OK

Akcije Društva baletnih umetnikov Slovenije

Seje izvršnega odbora DBUS v mandatnem obdobju 2022 - 2025

6. korespondenčna seja: 12. januar 2023

Dnevni red:

 1. Sprejem novih članov v DBUS

Sprejeti sklep:

 1. Sklep 1: IO DBUS na podłogi glasovanja o sprejemu novih članov v članstvo DBUS, ki so ga člani izvedli preko spletne glasovnice v članstvo DBUS sprejme: Giulia Babbucci (B – dopolnilna skupina); Nina Ambrož (C – podporna skupina); Maro Vranaričič (B – dopolnilna skupina).

5 seja: 6. november 2022

Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 1. Redne seje
 3. Realizacija programa DBUS v letu 2022
 4. Skica programa DBUS v letu 2023
 5. Nadaljevanje debate in določitev možnih kandidatov za sestavo novih komisij za nagrade Lydie Wisakove in Pie in Pina Mlakar za naslednje mandatno obdobje dveh let
 6. Aktivnosti
 7. Obravnava predloga za najem premostitvenega kredita
 8. Razno

Sprejeti sklepi:

 1. Sklep 1: Vsi prisotni se strinjajo z dnevnim redom.
 2. Sklep 2: Zapisnik 1. seje je bil soglasno sprejet.
 3. Sklep 3: Člani IO DBUS so se seznanili z izvedenim programom v letu 2022.
 4. Sklep 4: Člani IO DBUS so se seznanili s skico programa za leto 2023.
 5. Sklep 5: Predsednik, da na glasovanje predlog, da na mestu predsednika za podelitev nagrad Lydie Wisiakove in Pie in Pina Mlakarja ostaja Matjaž Marin.
 6. Sklep 6: Matjaž Marin bo v roku enega meseca obvestil IO DBUS preko elektronske pošte o sestavi nove komisije za podelitev nagrad Lydie Wisiakove in Pie in Pina Mlakarja.
 7. Sklep 7: Mirjana Šrot in Filip Jurič za delovno skupino samozaposlenih v kulturi predlagata Olesjo Hartmann Marin in Matejo Železnik.
 8. Sklep 8: Predsednik bo vsem članom DBUS poslal dopis s pozivom k sodelovanju pri urejanju slovenskega zgodovinskega baletnega arhiva. Prav tako se bosta predsednik in Danica Dolinar sestala s SIGEC-om???. O čemer bosta poročala na naslednjem zboru.
 9. Sklep 9: IO DBUS prestavlja debato o izboljšanju baletnega šolstva, saj je zaradi preobsežne tematike in strokovno zahtevnega vprašanja, tema preobširna in predlaga da se naredi posebna seja samo na dotično tematiko.  
 10. Sklep 10: Za poplačilo vseh zapadlih obveznosti, se bo vzelo 15.000 eur premostitvenega kredita, kateri se bo predvidoma v mesecu februarju poplačal.

4. korespondenčna seja: 31. avgust 2022

Dnevni red:

 1. Sprejem novih članov v DBUS

Sprejeti sklep:

 1. Sklep 1: IO DBUS na podłogi glasovanja o sprejemu novih članov v članstvo DBUS, ki so ga člani izvedli preko spletne glasovnice v članstvo DBUS sprejme: Asami Nakashima (A – osnovna skupina), Satomi Netsu (A – osnovna skupina), Ana Klašnja (A – osnovna skupina), Beatrice Bartolomei (A – osnovna skupina), Monja Obrul (A – osnovna skupina), Nađa Mrašić (B – dopolnilna skupina), Erica Pinzano (A – osnovna skupina), Yuya Omaki (A – osnovna skupina), Matteo Magalotti (A – osnovna skupina), Andrea Schifano (A – osnovna skupina), Alexandru Pilca (A – osnovna skupina), Thomas Giugovaz (A – osnovna skupina), Dario Krajnjan (B – dopolnilna skupina).

3. korespondenčna seja: 10. marec 2022

Dnevni red:

 1. Sprejem novih članov v DBUS
 2. Sprememba datuma občnega zbora DBUS 2022
 3. Podaljšanje razpisa za oblikovanje koreografij v okviru Gala večera novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev in sprejem dopolnil razpisa

Sprejeti sklepi:

 1. Sklep 1: IO DBUS na podłogi glasovanja o sprejemu novih članov v članstvo DBUS, ki so ga člani izvedli preko spletne glasovnice v članstvo DBUS sprejme: Roka Korenčana (C – podporna skupina); Dejana Srhoja (C – podporna skupina); Nino Slabe (B – dopolnilna skupina); Jelico Porenta (C – podporna skupina); Igorja Čupkovića (B – dopolnilna skupina) in Mojco Majcen (A – osnovna skupina).
 2. 2. Sklep 2: IO DBUS sprejme sklep, da se datum občnega zbora DBUS v letu 2022 spremeni iz 26. marca 2022 na 20. marec 2022 ob 15. uri v Mariboru.
 3. Sklep 3: IO DBUS podaljšuje rok za prijave za oblikovanje koreografij v okviru Gala večera novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev do 15. aprila 2022.

2. korespondenčna seja: 31. januar 2022

Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Predlog dopolnitev osnutka sprememb in dopolnil statuta, in sicer skladno z dopisom UE
 3. S sklepi prve seje IO DBUS usklajen osnutek razpisa za prijave k sodelovanju na Gala večeru novih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev
 4. Izvrševanje sklepov prve seje IO DBUS
 5. Podaja predlogov za nove komisije za podeljevanje strokovnih nagrad DBUS

Sprejeti sklepi:

 1. Sklep 1: Vsi prisotni se strinjajo z dnevnim redom.
 2. Sklep 2: IO DBUS sprejme predlog dopolnil statuta na zahtevo UE Ljubljana, saj morajo biti dopolnitve po zakonu vpisane v statut, kar od DBUS zahteva tudi upravna enat. IO DBUS ugotavlja, da so dopolnitve samo natančneje zapisani členi, ki jih je Občni zbor DBUS že sprejel. IO DBUS predsedniku naloži, da sprejet dopolnitve pošlje Upravni enoti v potrditev. 
 3. Sklep 3: IO DBUS potrdi predlog razpisa za prijave k sodelovanju na Gala večeru novih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev, saj je ta usklajen s sklepi prve seje IO DBUS.
 4. Sklep 4: IO DBUS ugotavlja, da je predsednik DBUS izvršil na prvi seji naložen sklep in obvestil člane, ki so bili skladno s sklepom občnega zbora društva izključeni iz članstva DBUS.
 5. Sklep 5: Posamezni člani IO DBUS so poslali predloge za člane novih strokovnih komisij za nagrade. IO DBUS bo o novih komisijah razpravljal na naslednji redni seji.

1. seja: 23. januar 2022

Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Konstituiranje novega IO DBUS za mandatno obdobje 1.1.2022 – 31.12.2022
 3. Seznanitev s Poslovnikom o delu Izvršnega odbora DBUS
 4. Poročilo o prijavah na 4-letni razpis programskih izvajalcev (JPR-PROG-2022-2025)
 5. Program DBUS za leto 2022
 6. Sprejem novih članov v DBUS
 7. Obravnava in potrditev osnutkov razpisov: – za prijave za sodelovanje na »Gala večeru novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev 2022«, – razpisa za strokovne nagrade Lydie Wisakove v letu 2022, – razpisa za strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja v letu 2022.
 8. Debata in določitev možnih kandidatov za sestavo novih komisij za nagrade Lydie Wisakove in Pie in Pina Mlakar za naslednje mandatno obdobje dveh let
 9. Obravnava dopisa UE Ljubljana v zvezi s spremembami Statuta DBUS
 10. Debata o sestavi strokovne skupine za nadaljevanje aktivnosti, vezanih na upokojevanje baletnih plesalcev v profesionalnih baletnih ansamblih
 11. Debata o sestavi skupine za urejanje statusa v kulturi samozaposlenih baletnih umetnikov
 12. Debata o sestavi 3-članskega Odbora za ureditev slovenskega baletnega arhiva
 13. Debata o sestavi 7-članskega Odbora za izboljševanje statusa baletnega šolstva
 14. Določitev datuma občnega zbora DBUS 2022
 15. Debata o srečanjih članov DBUS in o ugodnostih za člane DBUS
 16. Obravnava predloga Claudie Sovre o tem, da bi DBUS študentom Akademije za ples prispeval del finančnih sredstev
 17. Razno

Sprejeti sklepi:

 1. Sklep 1: Vsi prisotni se strinjajo z dnevnim redom.
 2. Sklep 2: Vsi prisotni se soglasno strinjajo s konstituiranjem novega Izvršnega odbora DBUS za mandatno obdobje 1.1.2022 – 31.12.2022.
 3. Sklep 3: Člani IO DBUS so se seznanili s Poslovnikom o delu izvršnega odbora DBUS.
 4. Sklep 4: Glede na to, da novi statut, ki predstavlja enajst članov IO za enkrat še ni v veljavi, saj ga Upravna enota še ni potrdila, zaradi česar še vedno velja stari statut, ki predstavlja devet članov IO, se prisotni strinjajo, da se že sedaj v dejavnosti IO vključi dva dodatna člana, Antona Bogova in Filipa Juriča, ki ju je kot desetega in enajstega člana potrdil občni zbor društva.
 5. Sklep 5: Člani IO DBUS so se seznanili z višino dodeljenih sredstev, ki jih je DBUS prejelo za naslednje štiriletno obdobje na razpisu JPR-PROG-2022-2025.
 6. Sklep 6: IO DBUS se je seznanil s programom DBUS za leto 2022, ki je enak programu kot je bil predstavljen na občnem zboru 2021.
 7. Sklep 7: IO DBUS v Društvo baletnih umetnikov Slovenije sprejema dva nova člana, Antoneto Turk in Nejca Noč.
 8. Sklep 8: Predsednik bo vsem bivšim članom DBUS, ki jih je občni zbor izključil iz društva poslal obvestilo ter navedel razloge za izključitev.
 9. Sklep 9: IO potrjuje razpisa za strokovne nagrade Lydie Wisakove ter za strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja v letu 2022.
 10. Sklep 10: V razpisu za sodelovanje na »Gala večeru novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev v letu 2022« se zapiše, da mora biti član DBUS le koreograf, ne pa tudi preostali plesalci.
 11. Sklep 11: Koreografom na Gala večeru novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev v letu 2022 se dodeli določena vsota finančna sredstva, in sicer glede na število plesalcev v njihovi koreografiji: trije plesalci in več 300 eur, dva plesalca 200 eur, en plesalec 100 eur. Višino sredstev, ki jih prejme posamezni plesalec določi koreograf. V koliko bo inkaso od prodanih vstopnic dopuščal se lahko koreografom naknadno dodeli višja sredstva.
 12. Sklep 12: V razpisu za »Gala večeru novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev 2022«  se namesto »resna glasba« zapiše besedna zveza »umetnostna glasba«.
 13. Sklep 13: Predsednik bo uredil predlog razpisa s sprejetimi sklepi in ga v vpogled in potrditev poslal članom IO DBUS.
 14. Sklep 14: Člani IO DBUS bodo v roku 10 dni posredovali svoje predloge kandidatov za nove člane komisij za podeljevanj nagrad Lydie Wisakove ter Pie in Pina Mlakarja predsedniku DBUS. Predsednik bo predlage posredoval članom IO v potrditev in ožji izbor.
 15. Sklep 15: Predsednik bo pripravil predloge dopolnil skladno z dopisom UE Ljubljana in jih poslal članom IO. Poskušal se bo sestati z gospo, ki je dopis pripravila in z njo poskušal doreči končne popravke. O tem bo poročal IO DBUS. Občni zbor bi o popravkih odločal na korespondenčni seji.
 16. Sklep 16: V strokovno komisijo za nadaljevanje aktivnosti, vezanih na upokojevanje baletnih plesalcev v profesionalnih baletnih ansamblih se imenujejo Tomaž Rode, Urša Vidmar, Matjaž Marin, Tomaž Golub in Anton Bogov, ki se bodo sestali, predebatirali ter pripravili predloge, ki jih bodo predstavili na seji IO DBUS.
 17. Sklep 17: IO imenuje za vodji Skupine za urejanje statusa v kulturi samozaposlenih baletnih umetnikov Mirjano Šrot in Filipa Juriča, ki bosta predlagala še vsaj enega člana. Skupina bo pripravila predloge in jih predstavila IO DBUS.
 18. Sklep 18: IO imenuje za vodjo Odbora za urejanje slovenskega baletnega arhiva Danico Dolinar, ki bo po svoji presoji IO predlagala člane odbora na naslednji seji.  
 19. Sklep 19: Zaradi obširnega in strokovno zahtevnega vprašanja bo IO DBUS debato o sestavi Odbora za izboljševanje statusa baletnega šolstva nadaljeval na naslednji seji.
 20. Sklep 20: Občni zbor DBUS v letu 2022 bo v nedeljo, 27. marca 2022 v Mariboru.
 21. Sklep 21: IO imenuje za vodjo skupine za srečevanje članov DBUS, za ugodnosti za člane DBUS in za potovanja DBUS Uršo Vidmar, za člana pa Antona Bogova. V skupini bo sodeloval tudi Tomaž Rode. Skupina bo do naslednje seje pripravila predlog srečanj članov DBUS v Ljubljani in Mariboru.
 22. Sklep 22: IO DBUS je obravnaval predlog Claudie Sovre o tem, da bi DBUS študentom Akademije za ples Alma Mater Europaea prispevalo del finančnih sredstev. Ker DBUS od Ministrstva za kulturo prejema namenska finančna sredstva za realizacijo svojega programa, ob tem pa je štipendiranje študentov domena države in politike, se predlog zavrže.