Medič, Lara Flegar, Gabriela Mede, Mateja Železnik, Monika Zorko, Uroš Škaper, Aleks Theo Šišernik

 • Koreografija Ivo Kosi
 • Glasba: Johann Strauss ml.

Zgodba intrig, maskiranja, nenadnih zapletov in razpletov v razkošnih kostumih, poimenovana Netopir (Die Fledermaus), je operetni biser, znamenita mojstrovina “kralja valčkov” Johanna Straussa ml., ki je do danes po vsem svetu dosegla že na tisoče uprizoritev in verjetno ni opernega odra, na katerem ta opereta ne bi v vsej svoji razkošnosti prikazala radoživosti takratnega dunajskega meščanstva.

Johanna Straussa sina (1804–1849) je k pisanju operet spodbudil sam Jacques Offenbach, ki je menil, da je kralju avstrijske lahke glasbe novi odrski žanr tako rekoč pisan na kožo. Gledališče v 19. stoletju pač še ni bilo elitistična ustanova, temveč prostor, v katerem so se srečevali vsi in vsakršni ljudje. Že prvi poskus se je Straussu posrečil: njegov Kralj Indigo in štirideset razbojnikov, ki je doživel premiero leta 1871, je prodrl vse do Pariza (1875), Londona (1877) in New Yorka (1891). Sledil je Rimski karneval, ki ga je Strauss napisal za dunajsko svetovno razstavo leta 1873. Njegovega zmagoslavnega pohoda po evropskih odrih ni mogla zaustaviti niti huda gospodarska depresija, ki je izbruhnila prav v tistih dneh. Potem je prišel na vrsto Netopir. Njegova tekstna predloga je francoska: znameniti tandem Meilhac-Halévy, zaslužen tudi za libreto Bizetove Carmen, je leta 1872 na gledališke deske lansiral komedijo Le Révellon. Na Dunaju je igra prišla v roke vodstvu Carltheatra, ki so ga še posebej zanimale pariške novitete. Karl Haffner je igro prevedel v nemščino in njeno dogajanje prestavil v avstrijsko “zdravilišče blizu velemesta” (najbrž je imel v mislih Bad Ischl). Potem je tekst nekako zašel na mizo direktorja konkurenčnega gledališča Teater an der Wien Maximiliana Steinerja – nazadnje pa se je založniški agent Gustav Lewy domislil, da bi bilo stvar najbolje predelati v operetni libreto in ga ponuditi Johannu Straussu. Vse se je začelo odvijati z bliskovito hitrostjo. Ker so se zaradi skoraj popolnega finančnega kolapsa habsburške monarhije tudi gledališča znašla v veliki stiski, je Richard Genée nemudoma podpisal pogodbo za dokončno izdelavo besedila, Strauss pa se je za šest tednov zaprl v svojo vilo v Hietzingu in skomponiral znamenito opereto. Krstna predstava v gledališču Theater an der Wien (5. aprila 1874) ni bila sprejeta s posebnim navdušenjem, delo je bilo celo označeno kot potpuri valčkov in polk. Mnogo večji je bil uspeh meseca junija v Berlinu, istega leta pa se je Netopir pojavil tudi v New Yorku. Občinstvo je končno spoznalo, da gre za izjemno mojstrovino.

SKRIVNOST LJUBEZNI JE VEČJA OD SKRIVNOSTI SMRTI

Otvoritev sezone 2014/2015 SNG Opera in balet Ljubljana

Otvoritev sezone 2015/2016 SNG Opera in balet Ljubljana

v produkciji SNG Opera in balet Ljubljana
sezona 2014 / 2015

Člani MSB, ki so nastopali v projektu: Metka Beguš, Gabriela Mede, Alena Medič, Lara Flegar, Mateja Železnik, Monika Zorko, Uroš Škaper, Aleks Theo Šišernik

Odlomki iz baletnega repertoarja SNG Opera in balet Ljubljana.

PLES V MESTU

PRIKAZ DELA BALETNIH PLESALCEV

v produkciji EnKnap
sezona 2014 / 2015

Člani MSB, ki so nastopali v projektu: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Petra Pibernik, Monika Zorko, Mateja Železnik, Tomaž Golub, Uroš Škaper

Prikaz vsakodnevnega treninga baletnih plesalcev.

Ples je povsod, le odkriti ga moramo! Na sprehodu po mestu odkrivamo ples in zanimivosti o plesu, ki se skrivajo na različnih neobičajnih lokacijah: na mostu, v cerkvi, glasbeni šoli, športni dvorani, na tržnici, v parku … Ples v mestu (originalno: Hidden Dance Walk, sprehod po skritem plesu), je koncept, ki ga je v Nemčiji uspešno razvil Honne Dohrmann, direktor oddelka za ples v gledališču Staatstheater Mainz ter kurator plesnih festivalov v Mainzu and Ludwigshafenu. Do 30 udeležencem posameznega sprehoda po okolici Centra kulturi Španski borci se v dobri uri in pol predstavi skoraj 100 nastopajočih in različnih umetniških zvrsti, ki razkrivajo ozadje plesa. Izjemna izkušnja, o kateri navdušeni udeleženci plesnega sprehoda še dolgo govorijo!