OK

RAZPIS ZA PODAJO KANDIDATUR ZA VOLITVE V ORGANE DBUS ZA MANDATNO OBDOBJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2025

Razpis za podajo kandidatur za volitve v organe dbus za mandatno obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2025

Izvršni odbor DBUS objavlja razpis za podajo kandidatur za volitve v organe DBUS, ki bodo funkcijo opravljali v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2025

 

 1. Izvršni odbor DBUS objavlja razpis za podajo kandidatur za volitve v organe DBUS v mandatnem obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2025
 1. Organi DBUS, ki se bodo volili za mandatno obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2025 so:

Izvršni odbor DBUS

 • PREDSEDNIK
 • PODPREDSEDNIK
 • TAJNIK
 • BLAGAJNIK
 • ČLAN IO DBUS
 • ČLAN IO DBUS
 • ČLAN IO DBUS
 • ČLAN IO DBUS
 • ČLAN IO DBUS

Nadzorni odbor DBUS

 • ČLAN NADZORNEGA ODBORA
 • ČLAN NADZORNEGA ODBORA
 • ČLAN NADZORNEGA ODBORA

Disciplinska komisija DBUS

 • ČLAN DISCIPLINSKE KOMISIJE
 • ČLAN DISCIPLINSKE KOMISIJE
 1. Skladno s Statutom DBUS lahko za volitve v organe DBUS kandidirajo izključno vsi člani iz naslova članstva A
 1. Kandidati podajo kandidaturo preko spletnega obrazca, ki se nahaja na spletni strani na povezavi: TUKAJ oziroma po pošti na obrazcu, ki ga IO DBUS pošlje članom, ki v bazi podatkov članstva nimajo zavedenega elektronskega naslova.
 1. Kandidati lahko podajo skupinsko ali individualno kandidaturo.
 • Skupinsko kandidaturo poda kandidat za predsednika DBUS, pri čemer mora navesti vse kandidate za vse organe DBUS, na katere je vezan ta razpis. Skupinski kandidaturi mora kandidat za predsednika podati soglasje kandidata za posamezni organ DBUS. Soglasje je lahko s strani posameznega kandidata podpisano soglasje ali soglasje, ki ga posamezni kandidat pošlje kandidatu za predsednika po elektronski pošti.
 • Individualno kandidaturo lahko poda kandidat za katerokoli funkcijo posameznega organa DBUS, na katere je vezan ta razpis.
 1. Kandidati morajo podati natančno pisno vizijo delovanja DBUS v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2025
 1. Kandidati morajo podati Strateški načrt delovanja DBUS v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2025
 1. Zaželjeno je, da kandidati dobro poznajo delovanje DBUS, ter da so člani DBUS daljše obdobje.
 1. Pogoj za kandidaturo so poravnane obveznosti do DBUS.
 1. IO DBUS bo člane DBUS, ki imajo v bazi podatkov članstva DBUS zaveden elektronski naslov bo IO DBUS o razpisu obvestil preko elektronske pošte, člane DBUS, ki v bazi podatkov članstva DBUS nimajo zavedenega elektronskega naslova pa po navadni pošti, in sicer s priloženim obrazcom za podajo kandidature.
 1. Upoštevane bodo kandidature, oddane najkasneje do petka, 19. marca 2021 do 12:00.
 1. Volitve v organe DBUS za mandatno obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2025 bodo potekale na občnem zboru DBUS v letu 2021 oziroma kot volitve na daljavo, če bo o tem IO DBUS sprejel ustrezen sklep.

Izvršni odbor DBUS

OK

OBČNI ZBOR DBUS 2021

Redni občni bor DBUS 2021 - Vabilo

Spoštovani člani DBUS,

vljudno vabljeni na

REDNI OBČNI ZBOR

Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki bo

v nedeljo, 13. junija 2021, ob 11.00 uriv Ljubljani

v predavalnici B23 Tehnološkega parka Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. 

V predavalnici je zagotovljeno toliko prostora, kot je prijavljenih na občni zbor.

Predlagani dnevni red:

 1. Izvolitev verifikacijske komisije (ugotavljanje prisotnosti)
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
 4. Volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in volilne komisije.
 5. Poročilo predsednika, tajnice, blagajničarke in nadzornega odbora
 6. Potrditev  zaključnega računa DBUS za leto 2019
 7. Sprejem zaključnega računa DBUS za leto 2020
 8. Poročilo o inventurnem stanju DBUS
 9. Določitev članarine za leto 2021
 10. Program dela in finančna projekcija za leto 2021
 11. Spremembe statuta DBUS
 12. Poročilo IO DBUS o prejetih kandidaturah za volitve v organe DBUS za novo mandatno obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2025
 13. Poročilo Kandidacijske komisije o prejetih kandidaturah
 14. Predstavitev predloga petletnega plana delovanja DBUS in delovnih usmeritev DBUS s strani kandidatov za predsednika DBUS v novem mandatnem obdobju
 15. Volitve organov DBUS v novem mandatnem obdobju
 16. Odmor
 17. Poročilo volilne komisije o poteku volitev
 18. Razglasitev rezultatov volitev organov DBUS v novem mandatnem obdobju
 19. Razno (vprašanja, predlogi, mnenja, pobude)

Izvršni odbor DBUS

Izvršni odbor DBUS je na svoji redni seji 30. maja 2021 zaradi aktualne situacije, vezane na epidemijo novega koronavirusa in z njim povezane nalezljive bolezni Covid-19, sprejel naslednje sklepe:

 

Sklep 1:

Redni občni zbor Društva baletnih umetnikov Slovenije se izvede 13. maja 2021 ob 11. uri v Ljubljani. 

Sklep 2:

IO DBUS obvesti člane, katerih elektronski naslovi so zavedeni v bazi podatkov članstva po elektronski pošti, člane, ki v bazi podatkov članstva nimajo zavedenih elektronskih naslovov pa po navadni pošti.

Sklep 3:

Člani DBUS, ki se nameravajo udeležiti občnega zbora v živo so svoj prihod dolžni najaviti po elektronski pošti ali navadni pošti najkasneje do nedelje, 6. junija 2021 do 24. ure. 

Sklep 4:

Izvršni odbor pozove kandidate, ki so podali svojo kandidaturo za mesto predsednika DBUS, da najkasneje do petka, 4. junija 2021 Izvšnemu odboru v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj! – PREDLOG PROGRAMA DBUS 2022 – 2025« pošljejo natančen in s statutom DBUS skladen predlog programa in delovanja DBUS za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2025, ki bo podlaga za prijavo na razpis za pridobitev finančnih sredstev za naslednje mandatno obdobje.

Sklep 5:

Izvršni odbor imenuje kandidacijsko komisijo, kateri preda pravočasno prispele kandidature ter pravočasno prejete zaprte ovojnice s predlogom programa in delovanja DBUS v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2025.

Sklep 6:

Volilno pravico na Občnem zboru imajo tisti člani DBUS, ki so do najkasneje 2. maja 2021 poravnali članarino DBUS za preteklo koledarsko leto.

Sklep 7:

Izvršni odbor opozori člane DBUS, ki se nameravajo udeležiti občnega zbora v živo, da morajo skladno z veljavnim vladnim odlokom imeti s seboj potrdilo o cepljenju, o preboleni bolezni COVID-19, ki ni starejše od šestih mesecev, ali negativen rezultat hitrega testa, ki ni starejši od 72 ur. Skladno s smernicami NIJZ in ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa pa člane zaprosi za odgovorno ravnanje: dosledno upoštevanje vseh higienskih ukrepov in nošenje zaščitne maske.

Gradivo za Občni zbor dbus 2020: